`
  Nr 218 Januari 2014 43e jaargang Nr. 2

Met bijdragen van o.a.: Dick van Buuren, Jan Bus, Harold van Dijk, Peter Glissenaar, Theo Heukels, Eduard Hoogenboom, Thao Nguyen, Marianne Pols, Meike Riemens, Gosse Romkes, Jan Sluiter, Adri van der Waal, Peter de Weerd, Jason Zondag,

Inhoudsopgave
 
Klik op een blauwe regel in de inhoudsopgave en de tekst springt naar het gekozen onderwerp. Voor het printen van (een deel van) Op Goed Geluk nr 218 is binnenkort een printversie beschikbaar.
Een compleet geprint clubblad kan bij de secretaris worden verkregen. Kosten 3 euro per stuk
Bestuurs- en andere berichten
Bestuur en medewerkers
Aanvang en einde lidmaatschap
Van de secretaris
Uittreksel verslag bestuursvergadering
Van de penningmeester
Van de redactie
Frans Goudriaan Lid van Verdienste
Theo Heukels Vrijwilliger van het jaar 2013
Gouden KNSB speld voor Hans van Nieuwenhuizen
Van de redactie
  
Interne competitie
Harold van Dijk prolongeert snelschaaktitel
Eindstand A-groep periode 1
Eindstand B-groep periode 1
Eindstand C-groep periode 1
  
Externe competitie
Programma en resultaten
Exit RSB beker na twee rondes
En ook de KNSB bekerstrijd duurde slecht twee rondes
Krimpen 1
Middagje Middelburg
Zeeuwse ervaringen van een KNSB debutant
Krimpense Nieuwjaarswals verplettert D4
Krimpen 2
Krimpen 2 doet wat het moet doen
Nipte zege in Dordt
Promotiedroom spat (weer) uiteen
Krimpen 3
Wel verslagen, geen verslagen
Krimpen 4
Opnieuw zware nederlaag
En nu een grote triomf
Krimpen 4 boekt krappe zege en verlaat degradatieplaats
Krimpen 5
Teleurstellende remise
Eervolle nederlaag
Gevolgd door een troosteloze afgang
  
Toernooien en kampioenschappen
Diederick en David in het O.K. van Spijkenisse.
Jubilerende Weesper schaakclub pakt uit
Kevin Nguyen subtopper in Overschie
Kevin Nguyen succesvol in het Schaakfestival Groningen
Mark Timmermans wint het 18de Menno Ploeger Toernooi
De eindstand van het 18de Menno Ploeger Toernooi
Tata Steel Chess 2014 10 t/m 26 januari in Wijk aan Zee
Tata in Wijk aan Zee of Zoals de spin bij schemerlicht
  
Schaak(club)varia
De schaaksoos
Schaken in De IJsbreker
  
Jeugdschaak
Tom de Bruijne kampioen najaarscompetitie
Ron de Jong Groene Hart Jeugd Cup
NK Snelschaken in Bunschoten, 12 oktober 2013
Vierde plaats voor Arne Pols op NK rapid
Grand Prix toernooi Bodegraven, 23 november 2013
Tom best of the rest op het Wartburg Schaakfeest 2013
Tom de Bruijne wint Sinterklaastoernooi 2013
Geslaagd Klim-Op toernooi
Open Capels Jeugdkampioenschap
Pathena JeugdSchaak Invitatie toernooi 2013
Grand Prix toernooi Leiden, 21 december 2013
Vriendinnenmiddag
Synerkri schaaktoernooi voor basisschoolviertallen
De jeugd schaakt
RSB Persoonlijk Jeugdkampioenschappen 2014
De slotdag van de RSB PJK

Bestuurs- en andere berichten
Terug naar de inhoudsopgave
Aanvang en beëindiging lidmaatschap

Alvorens definitief lid te worden is vrijblijvend ter kennismaking gedurende enkele weken deelname aan de interne competitie mogelijk.
Men kan zich hiervoor en voor het definitieve lidmaatschap aanmelden bij de secretaris (Zie"Bestuur en medewerkers" op de laatste pagina)

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd,
Opzegging van het lidmaatschap dient via het afmeldformulier of eventueel schriftelijk te geschieden bij de secretaris vóór aanvang van het nieuwe verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.


Terug naar de inhoudsopgave

Naast de vaste bijdrage van de secretaris zouden ook bijdragen van andere bestuursleden niet misstaan.
Medewerking in deze richting wordt zeer gewaardeerd.

Met deze, terechte, opmerking van de redacteur wordt het bestuur opmerkzaam gemaakt op haar bestuurlijke verantwoordelijkheid. Voorstelbaar is dat het volgende wordt verondersteld; “wellicht zal de secretaris het gras voor onze voeten wegmaaien”.

We hebben het eerder gemeld. De geslaagde start van de schaaksoos “Schaakfacetten”. Zoals een goed ontbijt de beste start van de dag is, zo is de start van de schaaksoos een prima start geworden die smaakt naar meer. Er kan worden teruggekeken op een zeer geslaagde middag. Met 12 deelnemers is de eerste schaaksoosmiddag op 10 januari 2014 van start gegaan. Drie oud-leden en zeven seniorleden van SV Krimpen met twee bekende deelnemers van onze voorzitter vonden de weg naar de nieuw opgezette schaaksoos “Schaakfacetten”. Het aantal deelnemers zal ongetwijfeld groeien.
Voor elck wat wils. Men kan hier vrij schaken of deelnemen aan een kleine competitie. Standaard speeltijd is gesteld op 1¾ uur.
Voldoende schaakmateriaal is in het Facet aanwezig, dus beste lezer “kom op”. De brasserieruimte in het Facet is licht, ruim en gezellig en een lichte maaltijd is ook voorhanden. Het is werkelijk een feest.
Het nieuwe ledenadministratie systeem OLA van de KNSB is online. OLA, wat zoveel als online leden administratie betekent.
Uw ledenadministrateur heeft zich onmiddellijk vertrouwd gemaakt met het pakket en zijn conclusie is zeer positief. Alle onvolkomenheden, door wie dan ook gemaakt, zijn gewijzigd en verbeterd. We willen met een absoluut schone administratie beginnen. Het systeem werkt prettig, het is duidelijk en de bediening werkt feilloos.
Op donderdagavond 13 maart 2014 zal het bestuur, voor haar jaarlijks terugkerende vergadering, bij elkaar komen. Hier wordt een eerste aanzet gegeven voor het jaarverslag, de komende jaarvergadering en het seizoen 2014-2015. Natuurlijk worden lopende zaken behandeld en afgewerkt en zeker worden de punten behandeld die de leden drie dagen vóór 13 maart a.s. schriftelijk bij het secretariaat zijn overhandigd. Schroom niet uw wensen, dan wel opmerkingen alsook voorstellen te melden.
Het ledenbestand is herstellend. De teller staat op 98 leden, waarvan we van de 31  junioren een overzicht hebben gemaakt zoals hieronder wordt weergegeven.
Na 22 jaar gaf ons zeer gewaardeerd lid Barna Dudevszky, na het overlijden van zijn vrouw, te kennen voorlopig te stoppen met het schaken. Wij wensen Barna veel sterkte en een goede gezondheid toe.
Een warm welkom voor de nieuwe leden en wellicht tot ziens voor de andere oud leden. Zij zijn:

Nieuwe leden Oud leden

Arjan Terlouw

SeniorDB

Barna Dudevszky

Senior

Jan ten Brinke

SeniorDB

Arend van Dijk

Junior

Clemens Keiman

Senior

Neyla Rosas

Senior

Jildert Denneman

JuniorDB

Maurits Bregman

Junior

Johannes Bregman

Junior

Martijn Hummel

Junior

Andre Grootenboer

SeniorDB

 

 

Paulien de Groot

Junior

 

 

Lennard Chevalking

Junior

 

 

Efraim de Jong

Junior

 

 

Marit Offermans

Junior

 

 

Overzicht junioren         

Naam

 

Speelt bij de

    jeugd senioren

Jacco Bloemendaal

Junior

ja

 

Rens Bosschaart

Junior

 

 

Johannes Bregman

Junior

ja

 

Hans Broere

Junior

ja

 

Lara de Bruijne

JuniorGL

ja

 

Tom de Bruijne

JuniorHL

 

C-groep

Diederick Casteleijn

JuniorHL

 

B-groep

Robert Casteleijn

JuniorGL

 

Krimpen 3

Lennard Chevalking

Junior

ja

 

Floris  Doolaard

Junior

 

B-groep

Niels Groeneveld

Junior

 

C-groep

Paulien de Groot

Junior

ja

 

Arne Heijkoop

junior

ja

 

Efraim de Jong

Junior

ja

 

Othniel de Jong

junior

ja

 

Lennart Kraaijenbrink

Junior

 

Krimpen 3

Jan Kruisinga

junior

ja

 

Bart Ligthart

Junior

ja

 

Eloise Meulstee

junior

ja

 

Kevin Nguyen

Junior

 

Krimpen 1

Ramin Nieuwenhuis

Junior

ja

 

Marit Offermans

Junior

ja

 

Arne Pols

JuniorHL

 

B-groep

Cornelis Pols

JuniorGL

ja

 

Lennart Pols

JuniorGL

ja

 

Marriët Pols

JuniorGL

ja

 

Wiggert Pols

JuniorGL

 

B-groep

Jesse Riemens

JuniorGL

ja

 

Meike Riemens

JuniorHL

 

C-groep

Lars Rook

Junior

 

C-groep

Rick Verhoog

Junior

 

A-groep

Dick van Buuren

Terug naar de inhoudsopgave

Uittreksel uit de notulen van de bestuursvergadering van 14 november.

Aanwezig:  Hans van Nieuwenhuizen
  Dick van Buuren
  Adri van der Waal
  Rob Doolaard
  Jos Visser
  Evert Mulder
  Jason Zondag 
 1. Opening De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en verwelkomt de aanwezigen.
 2. Notulen 87e ALV 2012-2013 worden inhoudelijk goedgekeurd. De agenda van deze vergadering geeft niet het juiste ALV-nummer aan en een onjuist jaartal. Waarvan akte.

 3. Ingekomen stukken, mededelingen en aanvullende agenda
  3.1
  De vergadering gaat akkoord om het archief van H. Verver tot het jaartal 2000 te verplaatsen naar het Streekarchief te Gouda. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
  3.2 De evaluatie van het IJsseltoernooi 2013 is correct weergegeven door de evenementencommissie, echter een eerdere verspreiding van de berichtgeving van het IJsseltoernooi wordt door het bestuur aanbevolen.
  3.3 Het bestuur heeft kennis genomen van het voorstel van de evenementencommissie v.w.b. het IJsseltoernooi 2014. Op dit moment zijn de financiën niet toereikend, maar het bestuur doet aan de sponsorcommissie een dringend verzoek om de nodige financiële middelen te werven. Het bestuur zal op de bestuursvergadering van donderdag 13 maart 2014 een beslissing nemen en zulks aan de evenementencommissie mededelen.
  3.4 Het bestuur zal een nadrukkelijk verzoek doen aan de leden om eventuele fouten en belangrijke linken, m.b.t. de website van SV Krimpen, aan de webmaster te melden. Zulks op verzoek van de heer Verver.

 4. Krimpen aan Zet
  Krimpen aan Zet verloopt volgens een 5 jarenplan. Verschillende voorstellen liggen ter verder onderzoek bij de desbetreffende brainstormleden. Een voorstel geniet grote prioriteit, wordt enthousiast ondersteund door de brainstormgroep alsook door het voltallige bestuur, namelijk
  een Schaaksoos is in oprichting. Een afrondend gesprek met de manager van het “Facet”, de voorzitter Hans van Nieuwenhuizen en de secretaris, zal op 18 november 2013 plaatsvinden. Nadere berichtgeving over de schaaksoos zal mondeling worden gegeven alsook een vermelding op de website.

 5. Financiën
  De penningmeester is enthousiast over het betalingsgedrag van de leden. Vóór 31 december aangemeld als nieuw lid wordt volledige contributie gevraagd. Na 31 december wordt de hoogte van de contributie gehalveerd.
  De proefperiode bij de junioren wordt terug gebracht van vier weken naar drie weken. Bij aanvang van de gestelde drie weken wordt een aanmeldingsformulier ingevuld. Na drie weken het formulier bevestigen met J/N en is het lidmaatschap van kracht.

 6. Sponsoring Jos Visser zal extra aandacht geven aan het verkrijgen van een hoofdsponsor. Vooralsnog is het krijgen van een hoofdsponsor geen probleem. Aldus Jos Visser.
  Verder is een derde persoon gewenst in de sponsorcommissie. Ook hier zal de heer Visser aandacht aan schenken.
 7. Ledenadministratie algemeen / ledenaantal Per 1 januari 2014 wordt de ledenadministratie van de KNSB online uitgevoerd. Het ledenaantal van SV Krimpen is op het moment van dit schrijven 97.

 8. Interne competitie
  De interne competitie is reeds bij verschillende onderwerpen besproken. Mark Paul stopt met het groepsleiderschap van de B-groep. Ook hier zal de  heer Mulder de nodige aandacht aan geven.
 9. Externe competitie
  De externe competitie verloopt moeizaam. De resultaten zijn magertjes, behoudens het eerste team.

 10. Materiaal algemeen
  De secretaris brengt wederom een omroep installatie ter sprake. Het voltallige bestuur gaat akkoord met deze nieuwe installatie. Kosten worden gesteld op € 110. Van Buuren zal in overleg met de materiaalcommissaris een en ander in werking zetten.
  De houten klokken worden door Van Buuren afgevoerd. De klokken worden ingezet in de nog te vormen schaaksoos. Verder worden 15 schaakspellen gereserveerd voor de schaaksoos.

 11. Jeugd
  De jeugdleider Rob Doolaard meldt het vertrek van Martin Dokters van Leeuwen als begeleider van de junioren.
  Het begeleiden van de stappenboekjes door Theo Heukels is een groot succes. Voor het (voormalige Postma) jeugdtoernooi wordt € 150 gereserveerd.

 12. Volgende vergadering
  Het voorstel van de jaarplanning van de verschillende vergaderingen wordt goedgekeurd.
 13. Rondvraag
  Geen vagen.

 14. Sluiting
  Klokslag 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Terug naar de inhoudsopgave

Van de penningmeester

Wat zijn we toch gelukkig met een secretaris, die voldoende motivatie en tijd heeft om bijdragen te leveren aan clubbladen en de dubbelingen eventueel wil filteren, als hij op het zelfde onderwerp al iets geschreven heeft. Wij worden door Dick gewezen op onze verantwoordelijkheid als bestuurslid en tegelijkertijd gestimuleerd om in de luie stoel te blijven hangen. Wat een feest. Lees dit laatste als een ludieke tekst.

Toch wil ik nog een ander aspect ook even aanroeren, in de veronderstelling dat dit niet door Dick al is gedaan. Als penningmeester van deze club krijg je veelvuldig te maken met allerlei declaraties, waarvoor de bonnen ontbreken of niet deugdelijk zijn. Graag wil ik de leden er op wijzen dat dit niet langer kan. Helaas krijg je dan de opmerking dat je als penningmeester niet zo moeilijk moet doen, maar ik heb me vast voorgenomen om dat wel te gaan doen. Bovendien heb ik wel het vertrouwen dat in elk geval Dick dat me eens is,

Ten aanzien van de soos zou ik graag een keer een bezoek willen brengen, maar het ontbreekt mij aan de mogelijkheden om me vrij te maken daarvoor. Dit is niet een gevolg van een tekort aan belangstelling,  Ook hier geldt weer de prima rol die Dick in de soosactiviteiten speelt.

Adri van der Waal

Terug naar de inhoudsopgave


Van de redactie

Het is weer gelukt om veel van wat zich in de eerste helft van het seizoen 2013/2014 binnen onze vereniging heeft afgespeeld in de 218e editie van Op Goed Geluk vast te leggen. Ook nu is er, waarschijnlijk voor de 218e keer, nauwelijks een reactie gekomen op het verzoek aan bestuur en leden om een originele bijdrage te leveren. Origineel betekent in dit verband niet meer dan "niet eerder gepubliceerd".

Jan Bus heeft met "Schaken in de IJsbreker" wel aan het verzoek voldaan en daarmee OGG verrijkt met een anders dan anders artikel dat niet alleen door de redactie maar ongetwijfeld ook door de lezers zeer gewaardeerd is en zal worden.

Frappez toujours. Onder dit motto zal de redactie in april/mei voor de 219e keer een oproep doen iets aan het voortbestaan van Op Goed Geluk bij te dragen.

Henk Verver

Terug naar de inhoudsopgave

Frans Goudriaan Lid van Verdienste

26 jaar geleden werd Frans Goudriaan met algemene stemmen verkozen tot penningmeester van SV Krimpen. Het bleek een goede keuze te zijn want pas 26 jaar later moest er een opvolger worden gezocht. Een zo lange periode er voor zorgen dat de financiele kant van onze vereniging perfect wordt geregeld en niet af nauwelijks vragen of opmerkingen veroorzaakt is geen sinecure. In het begin van zijn loopbaan moest Frans alles nog met de hand inboeken en uitrekenen. Hoewel geen computerexpert heeft hij toch geleerd dat de moderne hulpmiddelen veel werk uit handen nemen. Wat onverminderd voortgaat is de bewaking van de liggende en lopende gelden en dat heeft Frans over de volle 26 jaar zorgvuldig en nauwgezet uitgevoerd.

Het bestuur heeft daarom voorgesteld deze inzet voor SV Krimpen te belonen. Het voorstel werd evenals 26 jaar geleden met algemene stemmen aanvaard omdat iedreen ervan overtuigd is dat de titel Lid van Verdienste een welverdiende beloning is.

Een aardige bijkomstigheid is dat Frans destijds het financiële beheer overnam van Adri van der Waal en pas na 26 jaar bereid was dat terug te geven aan zijn toenmalige voorganger wat overigens ook met algemene stemmen werd goedgekeurd.

Terug naar de inhoudsopgave

Theo Heukels Vrijwilliger van het jaar 2013.

Sinds jaar en dag is Theo bezig de jeugd te ondersteunen in schaakactiviteiten die zowel binnen Krimpen alsook daarbuiten plaatsvinden. Hij werft deelnemers, zorgt voor vervoer en assisteert regelmatig de wedstrijdleiding. Voor een toernooiorganisatie is iemand met zoveel kennis van de reglementen en de bereidheid om deesgevraagd op alle niveaus van een jeugdtoernooi in te springen een zeer welkome aanvulling op de groep die ervoor moet zorgen dat de schaakjeugd prachtige toernooien beleeft.

Verleden jaar beleefde de verkiezing van Vrijwilliger van het jaar de primeur. Toen mocht Harold van Dijk de oorkonde in ontvangst nemen. Theo is de tweede bezitter van deze waardevolle oorkonde. Niet toevallig zijn beide vrijwilligers gekozen vanwege hun inzet voor het jeugdwerk. Dit toont ook dat het onze schakende jeugd in Krimpen niet aan goede en gemotiveerde begeleiding ontbreekt.

Terug naar de inhoudsopgave

Hoge functionaris overhandigt Hans van Nieuwenhuizen de gouden KNSB speld

Niemand minder dan Sint Nicolaas zelf overhandigde Hans van Nieuwenhuizen de gouden KNSB speld voor 50 jaar onafgebroken lidmaatschap van de KNSB en sprak daarbij de volgende gedenkwaardige woorden:
Wil Hansje van Nieuwenhuizen bij de Sint komen.
Hansje ik ben o.a. voor jou helemaal uit Spanje naar Nederland gekomen omdat ik in het grote boek een aantal zaken over jou heb gelezen die speciaal betrekking hebben op het schaken oftewel jugar ajedrez in het Spaans.
Kijk, Sint is op zich geen onverdienstelijk schaker en ook de pieterbazen kennen de loop der stukken maar we halen het toch niet bij jou.
Zowel qua niveau alsmede duur lid van een schaakvereniging c.q. van de KNSB versla je ons met gemak.
50 jaar trouw en onafgebroken lid zijn is tenslotte een hele prestatie die maar weinigen zijn gegeven. Zeker als dat reeds op jeugdige leeftijd is begonnen. Waarschijnlijk ben je betoverd door Caïssa anders had je het niet zo lang volgehouden.

Onderstaand volgen een aantal memorabele en vermeldenswaardige hoogtepunten in je schaakcarrière.
Je hebt over je 50-jarige schaakcarriere in het grote boek geschreven:
"Aan iedere schaker is wel een steekje los, zo ook bij Hans van Nieuwenhuizen. Ik heb al mijn gespeelde partijen in verenigingsverband (intern en extern), alsmede de door  mij gespeelde partijen in toernooien bewaard. Bekend is dat Hoogovens/Corus/Tata ieder jaar een notatieboekje uitgeeft voor de daar te spelen partijen. Buiten die partijen ben ik thans bezig in notatieboekje 94.
Op 9 april 1963 heb ik mijn eerste wedstrijd intern bij schaakvereniging Driehuis in de jeugdafdeling  gespeeld. Met ingang van het seizoen 1967/1968 is Driehuis opgegaan in schaakvereniging Kijk Uit te IJmuiden. Het seizoen 1979/1980 en 1980/1981 ben ik intern en extern gaan spelen bij Nationale Nederlanden te Den Haag in de HSB.
Zoals uit de administratie van SV Krimpen blijkt ben ik met ingang van het seizoen 1981/1982 vanaf dat moment tot heden  voor hen gaan spelen.
Sedert 9 april 1963 ben ik derhalve onafgebroken lid geweest van  de KNSB. Toen ik bij Krimpen ben gaan spelen heb ik echter wel een ander bondsnummer gekregen” 

Dit gedicht is daarop toepasselijk.
"Hansje was er al vroeg bij
Het schaken maakte hem heel blij
hij vond het veel leuker dan spelen met blokken
ondanks dat anderen aan hem trokken
daarom is hij nu een kanjer op de 64 velden
en werd daarop een van de helden
Sint wenst hem verder veel op goed geluk
met elk mooi schaakopzetstuk
alsmede  steeds weer een nieuwe schaakpartij
en als beloning gaat deze onderscheiding hierbij"
Dit alles is aanleiding om jou te gedenken met een erespeld die ik je graag zal uitreiken en opspelden.
Draag hem met ere en veel succes met je schaaktoekomst.

De gulle gevers en de geëerde

 


Interne competitie
Terug naar de inhoudsopgave

Harold van Dijk prolongeert snelschaaktitel

Nr Naam
Score
Groep Rating TPR W-We WP SB
1 FM Van Dijk, Harold
10.5
      X 2324 2463 +0.88 72.0 68.75
2 Glissenaar, Marcel
8.0
      X 2049 2061 +0.36 76.5 52.0
3 Verhoog, Rick
7.5
A       1889 1955 +1.17 73.0 45.0
4 Pols, Wiggert
7.5
  B     1322 1701 +5.07 66.0 42.0
5 Van Duin, Frits
7.0
  B     1878 1919 +0.76 75.5 42.75
6 Van Cappellen, Michel
7.0
A       1837 1927 +1.35 72.0 40.0
7 Greevenbosch, Henk
7.0
      X 1886 1987 +1.56 71.0 38.5
8 Pols, Arne
7.0
  B     1513 1868 +4.68 69.0 42.25
9 Glissenaar, Peter
6.5
A       2103 1978 -1.53 77.0 44.25
10 Moerkerken, Remko
6.5
A       1903 1865 -0.32 74.5 39.5
11 Van Nieuwenhuizen, Hans
6.5
A       1932 1802 -1.55 66.0 39.25
12 Berendsen, David
6.5
  B     1708 1764 +0.96 61.0 30.25
13 Romkes, Gosse
6.0
A       1969 1888 -1.04 72.5 32.5
14 Terlouw, Arjan
6.0
    C   1792 1674 -1.42 62.0 30.0
15 Blokland, Hans
6.0
  B     1630 1725 +1.17 61.5 26.5
16 Mulder, Evert
5.5
      X 1798 1754 -0.51 64.5 28.25
17 Doolaard, Floris
5.5
  B     1508 1576 +0.89 57.5 20.75
18 Hoogenboom, Eduard
5.5
  B     1768 1624 -1.82 56.5 21.5
19 Goudriaan, Frans
5.5
    C   1521 1543 +0.27 55.0 24.25
20 Riemens, Meike
5.5
    C   1163 1451 +3.59 53.5 22.0
21 Vroegindeweij, Kees
5.0
    C   1911 1698 -2.77 65.0 23.5
22 Van Walsum, Nicolaas
5.0
  B     1717 1539 -2.29 61.0 23.75
23 Van der Waal, Adri
5.0
A       1648 1573 -0.91 58.5 18.5
24 Ten Brinke, Jan
5.0
    C   1506 1500 -0.01 54.5 22.5
25 Verver, Henk
5.0
    C   1615 1511 -1.31 51.5 17.25
26 Stam, Henk
5.0
    C   1626 1461 -2.11 46.0 15.75
27 Postma, Arjen
4.5
    C   1428 1417 -0.27 53.0 16.25
28 Hill, Erik
4.0
    C   1441 1510 +0.67 63.0 20.0
29 Singeling, Ed
4.0
    C   1464 1442 -0.43 53.5 15.5
30 De Weerd, Peter
4.0
    C   1350 1392 +0.21 49.0 10.25
31 Van den Haak, Aad
4.0
    C   1549 1258 -3.66 45.5 10.75
32 Van der Valk, Joost
3.0
    C   1140 1158 -0.07 45.0 5.75
33 Petiet, Koos
3.0
    C   1200 1177 -0.51 43.0 6.75
34 Rook, Lars
2.5
    C   1086 1087 -0.14 48.5 8.5
35 Tukker, Andre
1.0
    C   1150 698 -0.92 44.0 9.0

Terug naar de inhoudsopgave

Eindstand A-groep 2013/2014 periode 1

A

Eindstand
2013/2014 P1

Pnt Uit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
Peter Glissenaar 8,0 12 x ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 0 ½ ½ 1 1
2
Gosse Romkes 8,0 12 ½ x ½ 1 0 0 ½ ½ 1 1 1 1 1
3
Remko Moerkerken 7,5 12 ½ ½ x ½ ½ 1 1 0 ½ 1 1 0 1
4
Jason Zondag 7,5 12 ½ 0 ½ x 1 1 ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1
5
Jan Sluiter 7,0 12 0 1 ½ 0 x ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 ½
6
Pieter Sturm 7,0 12 ½ 1 0 0 ½ x ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1
7
Hans van Nieuwenhuizen 6,0 12 0 ½ 0 ½ ½ ½ x ½ 1 ½ ½ ½ 1
8
Rick Verhoog 6,0 12 0 ½ 1 ½ 0 ½ ½ x 0 1 0 1 1
9
Bert ten Wolde 6,0 12 1 0 ½ 0 0 0 0 1 x ½ 1 1 1
10
Rob van Keulen 5,0 12 ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ x ½ 1 ½
11
Jusuf Elezovic 4,5 12 ½ 0 0 ½ ½ 0 ½ 1 0 ½ x 0 1
12
Michel van Cappellen 3,5 12 0 0 1 ½ 0 ½ ½ 0 0 0 1 x 0
13
Adri van der Waal 2,0 12 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 ½ 0 1 x
Terug naar de inhoudsopgave

Eindstand B-groep 2013/2014 periode 1

B Eindstand 2014 P1 Pnt Uit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Frits van Duin 8,5 11 x ½ 1 ½ ½ 1 1 ½ 1 1 ½ 1
2 Hans Blokland 7,5 11 ½ x ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1
3 Floris Doolaard 7,0 11 0 ½ x 1 0 ½ ½ ½ 1 1 1 1
4 Diederick Casteleijn 6,5 11 ½ 0 0 x 0 1 ½ 1 1 1 ½ 1
5 David Berendsen 6,2 11 ½ ½ 1 1 x 0 0 ½ ½ 0 1 1
6 Eduard Hoogenboom 6,1 11 0 ½ ½ 0 1 x 1 ½ ½ 0 1 1
7 Arne Pols 6,0 11 0 ½ ½ ½ 1 0 x ½ ½ 1 ½ 1
8 Jos den Boer 5,5 11 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ x ½ ½ 1 ½
9 Bert van Brussel 5,0 11 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ x 1 1 ½
10 Nico van Walsum 3,5 11 0 0 0 0 1 1 0 ½ 0 x 0 1
11 Wiggert Pols 2,5 11 ½ 0 0 ½ 0 0 ½ 0 0 1 x 0
12 Aart van der Wal 2,0 11 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 1 x
13 Mark Paul 0,0   0                        
Terug naar de inhoudsopgave

Eindstand C-groep 2013/2014 periode 1

Nr. 
Naam:  Sub RWC 
Gesp. 
Tot Gemid.  Pnt
1
Arjan Terlouw C1 70 8 4 1
13
595,0 45,8 10,0 76,92
2
Kees Vroegindeweij C1 69 7 2 2
11
448,0 40,7 8,0 72,73
3
Jildert Denneman C2 68 7 1 2
10
400,5 40,1 7,5 75,00
4
Eric Hill C1 67 9 0 4
13
512,0 39,4 9,0 69,23
5
Evert Mulder C1 66 1 1 0
2
70,5 35,3 1,5 75,00
6
Eelco Moerman C1 65 1 0 0
1
35,0 35,0 1,0 100,00
7
Henk Verver C1 64 7 5 3
15
515,5 34,4 9,5 63,33
8
Frans Goudriaan C1 63 6 4 3
13
436,5 33,6 8,0 61,54
9
Jan ten Brinke C2 62 7 3 4
14
448,0 32,0 8,5 60,71
10
Anton van der Palen C1 61 3 4 2
9
279,0 31,0 5,0 55,56
11
Arjen Postma C1 60 6 3 4
13
398,0 30,6 7,5 57,69
12
Meike Riemens C1 59 6 3 5
14
425,0 30,4 7,5 53,57
13
Rinus Burgers C1 58 4 3 3
10
302,0 30,2 5,5 55,00
14
Ed Singeling C2 57 9 2 5
16
480,0 30,0 10,0 62,50
15
Jan Buis C1 56 3 3 2
8
232,0 29,0 4,5 56,25
16
Jos Visser C1 55 6 1 3
10
285,0 28,5 6,5 65,00
17
Peter de Weerd C2 54 5 2 4
11
307,5 28,0 6,0 54,55
18
Henk Stam C1 53 7 1 5
13
341,5 26,3 7,5 57,69
19
Eddy Hermans C1 52 6 2 6
14
347,0 24,8 7,0 50,00
20
Martijn de Jong C2 51 2 0 2
4
93,0 23,3 2,0 50,00
21
André Grootenboer C2 50 4 2 4
10
225,5 22,6 5,0 50,00
22
Theo Heukels C1 49 4 1 5
10
196,0 19,6 4,5 45,00
23
Dick Van Buuren C1 48 4 5 7
16
313,5 19,6 6,5 40,63
24
Niels Groeneveld C2 47 4 1 4
9
172,0 19,1 4,5 50,00
25
Jan van der Ham C1 46 2 1 2
5
95,5 19,1 2,5 50,00
26
Ries Jansen C2 45 3 3 4
10
182,5 18,3 4,5 45,00
27
Jan Bus C2 44 4 1 5
10
180,5 18,1 4,5 45,00
28
Tom de Bruijne C2 43 2 0 2
4
71,0 17,8 2,0 50,00
29
Arie de Kwant C2 42 7 0 9
16
282,0 17,6 7,0 43,75
30
Joost van der Valk C2 41 4 2 6
12
190,5 15,9 5,0 41,67
31
Andre Tukker C2 40 4 2 7
13
204,5 15,7 5,0 38,46
32
Lars Rook C2 39 3 1 5
9
129,0 14,3 3,5 38,89
33
Leo Koot C2 38 4 3 9
16
216,0 13,5 5,5 34,38
34
Koos Petiet C2 37 6 0 12
18
230,0 12,8 6,0 33,33
35
Wim de Vries C2 36 2 0 13
15
69,0 4,6 2,0 13,33
36
Herman Reemeijer C2 35 1 0 11
12
39,0 3,3 1,0 8,33


Externe competitie
Terug naar de inhoudsopgave

Teamprogramma en resultaten 2013/2014

In de derde kolom staat onder BP het aantal bordpunten per wedstrijd en bij de nog niet gespeelde partijen een T (=thuiswedstrijd) of een U (=uitwedstrijd).
In de vierde kolom staat onder MP het cumulatieve aantal wedstrijdpunten

Krimpen 1 KNSB 3F
datum
BP
MP
tegenstander
za 21 sep
5
2
De Pion 2
za 2 nov
4
Middelburg
za 7 dec
4
S.Landau Axel
za 4 jan
6
D4
za 8 feb
U
Sliedrecht
za 8 mrt
T
DSC Delft 4
za 29 mrt
U
Rijswijk
za 12 apr
T
HWP Sas van Gent 3
za 10 mei
U
LSG 3
 
Krimpen 2 RSB 1A
datum
BP
MP
tegenstander
ma
30 sep
0
Erasmus 1
ma 28 okt
2
Fianchetto 2
di 19 nov
4
Dordrecht 3
wo 18 dec
4
SOF/DZP 1
ma 3 feb
T
Charl.Europoort 4
wo 5 mrt
U
SO Rotterdam 3
ma 24 mrt
T
Nieuwerkerk 2
   
 
   
 
     
Krimpen 3 RSB 1B
datum
BP
MP
tegenstander
ma
7 okt
1
0
CSV 1
ma
4 nov
2
0
Onesimus 1
vr
29 nov
6
2
Zwijndrecht 1
ma 6 jan
2
2
3 Torens 1
di 11 feb
U
Nieuwerkerk 1
ma 10 mrt
T
Barendrecht 1
do 3 apr
U

WSV 1

 
Krimpen 4 RSB 3A
datum
BP
MP
tegenstander
vr
27 sep
0
CSV 2
ma
14 okt
2
0
't Spr. Peert 1
do
14 nov
7
2
Fianchetto 4
ma
9 dec
4
Charl.Europoort 6
wo
29 jan
U
SO Rotterdam 5
do
27 feb
U
Sliedrecht 4
ma
17 mrt
T
SOF/DZP 3
     
Krimpen 5 RSB 4B
datum
BP
MP
tegenstander
ma
30 sep
0
CSV 3
vr
1 nov
4
1
Overschie 4
ma
18 nov
3
1
De Pionier 2
ma
16 dec
3
1
Charl.Europoort 7
ma
3 feb
U
Barendrecht 3
ma
3 mrt
T
Spijkenisse 5
di
25 mrt
U
Papendr/Albl.dam 2
   
     
Terug naar de inhoudsopgave

De strijd om de RSB beker duurde voor Krimpen slecht twee rondes

Romantiek en biljart in de eerste ronde

Vol zelfvertrouwen reden vier Krimpenaren gisteravond met Rick als playing driver naar Ridderkerk, om ons te kwalificeren voor de volgende ronde van het RSB Bekertoernooi. De snelweg deed wel een halfslachtige poging om ons tegen te houden, maar die slaagde niet.

De sympathieke Ridderkerkers en aangesloten Lombardijers misten hun teamcaptain Frank van Manen en hadden daarom een invaller aan bord 4.  Ik had onszelf maar op ratingvolgorde gezet. Dat betekende dat ik aan bord 3 zat, terwijl ik heel goed wist dat ik de volgende dag (vandaag dus) waarschijnlijk de hoogste rating van ons team zou hebben**. Nou ja, ik zit nou eenmaal niet zo graag aan het hoogste bord. Laat mij maar een beetje laf in de luwte laveren.
 
Dus zat Rick aan bord 1. De loting wees uit dat hij met de witte stukken speelde en hij maakte vrij korte metten met Tuvshin Boldoo. Bij mij, tegen clubkampioen Bas Kuijper, ging het ook soepel. Alleen Remko had grote problemen aan bord 2 tegen Teun Koorevaar. Twee “romantische” spelers tegen elkaar. Teun bleek uiteindelijk het beste thuis in de romantiek en combineerde Remko van het bord. Een tegenvallertje.
 
Toen stond het ineens 2-1 voor ons en speelde alleen Diederick nog, aan bord 4 tegen de invaller Teus Punt. Dat Diederick zou verliezen leek me onmogelijk, dus ik ging in de grote zaal snelschaken met Bas Kuijper en Rick en Remko gingen biljarten(!). Remko vroeg nog netjes aan mij of hij al aan het bier mocht, omdat er nog een kans bestond dat we moesten snelschaken om de winst, maar aangezien ik zelf al aan mijn tweede flesje zat, had ik geen goede reden om dat te weigeren. Het duurde niet lang of Diederick had ook gewonnen en hij bepaalde de eindstand daarmee op 3-1 voor ons.

Goed gedaan mannen, op naar de volgende ronde.

Jason Zondag

Individuele uitslagen eerste ronde RSB beker 31 oktober
Bd
Ridderkerk
1724 -
Krimpen
1850 1 - 3
1
Tuvshin Boldoo
1758 -
Rick Verhoog
1889 0 - 1
2
Teun Koorevaar
1741 -
Remko Moerkerken
1866 1 - 0
3
Bas Kuijper
1734 -
Jason Zondag
1861 0 - 1
4
Teus Punt
1662 -
Diederick Casteleijn
1782 0 - 1

Exit RSB-beker met Krimpen-Erasmus 0,5-3,5 in de tweede ronde

Ons RSB-bekersprookje is alweer voorbij, voordat het goed en wel begonnen was.

Rick zat aan bord 1 en de verwachting was dat hij daar tegen de kopman van Erasmus Frank van Zutphen, tevens voorzitter, zou spelen. Maar dat was niet zo, want Van Zutphen speelde helemaal niet mee. Daardoor schoof Leo Verhoeven een bordje op en was hij dus de tegenstander van Rick. Leo, tevens teamleider van Erasmus, had een wit pionnetje gekozen uit handen van wedstrijdleider Theo Heukels en daarmee de kleurverdeling van de borden bepaald. De partij ging aardig gelijk op. Pas in de tijdnoodfase raakte  Rick de draad wat meer kwijt dan Leo en vlogen er her en der iets meer zwarte houtjes dan witte van het bord. Rick verloor dus.

Dat deed ik ook aan bord 2. Ik speelde met wit tegen Olivier Vrolijk, opende uitstekend (Benoni, dat speel ik zelf ook veel met zwart), kwam beter te staan op stelling en op klok, raakte daarna beide voordelen weer kwijt, zag mijn tegenstander toch in tijdnood komen, wist dat hij juist dan erg gevaarlijk is, en liet me toen alsnog als een klein kind beduvelen met eenvoudig remise binnen handbereik. Het zit een beetje tegen de laatste weken. Komt wel weer goed.

Remko zat aan bord 3. Naar mijn idee haalde tegenstander Paul Wilhelm twee koningsindische systemen door elkaar, maar dat belette hem niet om Remko flink onder druk te zetten. Remko raakte in tijdnood en wist het tij niet meer te keren.

Jan was als eerste klaar aan bord 4. Hij speelde tegen Ruurd Ouwehand, die inviel voor Van Zutphen. Jan speelde uitstekend, verwierf een gewonnen stelling, maar durfde niet door te zetten toen zijn laatste 5 minuten aanbraken en liet de stelling in remise verzanden. Toen moesten al die nullen nog volgen. Eindstand 0,5-3,5. Erg geflatteerd, maar daardoor niet minder pijnlijk. We wensen de sympathieke Erasmianen veel succes in de volgende ronde.

Individuele uitslagen tweede ronde RSB beker 25 november
Bd
Krimpen
1872 -
Erasmus
1872 ½-3½
1
Rick Verhoog
1889 -
Leo Verhoeven
1924 0 - 1
2
Jason Zondag
1861 -
Olivier Vrolijk
1913 0 - 1
3
Remko Moerkerken
1866 -
Paul Wilhelm
1853 0 - 1
4
Jan Sluiter
1873 -
Ruurd Ouwehand
1798 ½ - ½
Terug naar de inhoudsopgave

Ook het KNSB bekerteam strandde in de tweede ronde

Verrassing in Spijkenisse

In de eerste bekerronde werden we gekoppeld aan het sterke Spijkenisse dat titelkandidaat is in de 2e klasse KNSB. Ondanks het ratinggeweld werd het een terechte overwinning voor Krimpen.

Hans speelde een interessante partij waarin hij wel kansen had maar zijn tegenstander weigerde te verdwalen in het doolhof. Uiteindelijk wist  tegenstander Maurits van der Linde  Hans' compensatie voor een geofferde kwaliteit te neutraliseren en  bezorgde Hans de enige nederlaag van de avond.

Het eerste Krimpense  punt mocht ik noteren. Ik speelde met zwart tegen Rick Lahaye en ik werd al op zet 3 verrast in de opening. Mijn geïmproviseerde opstelling bleek een goede keuze want er ontstonden geen openingsproblemen.  Rick offerde een pion voor druk tegen mijn stelling maar ik wist vrij snel het initiatief af te pakken en een doorslaggevende koningsaanval op te zetten.

Pieter speelde een sterke partij met wit tegen Erik Both. De razend ingewikkelde stelling die ik af en toe kwam bewonderen werd door Pieter sterk gespeeld en leverde de winst van een pion op.  De partij liep uit in een gewonnen eindspel dat Pieter slagvaardig naar zijn hand zette.

Met een 2-1 voorsprong waren we er bijna. Alleen de partij van Gosse was nog aan de gang. Dat leverde een spannende ontknoping op. gedurende vrijwel de gehele partij had Gosse de overhand tegen Desiree Hamelink. Een geslaagde opening leverde hem een permanent stellingsvoordeel op. In de tijdnoodfase raakte Gosse  zijn voordeel kwijt en het werd even penibel. Even later kwam hij zeer koelbloedig terug in de wedstrijd door ijzersterk te vluggeren. Gelukkig kreeg hij steeds 5 seconden erbij want het was steeds op het randje. Het spannendste moment was toen Gosse met 4 seconden op de klok nog even een stuk ging rechtzetten alvorens 1 seconde voor tijd zijn zet te voltooien. Het dubbele toreneindspel was spannend maar Gosse trok aan het langste eind en scoorde het punt dat ons in de volgende ronde brengt. Eindstand : 3 - 1

KNSB beker Individuele uitslagen eerste ronde 1 november
Bd
Spijkenisse
2218 -
Krimpen
2062 1 - 3
1
Rick Lahaye 
2397 -
Harold van Dijk
2324 0 - 1
2
Erik Both
2089 -
Pieter Sturm
2022 0 - 1
3
Desiree Hamelink
2246 -
Gosse Romkes
1969 0 - 1
4
Maurits van der Linde
2138 -
Hans van Nieuwenhuizen
1932 1 - 0

Exit KNSB-beker met Krimpen-Dordrecht 1 - 3


Een verslag van de tweede ronde is er niet, wel een goede foto.


KNSB beker Individuele uitslagen tweede ronde 25 november
Bd
Krimpen

2051

-
Dordrecht
2114 1 - 3
1
Harold van Dijk
2324 -
Melvin Holwijn
1945 1 - 0
2
Pieter Sturm
2022 -
Mark Timmermans
2325 0 - 1
3
Gosse Romkes
1969 -
Berend Eikelboom
2134 0 - 1
4
Rick Verhoog
1889 -
Lennard den Boer
2053 0 - 1
Terug naar de inhoudsopgave

Middagje Middelburg

Met 2 invallers in onze gelederen gingen we op bezoek bij het op papier zwakste team uit de poule: Middelburg. Remko Moerkerken en Clemens Keiman vervingen Rob van Keulen en Kevin Nguyen.
De wedstrijd verliep vlotjes en de eerste punten werden overtuigend gescoord door Hans en mijzelf. Wij hadden dan ook het grootste ratingoverwicht ten opzichte van onze tegenstanders.  Peters partij vervlakte snel met een remise tot gevolg.
De overige partijen waren spannender. Remko zorgde met zijn eerste overwinning voor Krimpen 1 voor een zeer comfortabele voorsprong.  3 1/2 - 1/2.
Vanaf dat moment begonnen de zaken minder goed voor ons te verlopen. Clemens en Marcel stonden wat in de verdrukking en kwamen daar niet goed uit met 2 nederlagen als gevolg. Toen Pieter en Gosse hun voordeel weggaven en beiden slechter kwamen te staan kon de wedstrijd ineens weer alle kanten op. Gelukkig keerden de kansen opnieuw en Pieter en Gosse wonnen beiden, met een mooie 5½ - 2½ overwinning tot gevolg.

Tijdens het etentje achteraf bij de Viskeete wonnen we allemaal.

Harold van Dijk

Individuele uitslagen tweede ronde 2 november
Bd
Middelburg
1818 -
Krimpen
2043
2½-5½
1
Ronald Lauer
1769 -
Harold van Dijk
2324
0 - 1
2
Johan de Wolf
2027 -
Peter Glissenaar
2103
½ - ½
3
Matthijs Janssen
1937 -
Clemens Keiman
0000
1 - 0
4
Henk Massink
1846 -
Marcel Glissenaar
2049
1 - 0
5
Michael Wise
1839 -
Gosse Romkes
1969
0 - 1
6
Maarten Westerweele
1831 -
Pieter Sturm
2022
0 - 1
7
Marcel Nellen
1586 -
Hans van Nieuwenhuizen
1932
0 - 1
8
Joost Kerssemaker
1706 -
Remko Moerkerken
1903
0 - 1
Terug naar de inhoudsopgave

Ervaringen van een debutant

Zaterdag 7 december stond de uitwedstrijd van Krimpen 1 gepland tegen Landau Axel in klasse 3F van de KNSB. Krimpen was dit jaar voortvarend van start gegaan en had uit de beide eerdere confrontaties het volle pond weten te behalen. Maar ook het team uit het Zeeuwse Axel, dat bestaat uit regionale (inclusief Vlaamse)  jeugdspelers aangevuld met ervaren rotten, had nog geen matchpunt afgestaan.
Nu behoeft de titel van dit verslag enige uitleg, wie is die debutant eigenlijk? Nu wel, dat is de schrijver dezes, Jan Sluiter. Toen ik in 2005 begon met schaken heb ik mij ten doel gesteld, bij wijze van vijfjarenplan, om landelijke competitie te spelen voor Krimpen en de magische ratinggrens van 2000 te passeren. De ratingaspiraties heb ik meegenomen in mijn tweede vijfjarenplan aangezien ik nog niet boven de 1915 ben uitgekomen, maar om een lang verhaal kort te maken, ik heb mijn debuut in de landelijke competitie mogen maken!

Wat het voor mij extra mooi maakte, was dat het een uitwedstrijd betrof in Zeeland. Er is bij deze uitwedstrijden een traditie ontstaan binnen Krimpen 1, waar het team na afloop gezamelijk gaat eten in Yerseke bij de Viskeete. Ook hier heb ik mijn debuut mogen maken. (Beiden smaken overigens naar meer!)
Na dit intermezzo zou ik bijna vergeten om nog iets over de wedstrijd te vertellen, maar hier komt het dan.
Rob van Keulen aan bord 4 speelde tegen de 22-jarige Belg Randy van Houtte. Rob vertelde dat hij niet ontevreden over de opening was, maar baalde zichbaar dat het verderop ergens misging waardoor hij materiaal achterkwam, wat hem de partij kostte.
Hans op bord 7 en ikzelf op bord 6 kwamen zeeën van tijd voor in voor ons bekende stellingen. Het waren op beide borden vrij rustige stellingen. Hans beging een fout tegen Bart Audenaart (eveneens uit Belgie) door een licht stuk naar  d2 te ontwikkelen. Op zichzelf natuurlijk geen slecht idee, ware het niet dat dit het enige vluchtveld was voor een ander stuk, dat prompt werd aangevallen en veroverd.
Mijn tegenstander was Nick Dubbeldam (1981). Dit was niet zijn geboortedatum, maar zijn speelsterkte. Nick is een ervaren speler, die meespeelt als een van de jeugdige spelers verhinderd is. Nick speelde een interessant idee in een voor mij bekende stelling. Hij speelde een paard op d4 en daarachter ging hij zijn torens verdubbelen. Hoewel de stelling evenwichtig was, vond ik niet de manier om zijn idee te neutraliseren en terwijl ik een paardoffer door een koningszet uit de stelling dacht te halen, bracht ditzelfde paardoffer op een andere wijze de winst voor hem binnen.
In korte tijd stond Krimpen 0-3 achter! Dit was niet het droomscenario voor mijn debuut dacht ik enigszins beteuterd. Gelukkig is er dan Harold. Aan  bord 2 had hij tegen de 20-jarige Belg Ian Vandelacluze een pion geofferd in de opening.

Nadat Harold een toren gaf voor het loperpaar, spatten de vonken er van af en zag ik het richting mat gaan. Stand 1-3 en enigszins terug in de wedstrijd aangezien Kevin aan bord 8 inmiddels goed stond.
Peter speelde aan bord 1 tegen Arjo Arendse. De stelling was voor Peter bekend en er zijn grofweg twee plannen. Hard walsen en breken op de koningsstelling of spelen tegen een dubbelpion op de damevleugel. Peter kan als geen ander dat eerste plan uitvoeren, maar ging dit keer voor het spel op de damevleugel. Zelf speel ik ook deze opening en heb juist een lichte voorkeur voor het tweede plan. Hierin moet de dubbelpion a la Nimzowitsch eerst zijn bewegingsvrijheid ontnomen worden en langzaam onder druk gezet worden, soms wisselend van opstelling tot hij aangevallen kan worden en dan ook direct veroverd wordt. Peter viel de pion te vroeg aan met zijn paard, waardoor er voor zijn tegenstander een zet in de stelling kwam met een ongunstige paardruil voor Peter. Het sterke van Peter is dan dat hij gewoon terugkomt op zijn plan en accepteert dat hij enkele tempi verliest. Even verdedigen en er als de kippen bij zijn als er een kans op tegenspel opduikt. Deze veerkracht leverde hem een mooi mat op en op de foto zie je de tevreden blik na het verdiende punt op bord 1. Naast Harold is Peter een zogeheten puntenmachine. Tussenstand 3-2.

Aan bord 3 kwam Marcel in de problemen toen hij noodgedwongen een dame moest offeren. Creatief speelde hij verder, maar het bleek niet genoeg te zijn om de partij te redden.We kwamen op 4-2 achterstand.

Ondertussen op bord 8 heeft Kevin een puike partij gespeeld en heerst hij op de zwarte velden. De tegenstander kan niet meer onder de druk uitkomen en Kevin wint de partij overtuigend.

Op dit moment staan we 4-3 achter en alleen winst van Pieter Sturm kan het gelijke spel nog redden. Hij is alleen verzeild geraakt in een dusdanig toreneindspel, waar het zeer lastig is om een winstplan te smeden.

Uiteindelijk zal een desperate poging tot winst alleen maar averechts uitpakken. Pieter mag remise aanbieden aan zijn Vlaamse tegenstander met de enigszins toepasselijke naam Gertjan Verhaeren. Hiermee komt de eindstand op 4,5-3,5 voor onze sympathieke opponenten.

Wij reden als troost naar Yerseke, waar we samen met de vader van Kevin en Jan Buis die als trouwe support waren meegereisd, genoten van de gegratineerde oesters,gekookte en gebakken mosselen, zalm en vispotjes van de Viskeete.

Op zaterdag 4 januari speelt Krimpen 1thuis in de Tuyter. Komt allen kijken, want wat is een betere gelegenheid om de oliebollen te laten zakken en je clubgenoten een nieuwjaarsgroet te brengen.

Jan Sluiter

De peptalk van de captain bleek niet overtuigend te zijn.

Klik op foto's voor meer visuele indrukken van de wedstrijd

Individuele uitslagen derde ronde 7 december
Bd
S.Landau Axel
1947 -
Krimpen
2024 4½-3½
1
Arjo Arendse
1911 -
Peter Glissenaar
2103
0 - 1
2
Ian Vandelacluse
1978 -
FM Harold van Dijk
2324
0 - 1
3
Arthur Hugaert
1992 -
Marcel Glissenaar
2049
1 - 0
4
Randy van Houtte
1944 -
Rob van Keulen
1972
1 - 0
5
Gertjan Verhaeren
2015 -
Pieter Sturm
2022
½-½
6
Nick Dubbeldam
1981 -
Jan Sluiter
1873
1 - 0
7
Bart Audenaert
1840 -
Hans van Nieuwenhuizen
1932
1 - 0
8
Joop Maas
1911 -
Kevin Nguyen
1916
0 - 1
Terug naar de inhoudsopgave

Krimpense Nieuwjaarswals verplettert D4

Zaterdag 4 januari trad het eerste van SV Krimpen aan tegen D4 uit Oosterhout. Nog nooit werd zo vroeg in het jaar al een KNSB wedstrijd gespeeld en het ritme van de Nieuwjaarsviering bleek er goed in te zitten.

Harold van Dijk speelde tegen de teamleider Ruud Goverde, die de plaats van de zieke Nieto aan bord 1 moest innemen.  Harold heeft zijn openingsrepertoire veranderd of moet ik zeggen is midden in het proces van de verandering. Al vroeg verzonk hij in lang nadenken over welke pion er weer geofferd diende te worden. Navraag leerde dat hij dit niet meer wist en na de partij in een van zijn boeken op moest zoeken. De doorsnee schaker probeert dit voor de partij te doen maar zo niet ons kanon. Heel even zag het er verdacht uit maar een zevenklapper (mat in 7) van Harold zorgde voor een snelle zege. De teamleider van D4 vertelde na de wedstrijd dat hij zijn kaarten gezet had op bord 2, 7 en 8 en hoopte op de andere borden nog wat halfjes te sprokkelen. Dat pakte toch anders uit.

Aan bord 2 speelde Peter Glissenaar een vertrouwde stelling, maar dat gold niet voor Maykel Smits zijn tegenstander. Met het nieuwe speeltempo (vaste bedenktijd en 30 seconden per zet erbij) is het mogelijk om meer bedenktijd te hebben als bij de start. Dat bleek zelfs na 12 zetten het geval te zijn bij Peter en zijn tegenstander was bijna een uur kwijt. Maykel speelde tegen de trage opzet van wit nauwkeurig en viel niet in de val van een vroege rokade. De stelling bleef in evenwicht en even later sloeg Maykel een remise aanbod af vanwege de stand op de andere borden. Dit was een lelijke vergissing want een paarduitval trof hem als een lawinepijl.  Met een gezicht vol afgrijzen gaf hij onmiddellijk op.

De enige zeperd deze middag kwam op naam van Marcel Glissenaar. In een bekende stand vanuit de afruilvariant in de Caro Kann werd hij vlotjes door een koningsaanval in het nauw gebracht. Even leek Marcel het met een pion minder nog te houden maar als een gillende keukenmeid werd hij toch snel gedwongen op te geven.

Gosse Romkes speelde een boeiende partij waarin al vroeg de dames werden geruild, wat een middenspel vol dansende stukken opleverde. Op een gegeven moment vertrouwde ik Gosse’s stelling niet meer. Maar met een kwaliteitsoffer als een duizendklapper viel hij de zwarte stelling binnen . Toen de kruitdampen waren opgetrokken bleef er een eindspel op het bord met het witte loperpaar en drie pionnen tegen een toren en 4 pionnen.  Onverwacht snel gaf zijn tegenstander de pijp aan Maarten.  Waarschijnlijk murw gebeukt door die duizend klapper.

Pieter Sturm kon de hele partij bogen op een tijdvoordeel. Zijn partijopzet was als een lichtkogel. Duidelijke zichtbare strategie: spel tegen dubbelpion en de dominantie op de witte velden. Pieter heeft na een remise aanbod nog een half uur rondgelopen om de ontwikkeling op de andere borden af te wachten (dit had het beslissende halfje kunnen zijn).  Kort overleg leerde dat Pieter vond dat hij beter stond en dus werd besloten dat hij zou doorspelen. De lichtkogel brandde nog steeds fel want binnen no time werd de stelling van de tegenstander uit zijn voegen gelicht. Met 3,5 uit 4 behoort Pieter bij de topscoorders van het team!

Onze voorzitter Hans van Nieuwenhuizen gebruikte een Romeinse kaars om zijn tegenstander te verslaan. Een Romeinse kaars vuurt laagjes kogeltjes af en dat deed Hans op het schaakbord na. Met een gedegen opzet werd de zwarte stelling bestookt en de koning kwam gedwongen te ver naar voren (op f6) waarna een penning op de dame de partij meteen besliste.  Geconcentreerd en gedegen gespeeld door Hans, zo zie ik het graag!

Rob van Keulen worstelt met een soort van vormcrisis. Voor het eerste loopt het niet vlotjes, zijn rating is onder de 2000 gezakt en in de interne competitie is hij zelfs niet geheel vrij van degradatiezorgen.  Deze middag schudde hij het passieve spel van zich af en viel aan.  Vanuit een gelijk opgaande opening nam Rob het initiatief en vuurde de ene naar de andere voetzoeker af. De stelling bleef spannend tot er een dubbel toreneindspel op het bord kwam, wat met de verbonden vrijpionnen als beter voor Rob ingeschat kon worden. Na wat gelaveer  gaf de laatste voetzoeker de doorslag. Een nuttige overwinning voor Rob wat hopelijk de ommekeer in de vorm gaat brengen.

Het laatste bord wordt bemand door ons jonge talent Kevin.  Ik hoor u denken, hij schrijft beMANd en we praten over een 12 jarige jongen. Dat klopt! Kevin speelde als een MAN zijn schaakpartij. Gedegen opzet en continue druk houdend op zijn tegenstander (rating 2008). In het middenspel overspeelde Kevin zijn tegenstander.  Er bleef een technisch dame eindspel over waarbij Kevin 3 pionnen had tegen slechts 1 van de tegenstander. Het gevaar in zulke eindspelen is eeuwig schaak. In een van de lessen van Harold (die man is werkelijk een toptrainer!) had Kevin geleerd de dame gecentraliseerd te houden en op te rukken met de pionnen. Voorbeeldig en geduldig voerde hij dit plan zetten lang uit. Tot dat zijn tegenstander een gemeen rotje gooide en remise wist af te dwingen, er bleef slechts een randpion over in een stelling die niet meer te winnen was. Al met al toch een goede partij van onze jonge ster.

Krimpen was dus in staat om na de sof tegen Landau Axel  als een wals over D4 heen te gaan.  We staan weer gedeeld 2e en hebben nog alles in eigen hand. Volgende ronde de derby tegen Sliedrecht.

Peter Glissenaar

Individuele uitslagen vierde ronde 4 januari
Bd
Krimpen 1
2036
-
D4

1946

6½-1½
1
Harold van Dijk
2324
-
Ruud Goverde
1845
1 - 0
2
Peter Glissenaar
2103
-
Maykel Smits
2141
1 - 0
3
Marcel Glissenaar
2049
-
Wim Wilssens
1986
0 - 1
4
Gosse Romkes
1969
-
Pierre Jaspers
1964
1 - 0
5
Pieter Sturm
2022
-
Dick Kriens
1940
1 - 0
6
Hans van Nieuwenhuizen
1932
-
Karg Brunner
1697
1 - 0
7
Rob van Keulen
1972
-
Joost Sips
1988
1 - 0
8
Kevin Nguyen
1916
-
Robbert van Vossen
2008
½-½

 

Terug naar de inhoudsopgave

Krimpen 2 doet wat het moet doen

Na onze valse start tegen Erasmus was het zaak om de tweede wedstrijd, thuis tegen Fianchetto 2, te winnen. Ik had het team een beetje door elkaar gehusseld, onder het motto: niet te voorspelbaar worden. Onze tegenstanders hanteren dat motto blijkbaar niet, want ze traden in exact dezelfde opstelling aan als tijdens de eerste ronde. Op papier waren wij een stuk sterker, met in alle partijen een duidelijk ratingoverwicht. Maar dat is nog geen garantie voor een overwinning natuurlijk; je moet het nog wel even waarmaken op de borden.

Evert Mulder (bord 8) won in zijn eerste optreden dit seizoen rechttoe rechtaan vanuit de opening. Tenminste, ik heb me niet verdiept in de finesses van deze partij, maar vond het er in elk geval overtuigend uitzien voor onze man. Toen tegenstander Ad de Veld een stuk verloor, was het gedaan. Aldus Evert.

Bert ten Wolde (bord 5) verzeilde met zwart in een toreneindspel - met ieder nog een vracht pionnen - dat werkelijk alle kanten op kon, en ook ging. Helaas sloeg zijn tegenstander Jaco van Leeuwen als laatste de juiste weg in en belandde Bert in de reclameborden.

Ik had mezelf deze keer aan bord 2 geposteerd, tegen Kees Sio. De opening kende voor mij weinig geheimen en ik kwam er dan ook prima uit tevoorschijn. Ik gaf mijn voordeel daarna - zoals gebruikelijk - wel weer weg, maar bleef vertrouwen houden in mijn stelling. Dat betaalde zich uit toen mijn tegenstander zijn geduld verloor en op zoek ging naar mijn koning. Dat gaf mij de kans om een dodelijk paardvorkje in de stelling te prikken.

Jan Sluiter zat aan bord 1. Hij had niets kunnen vinden over zijn tegenstander Ton der Kinderen. Ik ook niet trouwens. Deze onwetendheid belette Jan niet om voortvarend van start te gaan en al vrij vroeg in de partij een stuk te winnen. Daar kreeg zijn tegenstander wel een paar vrijpionnen voor terug, maar zo dreigend leken die aanvankelijk niet te zijn. Toch liet Jan zich op een of andere manier in de problemen brengen. Het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moest Jan zelfs opgeven, omdat hij zijn extra stuk niet effectief kon inzetten tegen de opmarcherende pionnen. Heel jammer en onnodig.

De cruciale partij van de avond speelde zich af aan bord 4, bij Henk Greevenbosch (zwart) tegen Ben Riksen (wit). Henk speelde uitstekend en bereikte een glad gewonnen eindspel. Het enige probleempje was de bedenktijd, want daarvan had Henk namelijk niet zo veel meer over. Hij moest in minder dan een minuut eerst nog pionnen oppeuzelen, zijn loper offeren, promoveren en daarna mat zetten, maar daar had hij dan wel weer twee dames voor beschikbaar. Dat scheelt. Maar er is dan ook een latente patdreiging aanwezig, dus het blijft uitkijken. Henk hield het hoofd en de hand koel. Ik zou zelf het bekende “pootje over” met de dames naar de rand van het bord hebben gekozen - terwijl ik niet eens kan schaatsen - maar Henk koos ervoor om de koning van zijn tegenstander op de e-lijn gevangen te houden met zijn ene dame en zijn koning en hem daarna met zijn andere dame daar midden op het bord mat te zetten. Bijzonder. Door dit belangrijke punt kwamen we op voorsprong in de wedstrijd. Nog drie partijen te gaan en die mochten wat mij betreft allemaal remise worden.

Kees Vroegindeweij (bord 6) kwam - uiteraard zou ik bijna willen zeggen - al vrij vroeg op de avond aan mij vragen of remise misschien een acceptabele uitslag was. Nee, dat vond ik op dat moment niet, zeker niet gezien het grote ratingverschil in Kees’ voordeel. Het doorspelen betaalde zich uiteindelijk volledig uit, toen zijn tegenstander Bela Hlavaj in een gelijkstaand eindspel blunderde en een toren verloor.

Alleen Remko Moerkerken en Frits van Duin speelden toen nog. Een van beiden mocht zelfs verliezen. Dat gebeurde niet.

Remko (bord 4) had tegen René Mersch geen problemen met de stelling, maar wel een klein beetje met de klok. Na afloop realiseerde hij zich dat hij remise had kunnen claimen, op grond van drie keer dezelfde stelling. In plaats van remise te claimen, bood hij het aan. Dat was voor zijn tegenstander natuurlijk aanleiding om eens aan het andere overgebleven bord te gaan kijken of er misschien nog een gelijkspel in het vat zat voor Fianchetto. Toen hij zag dat dit niet het geval was, nam hij Remko’s aanbod aan.

Frits zat in een eindspel dat objectief gezien waarschijnlijk remise was, maar hij had een paar belangrijke troeven: een sterk paard tegen een zwakke loper en (cruciaal!) een voorsprong op de klok. Het valt Frits niet kwalijk te nemen dat hij zo’n eindspel gewoon doorspeelt. Hij kon vrolijk met zijn paard rondspringen en allerlei vorkjes dreigen, terwijl zijn tegenstander Cenk Ergen nauwkeurig moest blijven verdedigen met de loper. Dat kostte tijd. Ergen werd steeds wanhopiger en liet doorschemeren dat hij toch wel vond dat het remise moest zijn. Misschien ontstond er ook wel drie keer dezelfde stelling, wie zal het zeggen? Maar een duidelijke remiseclaim deed hij niet en daarom kon wedstrijdleider Hans van Nieuwenhuizen ook niet ingrijpen. Toen blunderde Ergen zijn loper weg, terwijl zijn laatste seconden wegtikten, en toen was dus ook deze laatste partij nog voor ons.

We leven weer in klasse 1A. Eens kijken wat de volgende wedstrijd ons brengt. Dinsdag 19 november spelen we weer, uit tegen Dordrecht 3.

Jason Zondag

Individuele uitslagen tweede ronde 28 oktober
Bd
Krimpen 2
1873 -
Fianchetto 2

1759

5½-2½
1
Jan Sluiter
1873 -
Ton der Kinderen
1845 0 - 1
2
Jason Zondag
1861 -
Kees Sio
1818 1 - 0
3
Henk Greevenbosch
1956 -
Ben Riksen
1811 1 - 0
4
Remko Moerkerken
1866 -
Rene Mersch
1810 ½ - ½
5
Bert ten Wolde
1840 -
Jaco van Leeuwen
1770 0 - 1
6
Kees Vroegindeweiju
1911 -
Bela Hlavaj
1685 1 - 0
7
Frits van Duin
1878 -
Cenk Ergen
1654 1 - 0
8
Evert Mulder
1798 -
Ad de Veld
1676 1 - 0
Terug naar de inhoudsopgave

Krimpen 2 boekt nipte zege in Dordt

Ook dit was een wedstrijd waarin we winstkansen hadden. Maar het zou niet makkelijk worden, zo schatte ik vooraf in. En die verwachting kwam wel aardig uit. Aan de topborden heeft Dordrecht 3 sterke schakers. Wij hebben daar ook geen totale knoeiers zitten natuurlijk, maar toch werden de onzen aan de borden 1 t/m 3 allemaal op een nul getrakteerd. Aan bord 4 viel de enige remise van de avond te noteren, in een partij waarvan je juist niet zou verwachten dat die remise zou worden. En de onderste vier borden werden allemaal door Krimpen gewonnen. Daar lagen ook onze kansen, gezien de ratinglijst. Dus eigenlijk kwam onze wedstrijdtactiek volledig tot zijn recht.

Laten we beginnen met de verliespartijen en dan eerst maar die van mijzelf, tegen Laurens Jiskoot aan bord 2. Ik stond na de opening niet echt prettig, maar kon me op een zeker moment bevrijden en toen gelijk doordrukken. Ik sloot zijn loper op met de manoeuvre f5-f4-f3. Die was toen levend begraven op h1 en moest worden geofferd voor twee pionnen. De resterende stelling met D, T, P + 5 pionnen tegen D, T en 7 pionnen was totaal gewonnen voor mij, maar ja, je moet het nog wel even afmaken. Dat lukte niet. Jiskoot creëerde een vrijpion, slaagde erin de zware stukken af te ruilen en mij vervolgens weg te spelen in het eindspelletje. Verschrikkelijk was dat, hoe hij met zijn pionnen opstoomde tegen mijn arme paardje. Ik had eerst nog 3 minuten tegen zijn 1 minuut, maar hij had allemaal simpele zetten die geen tijd kostten, terwijl ik in paniek raakte en kostbare tijd verloor. Toen ik nog 23 seconden had en hij nog 29 seconden, gaf ik teleurgesteld op. Na afloop zei Bert nog fijntjes dat Jiskoot nog wel had moeten promoveren en mij mat zetten in die tijd. Dat is natuurlijk zo, dus waarom gaf ik eigenlijk op? Hm, nou ja, vermoedelijk zou ik zelf als eerste door mijn vlag zijn gegaan.

Rechts naast mij stond Henk Greevenbosch de hele avond moeilijk tegen de Dordse kopman Jan Willem Versloot. Henk vroeg nog aan mij of hij op remise mocht spelen, maar toen zag ik het al erg somber voor hem in. Henk had een paar hele zwakke pionnen en Versloot voerde de druk zo hoog op dat Henk bezweek.

En ook links naast mij zag het er niet best uit. Jan Sluiter en Cor Oliemans hadden tegengesteld gerokeerd. De zwarte pionnen van Oliemans stormden naar voren en het zag er heel gevaarlijk uit voor Jan, die eigenlijk zelf helemaal geen spel had. Hoe dit allemaal verder ging weet ik niet, maar uiteindelijk werd Jan mat gezet met zijn koning helemaal aan de overkant van  het bord. Daardoor dacht ik in eerste instantie dat hij had gewonnen. Ik zag pas op het uitslagenformulier dat dit niet het geval was.

Weer een plaatsje verder naar links zaten de houwdegens Remko Moerkerken en Adri Timmermans. Zij hebben al honderden potjes snelschaak tegen elkaar gespeeld, onder andere tijdens het open NK in Dieren. Bovendien spelen ze beide met zwart dezelfde opening tegen 1.e4. Die kwam dus ook op het bord. Werd het daarom remise? Dat lijkt me niet. Remko keek nogal zorgelijk halverwege de partij, maar tenslotte wist hij er toch nog een halfje uit te slepen.

Aan bord 5 won Bert ten Wolde van Theo Jiskoot, hoogstwaarschijnlijk de vader van Laurens, al heb ik dat vermoeden niet geverifieerd. Bert speelde een goede partij en dacht vroeg klaar te zijn, maar toen bleek Jiskoot senior toch te kunnen schaken (aldus Bert). Ik weet niet wat voor een stelling er overbleef, maar Bert won uiteindelijk op vlag, terwijl hij zelf nog 8 seconden over had. Zo kan het dus ook. Een nuttig puntje.

Frits van Duin won ook, aan bord 6 van Henk Timmermans, de broer van Adri. Ik heb geen flauw idee hoe deze partij verliep. Ik dacht eigenlijk te zien dat Frits niet al te best stond, maar ik kan me vergist hebben.

Aan de borden 7 en 8 zaten bij ons invallers, maar dat zijn dan wel tamelijk luxe invallers, die makkelijk op eerste klasse niveau meekunnen: Diederick Casteleijn en Michel van Cappellen. Ze wonnen allebei netjes. Diederick stond al snel positioneel geweldig tegen Arie van Heeren en maakte het af met een Stap 2 trucje. Fragment van de Week?

Michel vertelde dat hij een kwaliteit offerde om te kunnen winnen van John Janssen. Dat klinkt leuk. Ook een Fragment van de Week? Het zou leuk zijn als ik nog wat partijmateriaal krijg toegestuurd, want ik heb zelf nauwelijks iets van de andere borden kunnen opvangen.

Zo eindigde het avondje Dordt dan toch met een overwinning voor Krimpen 2. En die komt heel goed van pas. We kunnen naar boven kijken en hoeven ons (voorlopig) geen zorgen te maken over degradatie.

Jason Zondag
Individuele uitslagen derde ronde 19 november
Bd
Dordrecht 3
1828 -
Krimpen 2
1862 3½-4½
1
Jan Willem Versloot
1984
-
Henk Greevenbosch
1956
1 - 0
2
Laurens Jiskoot
1886
-
Jason Zondag
1861
1 - 0
3
Cor Oliemans
1907
-
Jan Sluiter
1873
1 - 0
4
Adri Timmermans
1826
-
Remko Moerkerken
1866
½-½
5
Theo Jiskoot
1760
-
Bert ten Wolde
1840
0 - 1
6
Henk Timmermans
1806
-
Frits van Duin
1878
0 - 1
7
Arie van Heeren
1701
-
Diederick Castelein
1782
0 - 1
8
John Janssen
1754
-
Michel van Cappellen
1837
0 - 1

Terug naar de inhoudsopgave


Promotiedroom spat (weer) uiteen
SOF/DZP 1 - Krimpen 2   4½ - 3½

Na de nipte, maar volledig verdiende nederlaag tegen het combinatieteam SOF/DZP 1, zal Krimpen 2 moeten accepteren dat ook dit seizoen promoveren naar de Promotieklasse RSB niet gaat lukken.

De wedstrijd begon al op maandag in De Tuyter, waar Frits van Duin en Ronald Sparreboom van hun vooruitgespeelde partij aan bord 3 een uiterst tam remisepotje maakten. Niet getreurd, volop perspectief nog voor de overige zeven partijen in Oude-Tonge, wetende dat wij er daarvan drie met wit en vier met zwart moesten afwerken.

Onze topborden zijn dit seizoen niet al te succesvol. Tegen Erasmus 1 verloren we zowel in de competitie als in de beker aan 1, 2 en 3 en ook tegen Dordrecht 3 was dat het geval. Gisteravond was de oogst in de bovenste helft van het rijtje een schamel half puntje en dat was dan nog dat halve puntje van Frits. Op zich is het nog niet zo erg als de hoge borden niet veel scoren, zo lang de lage borden dat dan maar voldoende compenseren. Dat was tegen SOF/DZP 1 net niet het geval. De teamleider zint op harde maatregelen, maar dat is dan wel te laat.

Het was in eerste instantie de bedoeling om onze invaller Michel van Cappellen aan bord 1 tegen Mark van Putten te zetten. Dit besloten we na overleg toch niet te doen. Remko Moerkerken wilde graag aan het hoogste bord zitten. Die beslissing pakte erg ongelukkig uit. Onderweg naar Oude-Tonge passeerden we de parkeerplaats Moerkerken en dat had een gunstig voorteken voor Remko moeten zijn, maar op het bord lukte hem niet veel. Van Putten won op het oog soepel. Maar ik moet die partij nog in de computer gooien voor een finaal oordeel.

Aan bord 2 de kemphanen Henk Greevenbosch en Jan van Genderen. Henk had al eens van Jan gewonnen, alleen toen waren de kleuren omgedraaid. De uitslag nu ook. Er kwam een totaal onoverzichtelijke stelling op het bord (geen verrassing bij Henk), die mij erg gevaarlijk leek voor onze man.  En dat was ook zo, want Henk had vrij vlot een nul te pakken. Ik dacht even dat Henk misschien Ke8-f8 zou gaan spelen, zijn favoriete manoeuvre, maar volgens mij kwam het daar niet van. Volgens het verslag van onze tegenstanders offerde Van Genderen zijn dame! Dat zou een mooi Fragment van de Week zijn. En dat is het ook geworden.

Daarnaast hadden de gastheren bord 4 opgesteld, omdat dit gezelliger was voor de spelers (bord 3 bleef immers leeg). Jan Sluiter speelde daar tegen Adriaan Tieleman. In de inleiding schreef ik al dat SOF/DZP 1 een combinatieteam is. Wat is er dan zo combinatoir aan, zal de lezer zich wellicht afvragen? Nou, het bestaat uit spelers van twee verenigingen: Oostflakkee (SOF) en De Zwarte Pion (DZP). Goed gehusseld hebben ze niet, want deze Tieleman is de enige van DZP. Voor onze Jan wil het dit seizoen extern maar niet lukken. Gisteren vond ik hem al snel heel slecht staan. Het enige dat hij bij Tieleman wist af te dwingen was het koningszetje Ke1-f1 (daar wel dus!).

Daarmee hebben we het hele slechte nieuws wel gehad. De volgende twee borden leverden hele punten voor de onzen op.

Ik won aan bord 5 van Ivo Lagendijk. Deze verraste mij in de opening op twee manieren: ten eerste door andere zetten te spelen dan ik had verwacht en ten tweede door waan-zin-nig (ik heb er geen ander woord voor) veel tijd te verbruiken voor eenvoudige zetten. Nu had ik wel ergens gelezen dat Lagendijk een typische tijdnoodspeler is, zo eentje die pas tot leven komt zodra hij de adrenaline door zijn lijf voelt gieren, maar dit was toch echt overdreven. Op het bord gebeurde niet veel (de remisemarge werd eigenlijk nooit overschreden), maar op een zeker moment gaat de klok toch ook een woordje meespreken. Die verleidde Lagendijk tot een paar iets minder nauwkeurige zetten, waardoor de stelling ineens best prettig werd voor mij. Toen bood hij remise aan met minder dan 5 minuten op zijn teller. We stonden met 4-2 achter, ik had nog meer dan een half uur en ik vond mijn stelling kansrijk. Doorspelen dus. Prompt ging hij in de fout en kon ik het punt binnenhalen met dame en paard.

Naast mij zat Bert ten Wolde en die won ook. Ik heb die partij totaal verkeerd beoordeeld, want ik dacht dat Bert slechter stond. Tegenstander Jan Vonk trok driest ten aanval tegen de zwarte koning, gooide daarbij zijn eigen verdediging open en daar maakte Bert prima gebruik van. Bert is zijn dipje inmiddels te boven, zo verklaarde hij zelf na afloop. Mark van Putten merkte achteraf nog fijntjes op dat we misschien beter Bert aan bord 1 hadden kunnen zetten, omdat die al twee keer eerder van hem had kunnen winnen (maar het niet deed).

We slaan even bord 7 over en treffen dan aan de staart Evert Mulder namens ons en Johan Dupree namens SOF/DZP. Deze partij bood in mijn ogen alle mogelijkheden voor spektakel, maar daar hadden de heren blijkbaar niet zo veel zin in, want ineens kwam Evert mij melden dat hij remise had gespeeld. Als hij het aan mij had gevraagd had ik gezien het teambelang waarschijnlijk gezegd dat hij door moest spelen. Maar of dat dan ook tot een andere uitslag had geleid?

Nu kwam alles neer op de, niet zo heel brede, schouders van Michel van Cappellen. Niet aan bord 1 dus, maar aan bord 7. Tegenstander Marcel de Ruiter offerde een kwaliteit (volgens Michel gedwongen, volgens Marcel welbewust) voor een aanvalsstelling met twee gevaarlijke lopers tegen de witte koning. Michel slaagde er helaas niet in zijn materiële voordeel om te zetten in een punt. In het razend spannende eindspel, met twintig man rond het bord, kreeg De Ruiter zijn kwaliteit terug met een pionnetje als rente en was het duidelijk dat Michel niet meer kon winnen (ongelijke lopers). Hij had ook nog maar een half minuutje en mocht dus blij zijn dat De Ruiter sportief instemde met remise.

En toen moesten we nog aan de lange reis terug naar Krimpen beginnen…

Individuele uitslagen vierde ronde 18 december
Bd
SOF/DZP 1
1880 -
Krimpen 2
1864 4½-3½
1
Mark van Putten
2014
-
Remko Moerkerken
1866
1 - 0
2
Jan van Genderen
1931
-
Henk Greevenbosch
1956
1 - 0
3
Ronald Sparreboom
1920
-
Frits van Duin
1878
½ - ½
4
Adriaan Tieleman
1877
-
Jan Sluiter
1873
1 - 0
5
Ivo Lagendijk
1837
-
Jason Zondag
1861
0 - 1
6
Jan Vonk
1824
-
Bert ten Wolde
1840
0 - 1
7
Marcel de Ruiter
1780
-
Michel van Cappellen
1837
½ - ½
8
Johan Dupree
1856
-
Evert Mulder
1798
½ - ½

Terug naar de inhoudsopgave


Krimpen 3: Wel verslagen, geen verslagen

Individuele uitslagen eerste ronde 7 oktober
Bd
Krimpen 3
1792 -
CSV 1

2020

1 - 7
1
David Berendsen
1708 -
Leon Koster
2326 0 - 1
2
Adri van der Waal
1648 -
Jan Peter Bogers
2105

1 - 0

3
Rick Verhoog
1889 -
Stefan Tabak
2222 0 - 1
4
Lennart Kraaijenbrink
1820 -
Hans Hoornstra
1962 0 - 1
5
Michel van Cappellen
1837 -
Jaap Rusch
1905 0 - 1
6
Diederick Casteleijn
1782 -
Roel Trimp
1907 0 - 1
7
Robert Casteleijn
1866 -
Patrick van der Lee
1852 0 - 1
8
Mark Paul
1783 -
Mark Vermeer
1880 0 - 1

Individuele uitslagen tweede ronde 4 november
Bd
Krimpen 3
1703 -
Onésimus 1
1757 2 - 6
1
Rick Verhoog
1889
-
Marcel Tillemans
1757
0 - 1
2
Diederick Casteleijn
1782
-
Ruud Neumeijer
1692
1 - 0
3
Jos den Boer
1772
-
Martin Rensen
1864
½ - ½
4
Michel van Cappellen
1837
-
Clement van Eijsden
1774
0 - 1
5
Adri van der Waal
1648
-
Harm de Oude
1779
0 - 1
6
David Berendsen
1708
-
Andrè. Leffens
1690
0 - 1
7
Arne Pols
1482
-
Marcel v.d. Linden
1754
½ - ½
8
Floris Doolaard
1508
-
Henk Henderson
1746
0 - 1

Individuele uitslagen derde 29 november
Bd
Zwijndrecht 1
1691
-
Krimpen a/d IJssel 3
1691
2 - 6
1
Teus Sr. Slotboom
1563
-
Rick Verhoog
1889
0 - 1
2
Martijn Vos
1898
-
Robert Casteleijn
1866
0 - 1
3
Frank Stoute
1808
-
Michel van Cappellen
1837
½ - ½
4
Kees van 't Hoff
1737
-
Adri van der Waal
1648
1 - 0
5
Robert Goedegebuur
1619
-
David Berendsen
1708
0 - 1
6
Jaap Euser
1648
-
Arne Pols
1492
0 - 1
7
Stijn Berghout
1575
-
Eduard Hoogenboom
1768
0 - 1
8
Coen Dortmond
1683
-
Wiggert Pols
1322
0 - 1

Individuele uitslagen vierde ronde 6 januari
Bd
Krimpen 3
1791 -
3 Torens 1

1762

2 - 6
1
Rick Verhoog
1889
-
Leon Huijsdens
1952
0 - 1
2
Diederick Casteleijn
1782
-
Bert Botma
1945
0 - 1
3
Robert Casteleijn
1866
-
Wong Tsai
1773
0 - 1
4
Lennart Kraaijenbrink
1820
-
Arno van Houten
1800
1 - 0
5
Michel van Cappellen
1837
-
Egbert Berghout
1708
0 - 1
6
Adri van der Waal
1648
-
Arjan Drenthen
1731
0 - 1
7
David Berendsen
1708
-
Menno Hoogenes
1515
0 - 1
8
Mark Paul
1783
-
Henk Springer
1676
1 - 0
De Krimpense punten vielen op bord 4                                                en 8

Terug naar de inhoudsopgave

Opnieuw zware nederlaag voor Krimpen 4

Schreef ik na onze nederlaag in de eerste ronde dat we goede moed hielden op een promotieplaats in klasse 3A omdat we van het waarschijnlijk sterkste team hadden verloren, na de tweede nederlaag moeten we toegeven dat we kennelijk geen promotieteam zijn. Hoe heeft dat zo ver kunnen komen? Een vooruitblik op alle tegenstanders in de poule leek mij uit te wijzen dat wij goede kansen hadden. Zeker voor de wedstrijd tegen ’t Springend Peert 1 uit ’s Gravendeel. Een eerste team van een club heeft altijd wel een paar sterke spelers, maar ook in de categorie 1700+ kunnen wij dat wel aan. De ratings bij onze tegenstanders nemen daarna snel af. Toch laat een 2-6 nederlaag weinig te fantaseren over.
Het was dan ook een merkwaardige wedstrijd. Niet eens zo zeer omdat ons geheime wapen, Arne Pols, met mazelen op bed lag. Met Aart van der Wal hadden we een goede invaller, al was hij zelf, gezien zijn laatste spel in de B-groep wat pessimistisch. Wat dacht u van de volgende voorvallen? Tweemaal werd een dame weggegeven. Tweemaal een kwaliteit. Eenmaal werd een gewonnen eindspel remise. Tweemaal moest de wedstrijdleider er aan te pas komen om een geschil over een partij te beslechten. Het had dus heel anders gekund, maar het zou al te optimistisch zijn om te zeggen dat we alleen maar pech hebben gehad.

Hoe kwam het zo ver? Dat zag er aanvankelijk helemaal niet naar uit. Wiggert Pols aan bord 8 had weliswaar een pion ingeleverd, maar had serieuze aanvalskansen. Tegen iemand met een betrekkelijk lage rating zag dat er goed uit. Invaller Aart van der Wal aan bord 5 heeft meer ruimte en staat goed, ondanks zijn slechte loper. Nico van Walsum aan bord 4 staat prima met ook een ruimteoverwicht. Floris Doolaard aan bord 3 heeft met zwart het Spaans gambiet gespeeld en een wat wilde stelling. Maar daar zal hij zich wel in thuis voelen. Zelf aan bord 2 spelend tegen een Siciliaans vervroegd fianchetto leek het mij verstandig na een lange rokade de dames te ruilen en houd ik wat voordeel. Jos den Boer, wederom aan het topbord, speelt ook Siciliaans en heeft zijn tegenstander een geïsoleerde dubbelpion bezorgd. Het is hem wel toevertrouwd om zijn tegenstander onder druk te houden. Maar aan bord 7, waar Henk Stam speelt en het aanvankelijk wel goed gaat, wordt de eerste blunder begaan en kan hij al tamelijk vroeg opgeven. Ook Meike Riemens aan bord 6 overziet wat om dameruil in een kansrijke positie uit de weg te gaan en verliest een kwaliteit. Maar ze laat het er niet bij zitten en weet later een kwaliteit terug te winnen en bovendien een pion over te houden. Weinig aan de hand dus voor Krimpen 4.

Aart belandt in een stelling met een toren in de vijandelijke stelling en een gedekte vrijpion. Maar de lopers van ongelijke kleur verhinderen hem om verder te komen en er rest weinig anders dan de vrede te tekenen. Toch een goede prestatie. Dan ontstaat er opeens tumult bij Floris. Zijn tegenstander claimt dat hij een stuk heeft losgelaten en dus gezet heeft, waarmee Floris’ dame verloren zou gaan. Floris meent dat zijn zet nog niet compleet is, omdat hij zijn klok niet heeft ingedrukt. Maar wedstrijdleider Peter de Weerd is onverbiddelijk: stuk losgelaten is gezet en daarmee kan Floris opgeven. Een andere kreet stijgt op aan het bord van Nico: ook hij heeft zijn dame in laten staan (bij goede stelling) en kan gelijk opgeven. Als Jos ook in moeilijkheden is gekomen en een kwaliteit heeft moeten inleveren en bovendien in tijdnood zit, is wel duidelijk dat de wedstrijd verloren gaat. Zelf houd ik voordeel, maar ik zie uiteindelijk toch niet hoe ik er door moet komen en moet het zoveelste remiseaanbod van mijn tegenstander aanvaarden.

Gaat Meike dan voor onze enige winstpartij zorgen? Met afruil van de laatste lichte stukken wint zij nog een pion en moet zij het dameëindspel kunnen winnen, ondanks een dubbelpion. Terecht geeft ze een pion op om met een andere pion naar de tweede rij op te stomen. Maar met een dame kun je soms eindeloos schaak geven en dan verkijkt ze zich even, verplaats haar eigen dame om een schaak op te heffen, waardoor na nog een schaakje de bijna gepromoveerde pion verloren gaat: remise.

Jos zorgt voor een avondvullend programma. Hij heeft minder dan een minuut en zijn tegenstander nog vele minuten. Objectief bezien staat Jos verloren, maar zijn jonge tegenstander gebruikt erg veel tijd op weg naar de winst. Jos geeft nog een pion op, maar creëert op eens een matdreiging. Weer denkt zijn tegenstander lang na en kiest niet voor de eenvoudigste weg door een kwaliteit terug te geven. Jos heeft nog 4 seconden, zijn tegenstander nog 11. Iedereen, inclusief de wedstrijdleider, let op het spel en zien niet dat de vlag van Jos’ tegenstander het eerst valt, snel daarop gevolgd door die van Jos. Hoe zit dat reglementair? Met de huidige elektronische klokken kun je zien welke vlag het eerst gevallen is. Maar het vallen van een vlag is in dit tijdperk achterhaald spraakgebruik. Wedstrijdleider Peter de Weerd neemt het reglement er bij, maar komt er niet uit en gaat in conclaaf met ervaren arbiter Theo Heukels. Deze is van mening dat de partij voor Jos gewonnen is omdat zijn tegenstander het eerst zijn tijd verbruikt heeft. Of Jos, dan wel de wedstrijdleider, dat nu (op tijd) geclaimd heeft of niet. Peter is niet overtuigd en weet nog wat andere artikelen er bij te betrekken. Uiteindelijk concludeert hij dat het remise moet zijn. We hebben toch verloren en het maakt ook niet uit. Zelfs een half punt is meer dan waar we, gezien de stelling in de partij, recht op hebben. Maar stel dat de uitslag 3½-4½ zou zijn geworden? Dan zou ik als teamleider toch een formeel protest hebben ingediend om het door hogere autoriteiten te laten uitzoeken. Het heeft niets met schaaktechniek te maken, maar is toch interessant om te weten hoe het nou precies zit. De discussie gaat tot na middernacht verder in De Open Haard. Maar het kan niet verhelen dat we met 2-6 verloren hebben en nu echt een illusie armer zijn.

Eduard Hoogenboom

Individuele uitslagen tweede ronde 14 oktober
Bd
Krimpen 4
1555 -
't Spr. Peert 1
1590 2 - 6
1
Jos den Boer
1772
-
Arjan Verkerk
1677 ½-½
2
Eduard Hoogenboom
1768
-
Ed Lammens
1771 ½-½
3
Floris Doolaard
1508
-
Hans van 't Hof
1686 0 - 1
4
Nicolaas van Walsum
1717
-
Pieter Jan Gravendeel
1708 0 - 1
5
Aart van der Wal
0000
-
Wim van Schelven
1576 ½-½
6
Meike Riemens
1170
-
Piet Oudheusden
1517 ½-½
7
Henk Stam
1626
-
Ger Stooker
1447 0 - 1
8
Wiggert Pols
1322
-
Ewout Butter
1335 0 - 1

 

Terug naar de inhoudsopgave

Grote triomf voor Krimpen 4

Na de eerste twee wedstrijden fors verloren te hebben en de aspiraties op terugkeer naar de 2e klasse van de RSB opzij gezet te hebben, kon Krimpen 4 onbekommerd aantreden voor de wedstrijd tegen Fianchetto 4. Het werd eigenlijk een uitwedstrijd voor beide partijen. Thuisclub Fianchetto had al eerder aangegeven niet in hun gebruikelijke speellokaal in Schiedam-Noord terecht te kunnen en daarom uit te wijken naar een buurthuis in Vlaardingen-Noord, waar vroeger fusiepartner Unilever (samen met Groenoord in 2011 tot Fianchetto omgevormd) speelde.
De reis naar Vlaardingen zat niet mee. Door een ongeluk op de A20 kwamen we wat te laat aan, mede doordat de locatie wat moeilijk te vinden was en parkeerruimte nog moeilijker. Maar ook Fianchetto maakte geen haast, waardoor de klokken pas om kwart over acht werden aangezet. De opstelling van Fianchetto 4 vertoonde weinig verrassingen. Daar het geen gewone clubavond voor Fianchetto was, moest teamleider Piet Sodderland als wedstrijdleider optreden en kon zelf niet meespelen. Wel verrassend waren de diverse openingen die op de borden kwamen. Wij waren goed voorbereid op wat te verwachten was, vooral dankzij Jason Zondag, maar nu maakten verschillende Fianchetto-spelers juist een andere openingskeuze. Daar lieten we ons overigens niet door uit het veld slaan.

Het eerst profiteerde Floris Doolaard aan bord 3 door aan de opening een pion over te houden. Met actief spel dwong hij zijn tegenstander steeds verder in de verdediging en behaalde later op de avond een fraaie overwinning.

Maar het eerste punt werd binnengehaald door Henk Stam aan bord 8 door een fout van zijn tegenstander, die om half tien al opgaf.

Kopman Jos den Boer aan bord 1 speelde een gedegen partij, maar kon slechts een klein voordeeltje behalen. Toch vond ik het om tien uur verstandig niet in te gaan op het remiseaanbod en door te spelen, wat Jos met verve deed en zijn voordeeltje subtiel wist om te zetten naar een toreneindspel met een vrije pluspion. Ook dat was niet zo maar te winnen, zodat zijn tegenstander laat op de avond weer remise aanbood. Nu weigerde Jos resoluut en liet na enkele zetten zien dat hij gewonnen stond.

Arne Wiggert aan bord 4 speelde ook gedegen, maar zonder duidelijk voordeel. Hij overwoog ook remise voor te stellen, wat mij nog niet verstandig leek, daar niet al onze partijen er even duidelijk voor stonden. Arne kreeg wel een gedekte vrijpion, maar er bleef een te dichte pionstelling op het bord, waardoor hij uiteindelijk in remise moest berusten.

Zijn broer Wiggert aan bord 7 kreeg meer mogelijkheden, mede door een overwicht in het centrum. Zijn tegenstander deed zijn clubnaam eer aan door zijn koningsloper te fianchetteren, maar deze werd door Wiggert afgeruild, wat verdere mogelijkheden tot een koningsaanval gaf. Met twee pluspionnen in het eindspel was het geen probleem meer voor hem om de winst binnen te halen.

Meike Riemens aan bord 6 moest flink aan de bak. Na een flankopening werd het toch Konings-Indisch. Veel gemanoeuvreer, waarbij het mij niet altijd duidelijk was wie er nu voordeel had. Meike wel en sloeg een remiseaanbod af. Uiteindelijk leidde dat tot een toreneindspel met ieder een aantal pionnen, maar wel een ver opgerukte vrijpion van haar tegenstander. Meike had minder dan 5 minuten bedenktijd en hoefde niet meer te noteren. Zij maakte haar tegenstander er op attent dat hij nog wel moest noteren. Deze kende de regels kennelijk niet en werd boos. Na mijn aandringend dat noteren voor hem echt verplicht was, volstond hij er mee wat streepjes op zijn notatieformulier te zetten. Dat kon ik niet over mijn kant laten gaan en na tussenkomst van de wedstrijdleider werd er alsnog genoteerd. Meike ruilde nog een pion af, maar gaf mij de schrik om met haar koning van de tot de 7e rij opgerukte vrijpion weg te lopen om haar overgebleven pion te ondersteunen. Het maakte uiteindelijk allemaal niet uit en tenslotte werden de laatste pionnen geslagen en de torens afgeruild, waardoor de onvermijdelijke conclusie was: remise.

Bij Nico van Walsum aan bord 5 ging het er enerverend aan toe. Zijn tegenstander offerde zijn dame tegen een toren en loper of iets dergelijks om een krachtige aanval te krijgen. Dat was niet zo gek gezien, want Nico werd later gedwongen zijn dame te geven. Wel hield hij er een kwaliteit tegen een pion aan over. Omdat er ook nog ongelijksoortige lopers op het bord stonden was winst niet eenvoudig, maar toch lukte het Nico af te wikkelen naar een gewonnen eindspel.

Ook bij mijzelf aan bord 2 ging het er wisselend aan toe. Mijn tegenstander had ook moeite het speellokaal te vinden en begon nog eens 20 minuten later dan de anderen aan zijn partij. Die tijdachterstand liep hij geleidelijk wel in, maar voor mij toch prettig niet tegen een behoorlijke tijdachterstand aan te hoeven kijken. Mijn tegenstander schoof zijn f-pion al vroeg door en kreeg mogelijkheden voor een koningsaanval. Op dat moment was mijn pionnendoorbraak misplaatst en had mijn tegenstander beslissend voordeel kunnen halen, maar dat was wijsheid van de computer achteraf. Hij trok zijn paard terug, beging later een onnauwkeurigheid en ik kreeg het heft in handen. Dat ik op stukwinst uit was en in de gauwigheid niet meer zag dat ik gewoon een toren kon slaan, moet mij maar vergeven worden. De winst kwam er toch wel.

Alles opgeteld leverde dat een fantastische 1-7 overwinning op. Na het gekreukte zelfvertrouwen een enorme opsteker, te meer daar Fianchetto 4 op de derde plaats stond. Met deze onbekommerde speelwijze kunnen wij nog serieus meedoen in klasse 3A.

Eduard Hoogenboom

Individuele uitslagen derde ronde 14 november

bord

Fianchetto 4

1534

Krimpen 4

1547

1 - 7

1

Jan Weitering

1523

Jos den Boer

1772

0 - 1

2

Fred van Gent

1585

Eduard Hoogenboom

1768

0 - 1

3

Tom Buitelaar

1561

Floris Doolaard

1508

0 - 1

4

Wim van Mullem

1581

Arne Pols

1492

½ - ½

5

Peter van Soest

1364

Nico van Walsum

1717

0 - 1

6

Cas Sodderland

1549

Meike Riemens

1170

½ - ½

7

Johan Knijff

1584

Wiggert Pols

1322

0 - 1

8

Serge Fedorin

1526

Henk Stam

1626

0 - 1

 


Krimpen 4 boekt krappe zege en verlaat degradatieplaats

Na de grote overwinning (1-7) tegen Fianchetto 4 was Krimpen 4 vol goede moed voor de wedstrijd tegen Charlois Europoort 6. Weliswaar stonden wij ondanks de vorige overwinning nog op de 7e plaats en daarmee in degradatiegevaar en stond CE6 op de 2e plaats in klasse 3A, we zagen toch wel de mogelijkheden om hier winnend uit tevoorschijn te komen. Helaas was Floris Doolaard niet beschikbaar, maar was Aart van der Wal wederom bereid in te vallen.
De wedstrijd begon gelijk al goed. Na drie kwartier spelen liet Henk Stam aan bord 8 het eerste punt aantekenen. Zijn tegenstander liet zijn koning dusdanig belagen dat er geen redden meer aan was. Een mooie opsteker.
Minder gunstig vergaat het Meike Riemens aan bord 7. Het is niet gelukt de beide dames in de teams (bij CE6 speelt Marjolein Osinga aan bord 6) tegen elkaar te laten spelen. Vanaf het begin komt Meike onder druk te staan en eigenlijk komt ze daar niet meer onderuit. Als de druk op haar koning verder wordt opgeschroefd, moet ze uiteindelijk capituleren.
Wiggert Pols aan bord 6 speelt onbevangen maar degelijk. Dat vertaalt zich uiteindelijk in kwaliteitswinst tegen een pion. Zijn tegenstandster verbruikt veel tijd en verliest een toren, maar houdt wel veel pionnen over. Zij probeert eeuwig schaak te forceren, maar Wiggert laat zich niet meer van de wijs brengen en wint.
Aart van der Wal speelt een gedegen partij, die lange tijd gelijk op gaat. Pas laat in de avond weet hij kansen te creëren. Volgens omstanders kan hij winnen, maar in tijdnood ziet hij de oplossing niet en berust in remise, de enige van deze avond. Overigens een prima resultaat.
Voor mijzelf heb ik bord 4 geselecteerd in de verwachting de sterkste speler van CE6, Gerrit Boer (rating 1667) te treffen. Dat werkt ook, maar het ratingverschil laat zich niet uitbetalen. Na een goede positie verworven te hebben in een Spaanse partij, wordt het afwisselend aanvallen op een der vleugels toch wat te veel. Met een fraai loperoffer pakt mijn tegenstander een pionnetje van de koningsstelling, wat later een open h-lijn geeft en nog meer pionnen kost. Van mijn koningsaanval komt nu niets meer terecht en in tijdnood is er geen redden meer aan.
Nico van Walsum aan bord 3 neemt het koningsgambiet aan, maar doet geen moeite de gambietpion te behouden. Hij komt al snel in moeilijkheden en moet zich de hele avond nauwkeurig verdedigen. Dat kost veel tijd. Als hij eindelijk onder de druk uitkomt, weet hij groot materieel te winnen tegen veropgerukte pionnen. Deze worden onschadelijk gemaakt en Nico stelt remise voor met nog luttele seconden op de klok. Zijn tegenstander ziet dat Nico niet binnen de tijd mat zal kunnen voeren en speelt door. Helaas verzuimt Nico bij de wedstrijdleider remise te claimen en verliest op de tijd.
Veel beter vergaat het Arne Pols aan het tweede bord, een plek die hij tegen CE6 naar verwachting wel aan kan. Hij geeft en pion om met wit een lastig paard op d6 te posteren. Hij weet zelfs een pion in zijn voordeel te winnen met behoud van een prima stelling. Langzaam aan bouwt hij zijn voordeel uit en creëert een vrijpion. Uiteindelijk heeft zijn tegenstander geen verweer meer en boekt Arne een fraaie overwinning.
Ook Jos den Boer aan bord 1 moet het nodige geduld opbrengen. Hij krijgt met zwart een goede stelling tegen een geïsoleerde dubbelpion van zijn tegenstander. Langzaam manoeuvrerend weet hij een pion te winnen. Zijn tegenstander meent de pion terug te kunnen pakken, maar dat blijkt hem een stuk te kosten. Dan wordt het op afruil spelen en wint Jos nog meer materiaal, waardoor de winst kan worden binnengehaald.

Al met al een krappe 4½-3½ overwinning, maar wel een hele belangrijke. Naar verwachting laten we de degradatieplaats nu achter ons. Gezien het overige programma biedt dat nog wel perspectief.

Eduard Hoogenboom, teamleider
Met dank aan Jos Visser voor allerlei observaties tijdens de wedstrijd, die ik door mijn eigen partij niet allemaal zelf heb kunnen waarnemen.

Individuele uitslagen vierde ronde 9 december
Bd
Krimpen 4
1552 -
Charlois Europoort 6
1558 4½-3½
1
Jos den Boer
1772
-
Adri Jumelet
1589
1 - 0
2
Arne Pols
1492
-
Andre Osinga
1595
1 - 0
3
Nico van Walsum
1717
-
Lennart Heijnen
1537
0 - 1
4
Eduard Hoogenboom
1768
-
Gerrit Boer
1667
0 - 1
5
Aart van der Wal
-
Jan Hendrik Leopold
1593
½ - ½
6
Wiggert Pols
1322
-
Marjolein Osinga-Reiber
1429
1 - 0
7
Meike Riemens
1170
-
Piet van Dijk
1540
0 - 1
8
Henk Stam
1626
-
Michiel Gerritse
1515
1 - 0

Teleurstellende remise voor Krimpen 5

De trouwe lezers van mijn verslagen hebben enig geduld moeten betrachten omdat mijn vorige computer op de datum van onze tweede bondswedstrijd onverwacht is overleden. Maar ik heb inmiddels een fonkelende nieuwe computer, waarop ik nog veel verslagen hoop te maken.
Vrijdagavond 1 november togen wij naar Overschie in de hoop en verwachting het volle pond binnen te halen, gezien het ratingverschil. Maar het mocht niet zo zijn en met een onbevredigende remise keerde iedereen weer huiswaarts.
Overschie 4 was een veredeld jeugdteam waarbij 4 jongens aan de eerste vier borden zaten en 4 meisjes aan de laagste vier borden. Dat zie je ook niet elke dag. Laat ik beginnen met de mededeling dat wij tegen de meisjes met 2,5-1,5 verloren en tegen de jongens met 2,5-1,5 wonnen.
Was ik tegen CSV 3 de eerste die klaar was en verloor, nu was ik de eerste die klaar was en een vol punt binnenhaalde. Mijn tegenstander liet eerst de bekende vork tegen koning en toren toe om daarna zijn onhandig opgestelde dame door een penning kwijt te raken. Toen de volgende vork op koning en de ander toren in aantocht was probeerde ik met opzet een loper kwijt te raken om daarmee de zeer curieuze stelling te bereiken dat mijn tegenstander al zijn zware stukken kwijt was en ik al mijn lichte stukken. Hij hapte echter niet, maar stond natuurlijk wel totaal verloren en gaf even later op (1-0).
Ik kon mij dus na 20 minuten geheel gaan wijden aan het kijken op de andere borden. Theo en Leo leken wat in de knel te zitten, aan de andere borden kon nog van alles gebeuren.
Leo overzag een combinatie waardoor  hij twee torens kwijtraakte en kon opgeven (1-1).
Our black gun Eddy schoot weer eens raak; hij won eerst een stuk en kreeg een stel vrijpionnen. Meer dan voldoende dus voor de winst (2-1)
Arie kreeg een vervroegd sinterklaascadeautje en belandde in een eindspel met een paard meer en met een sterke vrijpion. Voor het volle punt moest nog wel gewerkt worden. Maar tot mijn schrik had Arie daar geen zin meer in en bood remise aan. Dit werd natuurlijk onmiddellijk aanvaard (2,5-1,5). Dat was, zoals later zou blijken, een dure nalatigheid.
Ik zag ondertussen Theo geleidelijk ten onder gaan in zijn benarde veste. Nadat zijn tegenstandster een vrijpion had gecreëerd op g6 kon hij opgeven (2,5-2,5)
Op dat moment speelde kopman Aad nog met een bord vol stukken. De eerste pionnen verdwenen pas om 23.08 van het bord! De partij van Jos was een soort flipperkast. Eelco was duidelijk sterker dan zijn tegenstander, bouwde een materieel overwicht op en zette ons op voorsprong (3,5-2,5).
Jos belandde in een eindspel dat volgens mij te winnen was. Hij deed daarvoor dan ook zijn vreselijke best, gebruikte veel tijd, maar slaagde niet. Met de theoretische remisestand T+P tegen T (geen pionnen meer) werd de partij met nog enkele minuten op de klok remise (4-3).
Aan Aad toen de taak om niet te verliezen en zo voor ons team de overwinning binnen te halen. Het leek allemaal in evenwicht, ook toen de stelling langzaam openging. Ik vind het altijd een vreselijk gezicht om een partij te zien met nog veel materiaal op het bord terwijl beide spelers nog maar een paar minuten bedenktijd hebben. Maar ik haat dan ook snelschaken. Aad opereerde in deze dying minutes wat minder handig dan zijn tegenstander, zette zijn koning teveel in de wind en werd mat gezet (4-4).

Peter de Weerd
Individuele uitslagen tweede ronde 1 november
Bd
Overschie 4
1268 -
Krimpen 5
1379
4 - 4
1
Niels van Diejen
1614 -
Aad van den Haak
1549
1 - 0
2
Daniel Trochenine
1200 -
Eddy Hermans
1494
0 - 1
3
Mario Angelo Dirks
990 -
Jos Visser
1457
½ - ½
4
Ricardo van Oldenbarneveld
  -
Peter de Weerd
1336
0 - 1
5
Pari Akloe
  -
Eelco Moerman
1308
0 - 1
6
Mounia Tarifit
  -
Theo Heukels
1272
1 - 0
7
Ashwari Akloe
  -
Arie de Kwant
1352
½ - ½
8
Loubna Tarifit
  -
Leo Koot
1262
1 - 0
Terug naar de inhoudsopgave


Eervolle nederlaag voor Krimpen 5

Na het teleurstellende gelijkspel tegen Overschie 4 moesten we weer vol aan de bak tegen het sterkere De Pionier 2. Het wonder van een remise of een overwinning bleef uit; de nederlaag van 5-3 was op zich wel eervol.
De start was niet goed. Jos raakte snel een paar pionnen achter en kon na ruim een uur spelen al opgeven (0-1). Ons zwarte kanon Eddy kon bij hoge uitzondering deze keer geen zwarte deuk in een pakje boter schieten. Hij raakte twee pionnen achter en bleef met zijn resterende pionnen zitten in een vrij troosteloze stelling. Dat liep niet goed af (0-2).
Zelf speelde ik met mijn vertrouwde Caro-Kann een aardige partij. Ik schaakte mij onder de witte druk uit waarna een samenscholing van witte en zwarte stukken ontstond op de witte koningsvleugel. Tactisch best lastig. Gelukkig maakte mijn tegnstander de eerste fout waarna een onevenwichtige stelling ontstond die objectief gezien voor mij gewonnen was. In de berekening van de winnende combinatie die moest zijn uitgevoerd voordat de witte c-pion was gepromoveerd overzag ik echter de mogelijkheid van een schuine promotie (promotie door slaan). In deze blindheid nam ik mijn toevlucht tot zetherhaling, bang anders de draad kwijt te raken (0,5-2,5).
Leo stond in eerste instantie best goed. Maar hij gaf een toren weg en kon daarna opgeven (0,5-3,5).
Eelco belandde in een iets beter eindspel. Maar hij zag geen mogelijkheden een beslissing te forceren, waarna het punt werd gedeeld.(1-4)
Henk deed wat ik hem van te voren had opgedragen: winnen als kopman. Een degelijke partij waarbij zijn tegenstander in een verloren eindspel door de vlag ging (2-4).
Aad had goede kansen op het volle punt. Maar hij gaf het voordeel van een kwaliteit onnodig weg waarna er niet meer te winnen viel (2,5-4,5).
Met de wetenschap dat De Pionier de wedstrijd had gewonnen belandden Theo en zijn tegenstander in de tijdnoodfase. Vanwege de wedstrijdstand en omdat geen van beiden op de valreep wilden verliezen werd ook hier het punt gedeeld (3-5).

Peter de Weerd
Individuele uitslagen derde ronde 18 november
Bd
Krimpen 5
1412
-
De Pionier 2              
1523
3 - 5
1
Henk Verver
1615
-
Jan van Baardwijk
1574
1 - 0
2
Aad van den Haak
1549
-
Alex van Wieringen
1643
½ - ½
3
Eddy Hermans
1494
-
Bonne Faber
1689
0 - 1
4
Jos Visser
1457
-
Michiel Landman
1618
0 - 1
5
Peter de Weerd
1336
-
Wim Noordermeer
1494
½ - ½
6
Eelco Moerman
1308
-
Rob van Wijgerden
1538
½ - ½
7
Theo Heukels
1272
-
Leo Stelloo
1342
½ - ½
8
Leo Koot
1262
-
Arie Bliek
1282
0 - 1

Terug naar de inhoudsopgave


Troosteloze nederlaag voor Krimpen 5

Afgelopen maandag speelde Krimpen 5 al weer zijn derde thuiswedstrijd , dit keer tegen Charlois Europoort 7. Deze wedstrijd begon met het verzoek van CE om twee wedstrijden vooruit te spelen omdat een aantal vaste spelers van hen verhinderd waren. Wij konden dit verzoek echter niet inwilligen. Het resultaat was - zoals teamleider Ruud Kok mij mededeelde - dat zij met moeite zeven man op de been konden brengen. Tot mijn verbazing bleef hun eerste bord leeg.
Omdat artikel 21 van het RSB-competitiereglement voorschrijft dat beide teams hun opstelling gelijktijdig bij de wedstrijdleider moeten inleveren en arbiter Remko hier strikt de hand aan hield, betekende dit dat ik mijn kopman Henk moest doorsturen naar de huishoudelijke competitie. Henk speelde daar remise en deelde mij aan het einde van de avond mee dat hij de mooie score van 1,5 uit 2 had gehaald. Leuk voor hem. Maar het kadopunt voor ons kon een slechte afloop niet verhinderen.

Ik had de indruk gekregen dat CE 7, zoals wel vaker bij de laagste teams van een grote club, met een veredeld jeugdteam zou komen opdraven. Niets was echter minder waar. Eerlijk gezegd vond ik dat een psychologische dreun. Zo kreeg ik op bord 5 een 46-jarige tegenstander met een rating van 1727. Ik kreeg het gevoel dat CE ook wel een achtste of negende team hadden kunnen opstellen met ervaren schaakrotten.
Genoeg gemopper en op naar de wedstrijd. De start van vliegend: 1-0 in het startschot door de lege stoel bij Henk en reeds om 21.20 2-0 een verlaat Sinterklaaskado voor Jos die wat pepernoten (pionnen) toegestrooid kreeg. Toen Martijn even later zijn partij tegen een +167 tegenstander keurig remise hield leek de zon nog wel te kunnen schijnen.

Ik ging als eerste ten onder in een partij die mij geen kansen bood en waarin ik de verkeerde keuze maakte door niet te rocheren. Mijn (zwarte) koning vond vervolgens na een gevaarlijke mars door het centrum op veld c5 zijn Waterloo (2,5-1,5).
Ons zwarte kanon Eddy kwam weer eens in een zeer onevenwichtige stelling met zowel een vrijpion voor hem als een geïsoleerde dubbele vrijpion (op c5 en c6, curieus om te zien) voor zijn tegenstander. Meestal is Eddy handig in dit soort stellingen, Maar deze keer niet en na een foutieve dameruil was c-pion nummer 1 (nummer 2 was al van het bord) niet meer tegen te houden. Voorsprong dus weg en sombere vooruitzichten op de overgebleven drie borden.
Van deze partij is nog vermeldenswaard dat arbiter Remko in mijn aantekeningen een verkeerde beschrijving van de wedstrijd van Eddy had gelezen. Nu voel ik mij altijd als verslaggever een soort Theo Koomen waarvan bekend was dat hij als radioverslaggever van de Tour de France zo nodig ontwikkelingen in de koers zelf verzon. Hoewel dit natuurlijk nogal brutaal was van Remko was ik hem natuurlijk heel dankbaar dat hij de kwaliteit van dit verslag hiermee opvijzelde.

De partij van Arie was ineens afgelopen, naar ik begreep door de keuze stukverlies of mat. Het was nog maar 21.45, we stonden inmiddels achter en het was duidelijk dat de partijen van Aad en Theo 1) nog lang zouden duren, en 2) weinig uitzicht boden op het vermijden van de nederlaag.
Theo zwoegde tegen de enige jeugdspeler met een wel zeer bedrieglijke rating van 1022 voort in een gevaarlijke stelling. Er stonden nog veel stukken op het bord maar Theo’s koning stond hinderlijk op de tocht. Een lastige klus voor beiden en de tijd stroomde dan ook weg. In het eindspel liet Theo onnodig een witte pion promoveren waarna de enige vraag was of zijn tegenstander, die nog maar een paar seconden had, op tijd mat kon geven. Helaas voor Theo lukte dit 1 seconde voordat de vlag viel. Van zijn tegenstander een staaltje koelbloedigheid waarmee ik hem heb gefeliciteerd.
De nederlaag was hiermee een feit. En dat Aad zijn partij met voor beiden een paar minuten op de klok remise wist te houden was dan ook niet meer dan een schrale troost.

Nu de winterstop in. Hopelijk kunnen we in het nieuwe jaar de bakens een beetje verzetten.

Peter de Weerd

Individuele uitslagen vierde ronde 16 december
Bd
Krimpen 5
1423 -
Charlois Europoort 7
1460 3 - 5
1
Henk Verver
1615
-
N.O.
  1 - 0
2
Aad van den Haak
1549
-
Patrick Arends
1694 ½-½
3
Eddy Hermans
1494
-
Marco van der Heijden
1599 0 - 1
4
Jos Visser
1457
-
Ruud Kok
1398 1 - 0
5
Peter de Weerd
1336
-
Marcel Dirks
1727 0 - 1
6
Martijn de Jong
1314
-
Robert Lecomte
1481 ½-½
7
Theo Heukels
1272
-
Stephen Kandane
1022 0 - 1
8
Arie de Kwant
1352
-
Fritz Dueller
1305 0 - 1


Toernooien en kampioenschappen
Terug naar de inhoudsopgave

Diederick en David in het 28e Reinis Open Kampioenschap van Spijkenisse.

In dit verleden jaar met 97 deelnemers goed bezette kampioenschap kwamen nu op 30 november 2013 slechts 64 schakers achter het bord waardoor besloten werd de groepen 1 en 2 te combineren met behoud van de rangschikking per groep. Voor de twee Krimpense groep 2 deelnemers betekende dit dat ze in de eerste ronde tegen sterke tegenstanders werden opgesteld.

Voor Diederick Casteleijn kon na de eerste ronde de dag al niet meer stuk. Hij leverde een formidabele prestatie door te winnen van IM Fred Slingerland (2336) en daarmee een ratingverschil van 554 punten te overbruggen. Ook daarna ging het goed. Met 5 uit 7 eindigde hij als nr. 1 in groep 2 en als nr. 5 in de 34 spelers tellende combinatiegroep.

David Berendsen had minder succes, hij eindigde met 2½ punt als nr. 28

Klik voor alle details op de toernooisite

Terug naar de inhoudsopgave

Jubilerende Weesper schaakclub pakt uit

Het 35e Open kampioenschap van Weesp viel samen met de viering van het 90 jarig bestaan van de organiserende club, reden voor een paar leuke extra’s op dit toch altijd al super gezellige toernooi.
 
Van ons waren David Berendsen, Rick Verhoog, Robert Casteleijn en ikzelf van de partij. Ieder van ons had al minstens éénmaal eerder meegedaan en behalve af en toe een prijs vooral ook goede herinneringen mee terug naar huis genomen. We kwamen dus allemaal graag weer terug. Ik noemde David met reden als eerste, want hij is onze “ontdekker” van dit jaarlijkse ongedwongen schaakfestijn.

Het eerste extraatje hebben we helaas moeten missen. In het verslag op de Weesper website (www.weesperschaakclub.nl) lees ik over iets lekkers bij de koffie. Dat mislopen van deze tractatie moet dan gekomen zijn doordat we een tikkie aan de late kant binnenkwamen. Maar nog wel op tijd voor de eerste ronde gelukkig. De Tom Tom van chauffeur Rick had ons daartoe feilloos naar de speellocatie aan het Waagplein gepraat. Nu is het gelukkig nog niet zover dat dergelijke apparaten nadenken. Als mens zou ik het straatje waar we moesten zijn in eerste instantie niet als plein geïdentificeerd hebben. De Tom Tom echter kende geen moment van twijfel.

Dat een ongecompliceerd gestuurd toernooi ook prima kan werken wordt hier bewezen. Geen gedoe met ratings bijvoorbeeld. Als gevolg daarvan gaat de indeling voor de eerste ronde gewoon Op goed geluk.
En ondanks dat we met z’n vieren de eerste toernooihelft steeds in punten dicht bij elkaar bleven zijn er geen onderlinge partijen geweest. Zelfs niet toen we na vier ronden allemaal 2 punten hadden. Of we dit aan het toeval moeten toeschrijven danwel aan menselijk ingrijpen weet ik niet.

Na de slotronde (de 7e) was er toch een onderlinge rangorde tot stand gekomen. Robert 5, Rick 4, David 3½ en ik zelf 2 punten, allemaal onvoldoende voor een reguliere prijs. Maar toen kwamen de verrassingen. Extra prijzen in de vorm van flessen wijn voor de beste speler uit elke puntengroep en voor de hogere puntengroepen zelfs twee. Dit zorgde ervoor dat Rick en ik alsnog met een prijs naar huis gingen. Ook voor de beste jeugdspeler was er een prijs. Geen fles maar wel een originele……een ticket om volgend jaar gratis mee te spelen.
En de beste jeugdspeler was …..…jawel, Robert.

Ook volgend jaar dus op naar Weesp.

Theo Heukels

Terug naar de inhoudsopgave

Kevin Nguyen subtopper in Overschie

Na het winnen van Meesterklasse-D met de Klim-Op gisteren in Den Bosch deed Kevin Nguyen vandaag (15 december) mee in het Open Schaakkampioenschap van Overschie. Een 7-rondig rapid toernooi met 20 min p.p.p.p.

Kevin speelde sterk en won van IM Fred Slingerland (2336) en Henk Ochtman (2158). Hij verloor helaas van Anna-Maja Kazarian (zie foto). Met 5 uit 7 eindigt hij in de subtop van groep A.

Thao Nguyen

Terug naar de inhoudsopgave

Kevin Nguyen succesvol in het Schaakfestival Groningen

Na 9 dagen samen met andere nationale schaaktalenten op de boot in Groningen is Kevin uiteindelijk gedeeld derde geworden met 6,5 uit 9 en een TPR van 2091.
Het was een zeer leerzame ervaring om samen met andere talenten en begeleiders te analyseren na iedere partij en ook voor de volgende dag voor te bereiden.

Klik op fotoserie voor een zestal eigen foto's

Thao Nguyen

Twee partijen van Kevin zijn op de website in "Naspeelbare partijen"opgenomen
Klik voor alle details en meer foto's op Schaakfestival Groningen

Terug naar de inhoudsopgave

Mark Timmermans wint na extreem spannende eindronde het 18de Menno Ploeger Toernooi

En hoe durfde schaakkrijger Henk Greevenbosch dit saai te vinden?? Zoals schaken behoort te zijn, niet achterover leunen maar alert zijn op elke kans die je krijgt. Dat was Mark Timmermans deze middag in optimaforma. Loeren en profiteren als een volleerd schaakgrootmeester. Moedig en origineel! Elke zet in elke partij doordacht gespeeld met een heel enkel foutje dat geen naam mag hebben, en dan op basis van de onderlinge partij Eric de Haan terugwijzen. Niets saais aan maar heel effectief en efficiënt. Volgens jaar is hij natuurlijk wel echt de te kloppen man want viermaal op rij zou inderdaad te gek zijn.

Overigens een heel aardig boekje van Menno Ploeger (overleden 25-12-1995), waar dit toernooi naar vernoemd is, draagt de titel "Moed en originaliteit op het schaakbord". Maar liefst 41! schaakverenigingen hebben hun meest moedige schaakkrijgers afgevaardigd naar dit originele snelschaaktoernooi. Het zou immers niet om de winst maar om de gezelligheid gaan, kom daar nog eens om in dit tijdsgewricht. En om een paar deelnemende verenigingen bij naam te noemen: Delftse schaakschaakclub, RSR Ivoren Toren, SC Charlois/Europoort, Arnhemse SV, SC Dordrecht, SC Messemaker 1847, SV Moerkapelle, SV Nieuwerkerk ad IJssel en niet te vergeten Sydney Chess Club Australie (niet uitputtend!). Met 126 deelnemers, en zeer veel oud winnaars, een perfecte setting voor een zalig schaak uiteinde, en met al die alcoholische versnaperingen nog in de hersenen is er vast aan originaliteit geen gebrek zo vlak na de feestdagen!?

Exact 13.12 uur opent onze originele en moedige schaakkrijger Henk Greevenbosch het toernooi en toont ons zijn toenemende vergeetachtigheid. Allereerst besteed hij aandacht aan Remko Moerkerken die al jaren een vaste waarde is bij de indeling van de rondes. Daarna een klein uitstapje naar de belevenissen van Menno in de tijd dat hij redacteur van Schakend Nederland. Iets met klokken, Port(isch) was het wel en de heer van Beek legt nog kort de regels uit. Toen was het 13.20 uur en was de indeling bekend.

Overigens prachtig bezet toernooi. Met 21 spelers boven de 2000 en 11 spelers boven de 2100 is het een sterk bezet toernooi. Maar ook de breedte van het toernooi valt op. Er zijn maar liefst 39 1800-1900 spelers dus dat is een prima basis voor een slachtveld met vele onverwachte uitslagen. Ook zijn er weer veel jonge talenten gesignaleerd, die moet je goed in de gaten houden want hun rating is per definitie te laag en zij zijn gek op snelschaken. In feite schaken zij op een normaal tempo terwijl wij na 15 zetten al bijna in tijdnood komen.

Ronde I
Tsja, Tsjerk Tinga, je had je een andere start voorgesteld, maar die nul tegen een van de Polsjes staat. Heel knap gedaan Arne! Andere opvallende uitslagen zijn de remise van Fong Li tegen Jan de Korte. Dat moet heel spannend geweest zijn .................... en dan al die zwartspelers op de borden 30 t/m 48. Dus geen vergiftigde pionnen deze keer maar wel looigevaarlijk zwarte stukken. Leen Klein die Ton den Ouden alle hoeken van het bord laat zien, Floris den Doolaard die Jan van Genderen overspeelt. Allen met zwart! Maar ook Wiggert doet niet voor zijn broer onder, won hij in de warming up op maandagavond jl al van ondergetekende, nu rijgt hij Arthur Schuering zonder nadenken aan het spit. Ook Corniel Nobel start uitstekend door te winnen van Henk Schouten. En als laatste moet ook Gijs van Dongen worden genoemd die Gerard van Ommeren keurig op remise houdt. Aan de topborden (nog!) geen bijzonderheden. De kop is er af.

Ronde II
Steven de Wilde maakt het zijn tegenstander erg moeilijk maar overziet helaas een leuke matcombinatie in vier. Als dat er niet ingezeten had had ik het nog zo net niet geweten. In de top nu wel al een bijzondere verrassing, Maarten Vroegindeweij houd de als zesde geplaatste Max Merbis na een enerverend tijdnoodduel op remise. Zo hebben we ze graag! En goed voorbeeld doet goed volgen, Angelique Osinga een bordje lager op 7 staat haar mannetje en zonder vrouwelijke trucjes en met degelijk spel zet zij Marcel Schroer in de depri stand. Youri Gerriste laat zich ook zien met een verdienstelijke overwinning op Barth Plomp. En Flooris Doolaard vervolgt zijn weg naar boven door nu met wit Wim Hennink van het bord te vegen. En jonge hond Wiggert Pols tilt zijn bovenlip een keertje op en gromt met ontblote tanden eens even goed tegen good old Hans Ranft, die schrikt zich te pletter, met alweer een uitstekende overwinning tot gevolg. Wiggert, word jij misschien de verrassing van het toernooi dan? Over verrassingen gesproken, wat te denken van Zhi Yang die met een uitstekende R geen illusies bood aan Jan van Genderen die zijn dag niet heeft schat ik zo in. Mooie overwinning! Simone ' t Mannetje pakt ook een mooi halfje want zij houd Arend Bongers, beduidend hoger geplaatst, netjes op remise! Het vrouwenschaak leeft deze middag in Krimpen want ook Meike Riemens slaat toe tegen een hoger geplaatste schaakkrijger. Cor van As bijt in het stof. Sam van Dongen geeft Adri van der Waal het nakijken. Kom op Adri, uit die van de wal in de sloot mood! Sybe is alert en pakt zijn eerst punt tegen Brian van Kanten. Wat gebeurt er in de top in ronde drie?

Ronde III
Na de derde ronde staan er nog twaalf spelers op 100%. Niet vreemd voor de hoogste geplaatsen zoals Joost van Ruitenberg en de winnaar van vorig jaar Mark Tmmermans. Zij hadden geen moeite met Wouter Vroegindeweij en Jan Willem Versloot. Johan Quist, derde geplaatst, kreeg een tik op de neus van Arjan Hennink. Ook Erik van Esterik zorgt voor een mooie uitslag door outsider Dirk Hoogland ver terug te plaatsen. Ben van Geffen “gunt” Gosse Romkes in een slechtere stelling na 10 zetten een remise zodat het verslag bijgewerkt kan worden. Ook Manfred Kindt doet weer van zich spreken, nu met een overwinning op Jaap (niet meer van) Staal. Jan Groen doet het droompje van Wiggert tijdelijk (?) uiteenspatten en wint resoluut. Teun Koorevaar pakt eindelijk vriend Hans Ranft een keertje en Joost Herps slaat ook zijn slag tegen Wim. Klaas de Ruiter verslaat ook een beduidend hoger geplaatste speler en sluit nu ook aan naar boven. Andere opvallende uitslagen zijn Nick Groenweg, Michael van der Voorden, Karel den Boer, Shau Ming, Danny Lindhout en enkele meer. Op naar ronde IV om te kijken of dit geen toevalstreffers blijken. 

Ronde IV
Jaaaaah, Jan Evergroen verslaat Mark Timmermans!!!! Uit de wandelgangen komen geruchten dat het aan de ene kant wel terecht was maar dat het aan de andere kant toch wel met wat moeizaam schaak tot stand kwam, om het wat eufemistisch uit te drukken …….. Nog 5 spelers ongeslagen, toe maar en al bijna op de helft. Erik van Esterik pakt deze ronde Ricardo Klepke, ook niet mis. De spanning stijgt want ook Max Merbis, zesde geplaatst, krijgt een gevoelige tik in de Tarrasch na een erg vroeg e4. Gosse in de achtervolging met een halfje achter de koplopers. Dan heel lang geen bijzondere uitslagen maar op bord 25 pikt Wiggert Pols een halfje af van Maarten Vroegindeweij, gaat Maarten nu terugzakken? Arne doet niet voor zijn broertje onder en pakt ook een halfje van Erik in t Groen. Eduard Smits is ook in vorm, na enkele wisselvallige uitslagen slaat hij Cor de Wit van het bord. Adri Timmersmans staat natuurlijk wat te laag maar verslaat Krimpenaar Jan Buis. Ook in deze staartgroep gaat het er behoorlijk ruig aan toe. Ab Scheel wint een thriller en ook Theo Heukels doet goede zaken.

Ronde V
Mark Timmermans vindt weer een beetje aansluiting door de verslaggever te verslaan in het verre eindspel. En kwam dat even goed uit nu Erik Hennink Joost van Ruitenberg, nummer 1 geplaatst, resoluut een nul bezorgd! Heel knap gespeeld. Erik in het kwadraat gaan als enigen ongeslagen door naar ronde 6. Alle kanshebbers, Johan Quist incluis hebben al 1 of meer verliespunten. Het maakt het toernooi er alleen maar mooier op. Dirk Hoogland, waar is zijn zoon eigenlijk?, wijst Tjerk Tinga terug. Tjerk had heel wat rondjes nodig om zijn verlies in de eerste ronde te verwerken. Rick Verhoog, ook behoorlijk goed bezig vandaag, speelt Ben van Geffen een halfje kwijt en kan nog steeds ook omhoog kijken. Dat geldt ook voor Johan van de Griend die Gerard van Ommeren op remise houd. Veel verrassende uitslagen en dan moeten de mooiste rondes nog komen. Klaas de Ruiter zet door, net als Eduard Smits en Han Everaars. Alle drie mooie punten te pakken tegen veel hoger gekwalificeerde spelers. Adri Timmermans stijgt ook stiekem door en het lijkt erop dat iedereen zijn plaatsje onder de schaakzon begint te vinden. Ook  door het systeem, maar ook door andere zaken komen jong en oud, in vorm en uit vorm, mooi en lelijk schakend, iedereen kruipt naar elkaar toe. Of je nu in de top of meer onder aan speelt. Met andere woorden het gaat nu beginnen!!!! Over de helft en zet hem op met z’n allen.

Ronde VI
Eric de Haan alleen op kop. Een vol punt los van de rest en heeft al flink veel toppers gehad. Neemt hij misschien het stokje van Mark Timmermans over? Joost van Ruitenberg, tegenwoordig Aussie, neemt na zijn verlies in de vorige ronde niet te veel risico met een halfje tegen Arie Werksma, en Mark slaat de sterk spelende Marcel Glissenaar weer terug naar de subtop. En bovenin vallen verder flink wat halfjes want Wouter V, Ricorda, Dick Bak en Angelique pakken prima halfjes mee. Adri Timmernans zet zijn opmars voort en Cees Klein pakt een goede remise. Diederick Castelijn valt op door een vol punt na een bekeken potje tegen Jan van Genderen. Edo Pouwelse heeft beslist zijn dag niet of anders gezegd goed gedaan Youri Gerriste! Nick Groeneweg maakt Jaap Staal het leven zuur en wint. Jaap’s klok loopt steeds sneller dan die van zijn tegenstanders, dat was vroeger vaak net andersom. Wim Mulder lijdt een meer dan pijnlijke nederlaag tegen Andre Grootenboer. En Adri van der Waal laat zien dat hij na een matige start niet van plan is op te geven. Dat zal later ook beloond worden met een mooie prijs. Onderin ongeveer de uitslagen die verwacht mogen worden met zo her en der een uitschieter. Prima Zhi Yang, ook keurig Rudolph Ladan en Peter de Weerd, pak ze maar hard aan!!

Ronde VII
En Eric de Haan blijft los, na weer een overtuigende zege ditmaal op Marcel Schroer. Mark moet met een halfje passen tegen Arie Werksma. Johan van de Griend houd Ben van Geffen keurig op remise. Victor Koppelaar doet dan met Jan Groen en dat geldt ook weer voor Frits van Duin, Frans Vreugdenhil en Angelique. Adrie Timmermans ruikt zijn kans en hijgt zijn zoon nu bijna in de nek. Hans van Nieuwenhuizen doet eindelijk wat van hem mag worden verwacht en wint afgetekend van Teun Koorevaar, maar ja dat zal wel weer meer gezellig dan schaak geweest zijn. En Adrie blijft maar winnen, jong blijven heeft zo zijn voordelen. Meike Riemens pakt Wim Mulder vanaf de start goed aan en wint verdiend.
Je kunt merken dat de meeste spelers deze ronde als een tussenronde beschouwen. Behoedzaam manouvreren om minimaal een halfje te pakken. Als ik de laatste twee win dan ………………….. Maar jongens, je moet er elke wedstrijd in vliegen, kijken wat ronde 8 biedt.

Ronde VIII
Oei Eric, wat doe je nu? In een directe confrontatie pakt Mark zijn laatste kans met beide handen aan. Eric blijft met 0 punten achter en wie weet wat er in dat koppie omgaat? Als dat maar goed gaat in die laatste ronde straks. Joost van Ruitenburg grijpt ook zijn laatste mogelijkheid en wint zeker en sterk van Nathanel Spaan die naar boven is geslopen. Hans Ranft zet ook een goede reeks neer. Als nieuwbakken voorzitter van Nieuwerkerk ad IJssel houd hij Marcel Schroer op remise, op bord zes! Prima Hans en als je nu in de laatste ronde ook nog eens zou kunnen winnen. En verslaat Adri ook nog coryfee Marcel Glissenaar, ja dat doet ie en hoe maar Marcel had deze partij natuurlijk niet mogen laten lopen om als beste Krimpenaar in de laatste ronde  mee te strijden om het goud. Maar hij doet het niet …….., als dat maar niet een slecht voorteken voor 4 januari is. Rick Verhoog had ook bijna gestunt tegen Gerard van Ommeren, oud tegen jong wint het nog een laatste maal maar voor volgend jaar voorspel ik Rick bij de beste tien, minimaal! En wat krijgen Mark van Putten en Dick Bak op hun broek van Ruud van der Beek en Frits van Duin. Wordt Frits dan straks de beste Krimpenaar, het zou hem van harte gegund zijn. Gosse Romkes wint een remise eindspel van Arne Pols. Twee keer in 1 week verliezen van die kleine Polsjes zou uw verslaggever niet overleefd hebben. En plots doe ik ook weer mee naar boven. De broertjes Casteleijn spelen lief remise, op zich prijzenswaardig zo na de kerstdagen maar als ik Robert was geweest had ik het nieuwe jaar toch even lekker willen starten met de scalp van mijn oudere broertje, kwestie van smaak natuurlijk. Op naar de ontknoping.

Ronde IX
Mark terecht lachende schaakkrijger die er met de buit van door gaat. Hoe durven ze remise te spelen die Eric en Joost. Alsof dat soort uitslagen winnaars kweken. Foei, de dood of de gladiolen hadden ze moeten spelen. Nu pakt Mark het bot door in een zinderende partij Erik Hennink te verslaan. Er waren bovenin te veel remises sowieso en dat heeft natuurlijk ook wel wat zo op de drempel van het oude naar het nieuwe jaar. In het midden en onderin was dat beslist anders. Mijn hoed af voor iedereen die heeft gevochten tot het laatste steen. Schakers moeten krijgers zijn, vechters en dat zijn ze. Zo zag Menno het graag, remise bestond voor hem ook niet en iedereen bedankt voor deze laatste ronde in Menno stijl!

En natuurlijk tot volgend jaar!!

Gosse Romkes

De auteur verdient eigenlijk wel een beker. Helaas speelt schrijftalent geen rol in de bekertoekenning. Foto: Ab Scheel.
Terug naar de inhoudsopgave

18 Menno Ploeger Toernooi
30 december 2013

Nr Naam Score Rating TPR
1 FM Haan, Eric de 7.5 2297 2366
2 FM Timmermans, Mark 7.5 2325 2339
3 Werksma, Arie 7.0 2221 2263
4 FM Ruitenburg, Joost van 7.0 2332 2300
5 Hennink, Erik 6.5 2068 2220
6 Klepke, Ricardo 6.5 2091 2138
7 FM Quist, Johan 6.5 2306 2164
8 Romkes, Gosse 6.5 1969 2126
9 Geffen, Ben van 6.5 2091 2060
10 Schouten, Henk 6.5 2077 2068
11 Schröer, Marcel 6.5 2176 2119
12 Merbis, Max 6.5 2195 2052
13 Timmermans, Adri 6.5 1815 1964
14 Ommeren, Gerard van 6.5 2033 2007
15 Brokaar, Joey 6.5 1835 1944
16 Spaan, Nathanael 6.0 2130 2106
17 Evengroen, Jan 6.0 2051 2067
18 Esterik, Erik van 6.0 1977 2135
19 Vroegindeweij, Wouter 6.0 1994 2125
20 Groeneweg, Nick 6.0 1682 2009
21 Buuren, Fabian van 6.0 1974 2007
22 Kindt, Manfred 6.0 1961 2005
23 Koppelaar, Victor 6.0 1883 1926
24 Ranft, Hans 6.0 1919 1914
25 Beijen, Mark 6.0 1790 1867
26 Waal, Adri van der 6.0 1648 1767
27 Hennink, Arjan 5.5 1993 2060
28 Putten, Mark van 5.5 2014 1981
29 Beek, Ruud van der 5.5 1960 2000
30 CM Hoogland, Dirk 5.5 2142 1990
31 Duin, Frits van 5.5 1878 1930
32 Tinga, Tjerk 5.5 1933 1895
33 Bac, Dick 5.5 2001 1967
34 Casteleijn, Robert 5.5 1866 1842
35 Plomp, Barth 5.5 1968 1838
36 Noorland, A 5.5 1850 1889
37 Verhoog, Rick 5.0 1889 1900
38 018 Glissenaar, Marcel 5.0 2049 1985
39 077 Nobel, Corniel 5.0 1692 1983
40 Vroegindeweij, Maarten 5.0 1884 1833
41 Gerritse, Youri 5.0 1804 1954
42 Griend, Johan van de 5.0 1884 1903
43 Koning, Johan de 5.0 1817 1807
44 Osinga, Angelique 5.0 1845 2012
45 Wilde, Steven de 5.0 1637 1883
46 Nieuwenhuizen, Hans van 5.0 1932 1851
47 Taal, Anne Paul 5.0 1935 1899
48 Broek, Willem-Jan van den 5.0 1884 1746
49 Hennink, Wim 5.0 1919 1749
50 Versloot, Jan Willem 5.0 1984 1873
51 Boer, Jos den 5.0 1772 1870
52 Jiskoot, Laurens 5.0 1886 1852
53 Pouwelse, Edo 5.0 1931 1789
54 Rosinga, Friso 5.0 2061 1792
55 Mulder, Wim 5.0 1852 1678
56 Wit, Cor de 5.0 2006 1738
57 As, Cor van 5.0 1654 1582
58 Brijs, Dirk 5.0 1651 1627
59 Pols, Arne 4.5 1513 1852
60 Groen, Erik in 't 4.5 1831 1812
61 Vreugdenhil, Frans 4.5 1853 1881
62 Smits, Eduard 4.5 1699 1772
63 Staal, Jaap 4.5 2085 1793
64 Voorden, Michael van der 4.5 1639 1833
65 Casteleijn, Diederick 4.5 1782 1855
66 Kastelein, Gerard 4.5 1770 1842
67 Riemens, Meike 4.5 1163 1507
68 Fan, Zhi Yang 4.5 1434 1763
69 Klein, Cees 4.5 1848 1642
70 Beks, Herman 4.5 1723 1631
71 Herps, Joost 4.0 1750 1814
72 Eijsden, Clement van 4.0 1774 1742
73 Koorevaar, Teun 4.0 1741 1800
74 Klein, Leen 4.0 1536 1780
75 Vliet, Ton van 4.0 1674 1744
76 Glopper, Bart de 4.0 1767 1707
77 Doolaard, Floris 4.0 1508 1770
78 Wolde, Bert ten 4.0 1840 1686
79 Boer, Karel den 4.0 1603 1651
80 Dongen, Gijs van 4.0 1649 1722
81 Genderen, Jan van 4.0 1931 1608
82 Ehrhardt, Matthias 4.0 1781 1706
83 Ouden, Ton den 4.0 1943 1617
84 Rossum, Pia van 4.0 1566 1545
85 Bongers, Arend 4.0 1748 1612
86 Ruijter, Klaas de 4.0 1710 1644
87 Schuering, Arthur 4.0 1858 1540
88 Osinga-Reiber, Marjolein 4.0 1429 1469
89 Genderen, Kyra van 4.0 1087 1374
90 Merkx, Gaston 4.0 1900 1562
91 Pols, Wiggert 3.5 1322 1592
92 Osinga, Andre 3.5 1582 1641
93 Lindhout, Danny 3.5 1568 1640
94 Everaars, Han 3.5 1697 1677
95 Verolme, Martin 3.5 1802 1526
96 Scheel, Ab 3.5 1463 1445
97 Mannetje, Simone 't 3.5 1375 1448
98 Gairabekova, Diana 3.5 1539 1429
99 Dongen, Sam van 3.0 1161 1383
100 Grootenboer, André 3.0 1547 1596
101 Caljé, Adrey 3.0 1308 1487
102 Yuen, Shau-Ming 3.0 1573 1546
103 Oude, Sybe de 3.0 1091 1282
104 Singeling, Ed 3.0 1464 1471
105 Arts, Jan 3.0 1509 1488
106 Buis, Jan 3.0 1487 1470
107 Caljé, Ming Dao 3.0 747 904
108 Erkelens, Henk 3.0 1527 1496
109 Oosterhof, Adrie 3.0 1321 1296
110 Beek, Simon van der 3.0 1560 1272
111 Kanten, Brian van 3.0 1603 1309
112 Ladan, Rudolph 2.5 1199 1363
113 Korte, Jan de 2.5 1830 1469
114 Caljé, Fong Li 2.5 1168 1315
115 Vroegindeweij, Martijn 2.5 1137 1237
116 Postma, Arjen 2.5 1428 1257
117 Schraa, Ger 2.5 1278 1194
118 Petiet, Koos 2.0 1190 1256
119 Weerd, Peter de 2.0 1350 1232
120 Middeldorp, Aad 2.0 1387 1080
121 Groenhof, Anna 2.0 822 0850
122 Heukels, Theo 1.5 1280 1024
123 Manoch, Maurice 1.0 2065 0000
124 Griffioen, Hans 1.0 1213 0708
125 Buuren, Dick van 0.0 1412 0000
Terug naar de inhoudsopgave

Tata Steel Chess 2014
10 t/m 26 januari in Wijk aan Zee

Voor het oude Corus en het huidige Tata toernooi trekt elk jaar weer een fors aantal van onze leden naar Wijk aan Zee.
Verleden jaar leek het er even op of de Krimpense belangstelling tanende was maar in 2014 is het niveau wat aantal en sterkte betreft weer op het oude peil.

Er zijn 15 Krimpense deelnemers waarbij wordt aangetekend dat Hans van Nieuwenhuizen in de dagvierkamp én in de tienkamp optreedt:
Ook Hans Blokland speelt een dubbelrol bij de dagkamp en de oud-parlementariërs.
Weekendvierkamp van 10 t/m 12 januari: Kevin Nguyen en Bert ten Wolde
Dagvierkamp van 13 t/m 15 januari: Hans Blokland, Jan Buis, Dick van Buuren, Harold van Dijk, Frans Goudriaan, Remko Moerkerken, Hans van Nieuwenhuizen, Arjen Postma, Ed Singeling, Jan Sluiter, Jason Zondag.
Tienkamp van 17 t/m 26 januari: Bert van Brussel en Hans van Nieuwenhuizen

Klik op Tata voor gedetailleerde informatie over het toernooi en de deelnemers

Tata in beeld : Een fotoverslag van Thao Nguyen en Jan Sluiter en Dick van Buuren

Eindstand Tienkamp 17 - 26 januari 2014
Klik op de groepcode voor details

Tienkamp Datum 17 18 19 20 21 22 24 25 26 Totaal Nr Rating TPR
Gr 17 - 26 januari Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
3F
Hans van Nieuwenhuizen
½ ½ 0 1 0 0 0 ½ ½ 3 10 1932 1832
5G
Bert van Brussel
0 1 1 1 1 ½ 0 ½ 1 6 3/4 1708 1837

Eindstand Dagvierkamp 13 - 15 januari
Klik op de groepcode voor details

Dagvierkamp 13-15 januari

Datum 13 14 15 Totaal Nr Rating TPR
Groep
Ronde 1 2 3    
1A
FM Harold van Dijk
  0 ½ ½ 1 3/4 2324 2036
3F
Hans van Nieuwenhuizen
  ½ ½ 0 1 4 1932 1767
3H
Remko Moerkerken
  1 0 1 2 2 1903 2090
3I
Jason Zondag
  1 0 1 2 2 1909 2087
4E
Jan Sluiter
  ½ ½ 1 2 2 1873 1953
6H
Hans Blokland
  ½ 1 ½ 2 2 1630 1758
7J
Dick van Buuren
  0 0 0 0 4 1412 1163
7M
Frans Goudriaan
  0 ½ 0 ½ 4 1521 1264
8D
Jan Buis
  1 ½ 2 1/2 1487 1644
8G
Arjen Postma
  1 0 0 1 3/4 1428 1403
8N
Ed Singeling
  0 0 ½ ½ 4 1464 1116

Weekendvierkamp 10 - 12 januari

Klik op de groepcode voor details

Weekendvierkamp 10-12 jan.

Datum 10 11 12 Totaal Nr Rating TPR
Groep
Ronde 1 2 3    
4F
Kevin Nguyen
  ½ 1 1 1/2 1916 2096
4G
Bert ten Wolde
  0 1 ½ 1/4 1840 1826
Kevin naast oud-Kimpenaar Marcel van der Linden met wie hij de eerste plaats deelde.
4G speler Bert ten Wolde kijkt toe.
Foto: Thao Nguyen

Oud-parlementariërs 11 en 12 januari

Klik onder Groep op A voor details

Oud- parlementariërs

5 rondes Totaal Nr Rating TPR
Groep
8 dlnmrs , 11-12 jan
  pnt    
A
Hans Blokland
      4 1 1641 1911

Terug naar de inhoudsopgave

Zoals de spin bij schemerlicht

De duinen van Wijk aan Zee wemelde van ontwakend leven. Wijk aan Zee, een vlekje in het noorden, nerveus onder de rookpluimen van het Tataconcern.
De kalme stappen van vier mannenvoeten zijn licht hoorbaar. Bijna met de ogen dicht wandelt het viertal richting de Moriaan. De enige manier om verkeerd te lopen is door erover na te denken.
Een kleine vijfhonderd schakers haasten zich als insecten voort naar de Moriaan. De een eenzaam, de ander verbijsterend, maar allemaal kruipen ze bij elkaar; ze praten nog wat, ze delen hun winst en verlies. Oorzaken van verlies zijn te veel om op te noemen en liggen diep en toch soms ongecompliceerd. Zij glimlachen om hun verwachtingen die ze van deze nieuwe dag hebben.

Verschillend denkt het viertal aan de dag van gisteren. De een met winst, de ander om het verlies en een enkeling over een halfslachtige remise. Ineens denk ik denk aan die topper in de hoogste klasse. Ik zal zijn naam niet noemen. Hij doet mij denken aan die dichter met het zo treffende gelijkenis van het onderstaand coupletje;

Zoals de spin bij schemerlicht
gestadig maar onopgemerkt
aan t’ broze weefsel werkt
zo is het dat de dichter dicht.
Met fijn gemoed en scherp gezicht,
verricht hij door het gemeen verwacht
zijn rimpelloze plicht.

Ja die topper, die wij allen zo ruim bewonderen om zijn kennis, zijn slagvaardigheid, zijn creativiteit en bovenal om zijn betrokkenheid bij het schaakspel. In alle stilte wens ik hem oprecht een gunstige en een bergopwaartse middag toe.
Het viertal schuifelt verder, het buikje vol van het gisterenavond genoten voedsel. Het voltallige gezelschap nuttigde het avondvoedsel in het zo pittoresk aandoend hotelletje. Hotel Villa “de Klughte’, beroemd om het grote aantal kussens op alle kamers, nog meer beroemd om het ontbijt en zulks aangevuld met een gastvrije gastvrouw en gastheer. Ver in het verleden was prinses Beatrix hier een geziene gast. Nu, in 2014 is het voor ons weer, ik weet niet meer voor de hoeveelste keer, een feest tot in de derde macht om hier te logeren.
Met de tred van een schildpad komt het viertal aan bij het logement “Sonnevanck”. Verrast kijkt het viertal op als zij een tweede viertal uit Krimpen waarnemen. We voegen ons samen, keuvelen wat en komen een kleine poos later bij de uitbater café “De Zon” aan.
Ook daar een gastvrije gastvrouw. Karla is haar naam, een huisvrouw, een bazin en een bedrijfsleidster van formaat. Bij aankomst en bij vertrek krijgen we altijd een warme kus.
In “De Zon” oefenen wij niet alleen op de 64 velden, maar ook op het diep groene biljartlaken, zulks afgewisseld met kwartetten. Wat een feest.

De Moriaan stroomt vol met schakers van verschillende pluimages. Ook de 11 SV Krimpenaren, die met een grote sortering aan kennis, slagvaardigheid en creativiteit, deze middag het schaakwalhalla  van Wijk aan Zee willen betreden. 11 SV Krimpenaren met een aanzienlijk assortiment aan ratingcijfers. De ratingteller vangt aan ergens in de 1400 en eindigt ergens ruim boven de 2300.  
Welaan, we gaan nu toch maar schaken en realiseren ons dat oorzaken van verlies te veel om op te noemen zijn. De oorzaken liggen diep en soms kinderlijk  eenvoudig. Sommigen doen lichtvaardig afstand van schijnbaar vaste gewoontes, anderen denken in vrijheid en oneindig en dan bestaat groot en klein niet meer. Uw verslaggever moet het opnemen tegen de heer Ruis, die 15 jaar geleden ook al een oude baas was. Ooit speelde de man korfbal in Krimpen. Nu, na 15 jaar wordt mij de kans aangeboden om op het geleden verlies van toen, te revancheren.
Half in het middenspel boekte ik pionwinst, even later de tweede pion en de derde pion volgde spoedig. Toch moest uw verslaggever een vervelende beslissing nemen. Een vierde pion winst volgde ten koste van een loper. Al met al was de stelling gunstig met uitstekende vooruitzichten. Met een bijgelovige voorzichtigheid laveerde ik verder. Meneer Ruis bleef zo kalm als een beker water. En toen, toen sloeg het noodlot toe. Gefocust op mijn aanval, geen aandacht voor een toren en foetsie was de toren. Volkomen terneergeslagen, gehavend door dit nodeloze verlies, na een kleine 150 minuten schaken een vette nul.
Meneer Ruis bedacht mij te troosten met een betekenisvol zinnetje; “de oude rakkers doen het nog best".

Dick van Buuren


Schaak(club)varia
Terug naar de inhoudsopgave

Een geslaagde start van de schaaksoos

Zoals een goed ontbijt de beste start van de dag is, zo is de start van de schaaksoos een prima start geworden die nodigt naar meer. Er kan worden teruggekeken op een zeer geslaagde middag.
 
Met 12 deelnemers is de eerste schaaksoosmiddag op 10 januari 2014 van start gegaan. Drie oud-leden en zeven seniorleden van SV Krimpen met twee bekende deelnemers van onze voorzitter vonden de weg naar de nieuw opgezette schaaksoos “Schaakfacetten”.
Voor elk wat wils. Men kan hier vrij schaken of deelnemen aan een kleine competitie. Standaard speeltijd is gesteld op 1¾ uur.
De eerste twee middagen zijn vrijgesteld van een bijdrage. Daarna koopt u een 10 rittenkaart voor € 10,00 waarmee u 10 middagen zorgeloos uw favoriete sport kan bedrijven.
Alle middagen beginnen we om 13.30. Koffie en thee voor eigen rekening.
De eerst volgende twee vrijdagmiddagen neem ik de honneurs van onze voorzitter waar.
De lange rit en zit van de Tata-tienkamp is hij volhardend aan het bewerkstelligen.
Voldoende schaakmateriaal is in het Facet aanwezig, dus beste lezer “kom op”.
De brasserieruimte in het Facet is licht, ruim en gezellig en een lichte maaltijd is ook voorhanden. Het is werkelijk een feest.

Dick van Buuren

Klik voor de laatste stand op schaaksoos

Terug naar de inhoudsopgave

Schaken in De IJsbreker

In het tijdschrift ”Uitgelezen Boeken”, katern voor boekverkopers en boekenkopers, jaargang 15, nummer 3 van oktober 2012 schreef Geert Mak over een café-uitspanning-restaurant aan de Amstel in Amsterdam, namelijk  “De Ysbreeker”. Het is een bewerking van ”Een bres in de stad. De geschiedenis van de IJsbreker” uit 1986. Het is een lange geschiedenis; de herberg komt al voor op een tekening van Jan Schouten uit ca. 1750. Het is o.a. bekend vanwege de eigentijdse muziek, die er gespeeld wordt, maar het is ook bekend van het televisieprogramma over boeken ”Hier is Adriaan van Dis” van nu alweer enige jaren geleden.
De reden waarom ik er hier aandacht aan schenk is de combinatie Bus en schaken, die ik in het artikel tegenkwam: Legendarisch werd kastelein J.C. Bus, die rond 1900 het roer in handen nam. Hij zag o.a. kans de biljartvereniging Amsterdam binnen te halen. Zij konden spelen op de prachtige Wilhelmina’s, toen de beste biljarttafels die er waren.  Ook bijzonder in die tijd was dat hij standsverschillen ”sloopte”, want alles ”wemelt” er door elkaar, jood, christen, katholiek, vrijdenker, socialist, anti-revolutionair, juwelier en werkman. Men waardeerde elkaar  ”door hun speleigenschappen”.  Naar mijn gevoel geldt dat zeker ook voor onze club. Verder werd het ook een spelletjescafé. Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag de aanvoer van grondstoffen voor de diamantindustrie vaak stil, met het gevolg dat veel diamantbewerkers uit de omgeving, al of niet tijdelijk, geen werk hadden. Bus maakte van de nood een deugd, schoof extra tafels bij in de ”schaakafdeling” en al snel zat het er stampvol schakers. Het spel stond op een hoog peil en dat trok weer veel belangstellenden. Er werd ook vaak simultaan gespeeld. Dat waren spannende aangelegenheden doordat er veel schakers van ongeveer gelijke sterkte waren. De dochter van een van die schakers vertelde het volgende. ”Nu ik me weer verdiep in herinneringen aan die schaaktijd in De IJsbreker ruik ik, zo duidelijk alsof het nu om me heen is, de pittige geur van sigarenrook, want de heren rookten heel wat af onder hun partijtje schaak, en sigaretten bestonden in die jaren nog niet.”
In 1920 ging Bus met pensioen en werd opgevolgd door C.J. Bakkeren. Diens dochter vertelde nog over Bus: “Ik herinner me, ik was toen nog klein, dat ik boven de familie Bus woonde. Mijnheer Bus had de gewoonte met z’n handen op z’n rug te lopen. Ik weet nog de dag dat hij van de trap naar beneden sloeg. Ik zie hem nog liggen. Dood.” Hij heeft niet lang van zijn pensioen kunnen genieten.

Ten slotte kan ik nog melden, dat ik geen familierelatie met genoemde heer J.C. Bus heb kunnen vinden. Het gaat hier waarschijnlijk om Jacob Carl Bus, geboren in 1864 in Utrecht, met voorouders in Duitsland. Bij het huwelijk van zijn dochter in 1913 in Amsterdam was zijn beroep “restaurateur”.

Jan Bus

Terug naar de inhoudsopgave

Jeugdschaak
Terug naar de inhoudsopgave

Tom de Bruijne kampioen najaarscompetitie

Groep A
punten
partijen
winperc.
1
Tom de Bruijne
32,0 39 82%
2
Niels Groeneveld
26,5 35 76%
3
Jesse Riemens
26,0 36 72%
4
Lara de Bruijne
39,5 55 72%
5
Lennart Pols
42,5 65 65%
6
Marriët Pols
30,0 54 56%
7
Ramin Nieuwenhuis
16,0 35 46%
8
Othniël de Jong
20,5 50 41%
Groep B
punten
partijen
winperc.
1
Cornelis Pols
4,0 5 80%
2
Rens Bosschaart
41,5 70 59%
3
Bart Ligthart
27,5 49 56%
4
Jacco Bloemendaal
25,0 50 50%
5
Paulien de Groot
16,5 38 43%
6
Arne Heijkoop
29,0 71 41%
7
Lennard Chevalking
21,5 57 38%
8
Hans Broere
26,0 73 36%
9
Efraïm de Jong
17,5 58 30%
10
Jan Kruisinga
9,0 33 27%
11
Johannes Bregman
6,5 25 26%
12
Eloise Meulstée
4,0 24 17%

De bekerwinnaars van de najaarscompetitie:
Niels Groeneveld A2, Bart Ligthart, B2
Jacco Bloemendaal B3, Rens Bosschaart B1, Tom de Bruijne A1
Jesse Riemens A3 ontbreekt op de foto.

Terug naar de inhoudsopgave

Ron de Jong Groene Hart Jeugd Cup

Prima start.

Vrijdagavond 11 oktober vond de eerste ronde van het nieuwe seizoen plaats. Het was een gezamenlijke ronde in De Boekenberg, het nog vrij nieuwe onderkomen van SV Spijkenisse. Zo stroef als de reis erheen verliep door het slechte weer, wegwerkzaamheden in en rond Spijkenisse met files als gevolg, zo gladjes verliep de schaakavond zelf. Achtereenvolgens werden De Pionnetjes, Klim-Op 3 en RSR Ivoren Toren aan de zegekar gebonden. De uitslagen 3-1, 3½ - ½ en opnieuw 3-1 spreken voor zichzelf. De wegens ziekte van Arne op bord 1 spelende Wiggert won alle 3 partijen, evenals Niels ernaast op bord 2. Invaller Jesse draaide met 1½ heel goed mee en ook Marriët had met 2 punten een groot aandeel in het succes. Omdat we in groep 2B waren ingedeeld lijkt mij dat we de volgende avond in groep 1 zullen gaan uitkomen.

Theo Heukels

Van de tweede ronde ontbreekt helaas een verslag

Terug op het hoogste niveau

Voor de derde ronde van de Ron de Jong Groene Hartcup moesten we naar het nieuwe onderkomen van Messemaker in Gouda. Een prachtige accommodatie. Ik denk dat onze jeugdspelers nog nooit in zulke mooie stoelen hun partijtjes hebben gespeeld. Omdat ik er nog nooit geweest was en het me lastig te vinden leek besloot ik een paar dagen tevoren het terrein te gaan verkennen. Dat heeft zich uitbetaald. Als ik het onvoorbereid in het donker had moeten vinden waren we beslist niet op tijd geweest.  Toen ik dan ook een lid van Messemaker om kwart over zeven in z’n mobieltje “ waar zijn jullie nu dan? ‘ hoorde zeggen begreep ik wat er speelde.
 
Verder waren er files door een ongeluk waardoor weer andere teams te laat kwamen zodat ook deze avond met flinke vertraging begon. Wij speelden in poule 2A samen met 3-Torens, Messemaker 2 en Klim-Op 6. De eerste ronde was tegen Messemaker en werd vlot met 4-0 gewonnen. Na 10 minuten stond het al 3-0 en was het wachten op Niels wiens tegenstander in hopeloze stelling uiteindelijk door de vlag ging.

De tweede ontmoeting in onze poule, 3-Torens tegen Klim-Op, was ook in 4-0 geëindigd. Voor de tweede ronde stond onze ontmoeting met 3-Torens op het programma en die zou dus practisch al beslissend  voor de eerste plaats kunnen zijn. We begonnen goed met vlotte overwinningen van Wiggert en Arne. Marriët en Niels speelden dus nog en lieten ons even flink schrikken. Marriët gaf pardoes een toren weg en kon de stelling daarna niet meer houden. En pal daarop nodigde Niels z’n tegenstander uit tot een pionvorkje op z’n twee torens, maar gelukkig zag die het niet.  Toen gaf de torenmanoeuvre die eigenlijk verkeerd had moeten uitpakken hem wel voldoende initiatief om daarmee het volle punt te scoren. Dat was 3-1.

De laatste ronde tegen Messemaker liep weer gesmeerd met 4-0 winst al moest Wiggert er in mijn beleving toch harder voor knokken dan verwacht. Het punt pakte hij via  een leuk mat met loper en paard. Dat zie je ook niet elke dag.

Volgende ronde dus weer op het hoogste niveau.

Theo Heukels


Een team dat weet wat schaken is.
11 punten uit 12 partijen
Foto: Ab Scheel

Handhaving op het hoogste niveau

Uw verslaggever beleeft drukke tijden. Vandaar dit wat late bericht. Zoals op onze website te lezen valt was vrijdagmiddag de opening van de schaaksoos in Het Facet en daar wilde ik natuurlijk bij zijn. Daarna snel naar huis, een hapje eten en naar De Tuyter waar ik het jeugdviertal dat in Gouda voor de Ron de Jong Groene Hartcup ging spelen zou oppikken. Ondertussen wil ik ook mijn eigen sportschema aanhouden en de gebeurtenissen in Wijk aan Zee een beetje blijven volgen.
En tussendoor nog de voorbereidingen voor het basisscholentoernooi voor viertallen aanstaande woensdagmiddag 15 januari in De Tuyter. Ja, vrijwilliger van het jaar worden brengt verplichtingen met zich mee!

De vorige speelronde in de Ron de Jong Groene Hartcup hadden we promotie naar poule 1 verdiend, dus waren we voorbereid op een spannende schaakavond. Want onder onze tegenstanders deze avond bevonden zich de gerenommeerde teams Klim-Op 1 en Messemaker 1. Nummer drie, RSR Ivoren Toren 1 schatten we wat minder sterk in. Maar toch beloofde het een hele kluif te worden om ons te handhaven. Van de vier teams in de poule moeten er immers twee degraderen. Het bleek achteraf allemaal best mee te vallen.

Onze eerste tegenstander, Messemaker 1, bleek ernstig verzwakt door het ontbreken van toppers Liam Vrolijk en Mohammed Moussane. Arne, Tom en Wiggert wonnen eigenlijk vrij gemakkelijk hun partijen. Allen Marriët had het moeilijk tegen François v.d. Rhee en moet helaas de koning omleggen. Maar de winst was binnen.
De ontmoeting tussen Klim-Op en RSR ging gemakkelijk mnet 3½ - ½ naar Klim-Op, mede geholpen doordat RSR de eerste paar minuten bord 1 en 2 onbezet had terwijl de klokken wel liepen. Die spelers waren, zo hoorden we later, per abuis naar de Bongerd afgereisd. Nog een wonder dat ze arriveerden voordat het kwartier bedenktijd om was.

De tweede ronde werd snel en soepel met 4-0 gewonnen van RSR en toen Klim-Op tegen Messemaker eveneens in 4-0 eindigde was de avond voor wat betreft handhaving/degradatie gespeeld. Alleen het prestigeduel met Klim-Op moest nog volgen en dat werd inderdaad een spannende affaire waarbij Klim-Op net aan het langste eind trok. Leuk was hoe Wiggert in moeilijke stand Wang Yang tructe (mat met twee torens) en Arne een verdiende remise behaalde tegen Jan Joost Pannebakker.
Marriët en Tom konden het jammer genoeg niet bolwerken waarmee de nipte nederlaag is verklaard.

Doordat redelijk op tijd begonnen was en er ook af en toe snelle uitslagen te noteren vielen konden we ook goed op tijd terug naar huis. Prettig vooral voor Arne, Wiggert en Marriët die de volgende ochtend alweer op het Libanon in Rotterdam moesten zijn voor de PJK.

Theo Heukels

< Terug naar de inhoudsopgave

NK Snelschaken in Bunschoten, 12 oktober 2013

Zaterdag ging ik als enige Krimpen-speler naar het NK snelschaken. De Polsjes, die er normaal wel bij zijn, waren ziek, en er was voor de rest geen animo uit Krimpen, dus om kwart voor 9 kwam Theo mij ophalen om een ruim uur te rijden naar Bunschoten, een mooie locatie waar het NK snelschaken al een aantal jaren wordt gehouden. Dit jaar waren er zo’n 20 deelnemers minder dan vorig jaar, wat wel erg jammer is!
Ik ging van start in de B groep met 4 meiden en 3 jongens, een unicum! Omdat er maar 7 spelers waren, werd er besloten om een 3-rondige competitie te houden, waarin iedereen 18 partijen zou spelen.
De eerste en tweede ronde gingen voor mij niet zo lekker, ik won er 4 van de 12. De derde ronde ging beter. Als eerste won ik van Chiel Koster, die toen nog ongeslagen was, en dat was een begin van de rest. Alleen tegen Xadya verloor ik. Helaas kwam ik net 1 punt te kort voor de 3e plek, dus geen beker.
De terugweg verliep goed, ging zelfs nog iets sneller dan de heenweg. We waren een uur eerder thuis dan verwacht, weer een meevaller!

Volgende keer wel een beker, en dan ook weer met meer Krimpen-spelers!!!

Meike Riemens


De schrijfster schaakt ook niet slecht.
Foto: Ab Scheel

B-Groep

1e omloop

2e omloop

3e omloop

Totaal

1

Chiel Koster

6

6

3

15

2

Xadya van Bruxvoort

3

4,5

4,5

12 (meisjeskampioene)

3

Villa Siu

2

3

4,5

9,5

4

Meike Riemens

2

2

5

9

5

Monica Reichardt

3

3

0

6

6

Bas de Boer

4

1

1

6

7

Arjen Bel

1

1,5

3

5,5

Op de KNSB site staan alle details, ook van de andere groepen.

Terug naar de inhoudsopgave

Vierde plaats voor Arne Pols op NK rapid

Zaterdag 16 november was het weer tijd voor het NK rapid voor de jeugd. Het bleek de 25e editie van dit mooie evenement te zijn, maar merkwaardig genoeg werd hieraan pas aandacht geschonken tijdens de prijsuitreiking. Niet eerder aan gedacht heette het. Zeven keer in Meppel en nu voor de 18e maal op de Technische Universiteit Eindhoven.

Met een voor ons doen bescheiden aantal van 5 deelnemers reden we in de lichte ochtendnevel naar de Lichtstad. Vier Polsen ( Arne, Wiggert, Marriët, Lennart) en Ramin. Ons nieuwe dubbellid Kevin Nguyen was er ook maar die was bij Klim-Op ingeschreven, zodat we hem vandaag niet konden meetellen. Met Marianne en mezelf  erbij dus 7 Krimpenaren.   

Zelfs zonder TomTom reden we door het spagetti-achtige wegennet rond Eindhoven recht op ons doel af wat best een prestatie genoemd mag worden van Marianne als bestuurder van de auto met mij als navigator. Zodoende waren we ruim op tijd in de zaal waar het bij binnenkomst even schrikken was toen we op “onze” vaste plek een vreemde meneer ontwaarden. Gelukkig werd dit snel en soepel opgelost en konden onze spelers zich van hieruit gaan voorbereiden op het toernooi. Voor onderlinge concurrentie hoefden we niet bang te zijn want iedereen speelde in zijn / haar eigen geboortejaar wat steeds verschillend was. Bestudering vooraf van de deelnemerslijsten had mij ertoe gebracht Arne en Wiggert als kansrijk voor één van de vijf groepsprijzen te bestempelen.

Er werd goed op tijd begonnen en zelfs van het traditionele wachten op de eerste trein uit Groningen was geen sprake. Ook de rest van de dag zou strak volgens tijdschema verlopen waar met name Arne, die geregeld veel van z’n tijd gebruikt, hinder van zou ondervinden door nauwelijks de kans te krijgen rustig wat te eten. Zelfs moest hij een keer noodgedwongen een kroket koud laten worden.
Arne, Wiggert en Lennart gingen goed van start met overwinningen. Arne bracht z’n grotere stukkenactiviteit tot gelding en Wiggert, die aanvankelijk wat minder stond,  mocht niet mopperen dat z’n tegenstander zo nu en dan de klok uit het oog verloor. Hoe de winst van Lennart tot stand kwam heb ik niet meegekregen. Marriët en Ramin verloren de openingsronde.

De tweede ronde bracht Arne aan de live borden in de zogeheten Blauwe Zaal. Doordat hij steeds in de top bleef meedraaien zou hij er regelmatig terugkeren. In de vierde ronde maakte Wiggert er ook z’n opwachting en dat werd meteen verlies tegen Luc Baselmans in een moeilijk eindspel van vier paarden en ieder een vracht pionnen. De indeling voor de tweede ronde had daarvan aan de basis gelegen en voor enige opschudding gezorgd : nu al tegen Kevin Nguyen? Ja, dat kon door de indeling op rating die de eerste paar ronden gehanteerd wordt. Maar hij toonde zich niet onder de indruk en won van onze Krimpen 1 speler !! Een mooie opsteker en nu moest Kevin in de achtervolging om in de top te blijven meedoen.

Arne moest de derde ronde tegen Sourav Bhattacharjee, een jongeman die al heel wat jaartjes in de landelijke jeugdtop meedraait. Deze partij ging in het eindspel verloren door een dubbelpion die uiteindelijk niet te verdedigen bleek. Daarna werd de draad van het winnen weer snel opgepikt met o.a. winst tegen Bart Dubbeldam. Toen volgde de grote klapper. Aan een livebord werd ratingfavoriet en toekomstig kampioen Max Warmerdam gedecideerd verslagen. Nu ging het er echt om spannen. Nog drie ronden : wie van de favorieten houdt de concentratie het best vast ? Ronde zeven : remise tegen Pieter Verhoef. Directe concurrenten Max en Sourav remise tegen elkaar. Ronde acht : vier man met 5.5 punt waarin Arne wint van Torsten van Ham. Dan biedt Dimitrios Loutragotis in de laatste ronde onverwacht felle tegenstand : de partij loopt remise waardoor Arne ongedeeld vierde in de eindstand wordt op een half puntje van de top. Prachtig. 
En hoe verging het Wiggert verder na de vierde ronde?  Ronde vijf was een vrij gemakkelijke winst tegen Lorena Kalkman, maar toen ging het helaas mis in ronde zes tegen Vlad Omota. Ik zat in de Blauwe Zaal naar Wiggerts tijdnood te kijken en voelde toen de klok onder de twee minuten kwam de neiging claimen, claimen te gaan roepen. De stelling en het vertoonde spel gaven daar alle aanleiding toe, maar het gebeurde helaas niet. Dat was een kostbaar half puntje waarbij ik ervan uitga dat de claim zou zijn toegekend. Die garantie is er niet maar niet geprobeerd is dus zeker mis. Jammer.
De volgende twee ronden werden wel weer vlot gewonnen en inmiddels zijn we bij de laatste ronde aanbeland. Helaas moest Wiggert het hierin afleggen tegen Jasper Beukema waarmee met 6 punten een zesde maar gedeelde derde plaats in de eindstand bereikt werd. Op weerstandspunten zesde zoals het reglement voorschrijft. Wel jammer dat het niet op onderling resultaat gaat want dat zou met twee uit drie tegen de andere 6-punters vermoedelijk wel een beker hebben opgeleverd. Maar toch : ook een heel mooi resultaat voor Wiggert.

Van onze andere deelnemers speelde Lennart het meest constant. Plusjes en minnetjes (onze code voor winst en verlies) wisselden elkaar aardig af. In de tweede ronde kwam ook Lennart een Beukema tegen (Constantijn) en ervoer de schaakkracht van deze familie. Marriët en Ramin hadden de grote vorm helaas thuisgelaten. Marriët moest tot ronde vijf wachten op het eerste punt maar toen kwam er gelijk nog een achteraan. In ronde zeven moest zij toen tegen Eva van Harten die voor haar doen erg laag stond en nog wel even iets wilde laten zien. Tja, dat is dan pech hebben. Bij Ramin wilde het vandaag al helemaal niet lukken en ook bij hem was ronde zeven een soort breekpunt. Want met een kwaliteit voor dachten we dat het nu ging lukken om  een punt te halen, maar helaas gaf hij z’n dame weg. Toen de tegenstander even later hetzelfde deed was er weer hoop maar nu ging er plotseling één van diens pionnen aan de haal die niet meer tegengehouden kon worden. En toen had de tegenstander weer een dame en even later een punt. Jammer, maar gelukkig bleef de goede stemming er toch wel in. Rond acht uur waren we na een lange dag terug in Krimpen.

Theo Heukels

Op de NK Rapid site van de KNSB staan alle gegevens in woord en beeld.

NK Rapid Jeugd Eindhoven 16 november 2013, 9 ronden
Groep
Dlnmrs
 
Nr
Pnt
Rating
TPR
2000
25
Arne Pols
4
7
1513
1706
2001
26
Kevin Nguyen
5
6
1916
1756
2001
26
Wiggert Pols
6
6
1322
1450
2003
33
Marriët Pols
31
2
614
461
2004
31
Ramin Nieuwenhuis
31
0
422
221
2005
26
Lennart Pols
17
4
506
401
Terug naar de inhoudsopgave

Zaterdag 23 november: Grand Prix in Bodegraven

Marriët en Lennart Pols en Niels de Groot waren deze middag de enige drie Krimpense deelnemers aan het Leidse Grand-Prixtoernooi  in Bodegraven. Er was vandaag heus wel meer Krimpense animo om te schaken, maar die hadden allemaal een ander doel gekozen, nl. het Wartburg Schaakfeest voor basisscholieren. Dat ‘feest’ zou wel een hele dag gaan duren en voor ons paste een middag beter in de planning. Vandaar dat onze wegen zich deze dag scheidden. Maar  ik hoop in het verslag van Theo Heukels wel te lezen, hoe ‘zijn’ kinderen zich daar vermaakt hebben en wat hun prestaties waren.

‘Mijn’ kinderen vonden het trouwens ook wel eens fijn in een kleine auto te rijden. Normaal gesproken nemen we de 7-persoons wagen, vanwege het aantal deelnemers. ,,Lekker rustig” vond Niels het op de heenweg, want niet nader te noemen personen vond hij altijd zó druk… (van je familie moet je het maar hebben, PdG!). Ook zit in deze auto een navigatiesysteem, wat vooral voor mij wel handig was… Twee jaar geleden was ik hier ook wel eens geweest, maar mijn geheugen is wat betreft het wegennet niet zo goed. De andere dingen kan ik mij meestal vrij goed herinneren. Toen  waren er namelijk vijf Krimpense deelnemers, waarvan er vier (Meike Riemens, Arne en Wiggert Pols en Niels Groeneveld) in groep 3 waren ingedeeld. Deze keer zat alleen Marriët in groep 3. Ze had er een zware dobber aan, wat van te voren ook wel te verwachten was, omdat ze de laagst gerate was. Ik zei al tegen haar dat elk puntje meegenomen was. Ze wist uit zeven partijen nog twee remises uit het vuur te slepen en één overwinning te boeken.  Zo viel het nog een beetje mee voor haar.

Lennart had echter betere perspectieven. Hij stond bovenaan op de lijst van groep 5. Helaas viel hij net buiten de prijzen met 4 punten. De laatste partij was misschien wel de leukste. Ik kijk nooit zoveel naar de partijen, maar toevallig was ik bij deze partij wel toeschouwer. Vorige keer meldde ik dat de jongste groep wel leuk was, omdat er tenminste het één en ander gebeurde. Maar dat was hier ook het geval, hoor. Lennart had al twee keer remise aangeboden, wat door zijn tegenstander steeds gedecideerd geweigerd werd. Die jongen had tot nog toe alles gewonnen en wilde waarschijnlijk ook Lennart aan zijn zegekar binden. Maar zelfs ik zag dat het echt remise was, want met ieder nog een toren en een koning op het bord begin je toch niet zoveel meer. Na een poos heen en weer geschuif kwam er toch nog een beslissend moment in de partij. Lennarts tegenstander pakte zijn koning beet, maar zag toen pas dat dan zijn toren geslagen zou worden en liet hem weer los. Lennart, die eerder in deze partij ook al gehoord had van zijn tegenstander dat aanraken ook  zetten was, paste nu op zijn beurt deze regel toe. En ja, toen was het eindspel natuurlijk een makkie voor hem.

Niels de Groot was in groep 11 ingedeeld. Vorige keer was het wat moeilijk voor hem, daarom had hij nu een lagere rating gekregen, waardoor hij juist kansen zou kunnen hebben. Jammer voor Niels waren er ook nog 4 nieuwe kinderen zonder rating  in de groep, die het erg goed deden. Nieuwe kinderen zijn door de organisatie altijd lastig in te schatten qua niveau, maar sommigen hadden echt iets hoger ingedeeld moeten worden (één jongen zat bijvoorbeeld al in stap 2 plus, hoorden we van zijn moeder).  Zo was het ook deze keer voor hem niet zo makkelijk als hij gehoopt had. Maar met 4 punten mag hij best tevreden zijn.

We hoefden deze keer niet op een prijs te wachten (elk nadeel heeft zijn voordeel) en toen iedereen klaar was, konden we weg. Er moesten buiten nog wel even wat speeltoestellen uitgeprobeerd worden op het schoolplein, die ze nu voor het eerst pas schenen op te merken. Maar, misschien wel jammer voor ze, ik gebruikte het vroege schemeren als (nietszeggend) argument ( ,,Kom op jongens, het wordt al donker…”) om snel naar huis terug te keren.

Marianne Pols
Jeugd Grand Prix LeiSB, 23 november in Bodegraven
Groep
Totaal Nr Rating GPR
Rnd Punten
3
Marriët Pols
7 2 7 603 596
5
Lennart Pols
7 4 4 514 507
11
Niels de Groot
7 4 44 182 191

Terug naar de inhoudsopgave


Tom best of the rest op het Wartburg Schaakfeest 2013

Wartburg schaakfeest stond er op de aankondiging. En een geweldig feest wèrd het op het Wartburg College in Rotterdam – Lombardijen. 150 kinderen uit Rotterdam en omstreken hebben genoten van een uitstekend georganiseerde schaakdag. Wat het extra gezellig maakte was de aanwezigheid daarbij van veel ouders, familie, begeleiders en belangstellenden.
Toen aan het einde van de prijsuitreiking de vraag of we het volgend jaar weer moeten doen de zaal in geslingerd werd klonk het massaal JAAAAAAAAAAAAAAAA.........

Van de 150 kinderen waren er acht van ons. Zo noem ik het maar even want van die acht zijn er zeven lid van de vereniging. Maar wel zit iedereen op de Admiraal de Ruyterschool. En Marit Offermans, die reken ik dankzij broer Daan gewoon maar met ons mee. Velen zullen Daan nog wel kennen. Erg fijn ook dat (schaak)meester De Ruiter van de Admiraal de Ruyterschool er de hele middag bij was. Ook de ouders van onze kinderen (ik dacht dat van iedereen één ouder of beide ouders langs zijn geweest) wil ik graag bedanken voor hun belangstelling en support.

Onze kinderen speelden in de groepen 6, 7 en 8. Hans en Marit in groep 6, Lara, Jacco, Paulien en Lennard in groep 7.  Tom en Rens in groep 8. Daarin zat ook jeugdtopper Liam Vrolijk. Lange tijd had hij in z’n eentje de topgroep gevormd. En ja, logisch eigenlijk dat hij de enige bleef, want wie durfde er zich daarna nog voor die groep op te geven? Liam dus noodgedwongen “gewoon” in groep 8 waar hij alle partijen volgens verwachting wist te winnen. Onze Tom leverde daar een prachtige prestatie door met 8 uit 9 best of the rest te worden. De meedenkende lezer ziet nu dus voor zich dat hij van Liam verloor en verder alles won. Dat beeld klopt, maar gemakkelijk heeft hij het Liam zeker niet gemaakt.
Na afloop van die partij kwam hij enthousiast vertellen dat hij een zetje in de stelling had weten te vlechten dat er heel aanlokkelijk uitzag maar in wezen een lokzetje was. En als Liam zou hebben toegehapt, ja dan had hij remise kunnen afdwingen. Maar helaas toonde Liam ook hier z’n klasse door het zetje niet te spelen.  Rens deed het in deze groep ook beregoed en bleef tot het einde toe in beeld voor een prijs. Jammer voor hem was dat de voorlaatste ronde tegen Liam was en de laatste tegen Tom. Nu eindigde hij met 5 punten op de gedeelde 5e plaats maar 6e op weerstand. En per groep waren er 5 bekers………….

In groep 7 deed Lara van zich spreken door 3e te worden. Tweemaal verlies tegen jongens uit de top 8 maar verder alles winnen is gewoon keigoed !
Hiermede heb ik onze prijswinnaars gehad maar ook onze deelnemers die zonder beker naar huis gingen hebben een goed toernooi gespeeld. Alle resultaten zie je onder het verslag.
 
Op een toernooi vraag ik altijd iedereen die iets leuks over de partij te vertellen heeft dit ook even op te schrijven op m’n grote blocnote. Van Marit kreeg ik zo door dat ze tot tweemaal toe in mindere stelling de tegenstander tot pat wist te verleiden. Slim gedaan, Marit. En Lara wist in ronde 7 na een lokzet mat achter de paaltjes te krijgen. Paulien kreeg in ronde 1 eerst zelf een aantal schaakjes over zich heen, kon alles  pareren en draaide daarna de rollen om.  En toen leidden haar schaakjes wèl tot mat!   Tweemaal remise was er ook voor Lennard. De eerste keer doordat er alleen nog maar twee koningen op het bord stonden. Dat moet een spannende pot geweest zijn, denk ik. De tweede remise was door pat, maar ik weet niet wie er daarbij sip keek en wie vrolijk. Zo zie je het vaak bij pat. 

Dat was het dan voor nu. Volgend jaar allemaal weer ?  Maar nee, wacht even, dat gaat dan niet meer voor Tom en Rens. Maar dan zijn er beslist weer nieuwe kinderen bijgekomen en gaan we weer met een grote groep.
 

Theo Heukels  

De eindstand van de 8 Krimpenaren

Wartburg Schaakfeest 2013, 23 november, 9 ronden
Groep Dlnmrs
Punten Nr Rating TPR
6 35
Hans Broere
5 12   597
   
Marit Offermans
3 27   305
7 36
Lara de Bruijne
7 3 621 769
   
Jacco Bloemendaal
4 19 183 386
   
Lennard Chevalking
4 20 316 316
   
Paulien de Groot
4 24 201 -198
8 24
Tom de Bruijne
8 2 1032 1121
   
Rens Bosschaart
5 6 573 113
Terug naar de inhoudsopgave

Tom de Bruijne wint Sinterklaastoernooi 2013

Een druk bezocht en enthousiast gespeeld toernooi waaraan bijna alle kinderen die in de maandagavond jeugdcompetitie spelen deelnamen.
Dat er naast de 19 clubleden nog 9 kinderen meespeelden die (nog) geen lid zijn betekent dat er goed reclame is gemaakt voor dit jaarlijks terugkerende Sinterklaasschaakfeest.
Bij de kinderen die geen lid zijn van de schaakverenigign staat * achter de naam.
Dat iedereen met een prijs naar huis gaat verhoogd natuurlijk de feestvreugde.

Winnaar werd Tom de Bruijne, de enige die met een 100% score uit de bus kwam.
Daarna volgden 4 spelers met 4 punten waarbij Geert Bergshoeff als nr. 2 eindigde hoewel hij geen lid is. We zouden hem, en ook de andere 8 nog-niet-leden, op de maandagavonden graag terugzien om regelmatig van het schaken als spel te genieten.

Sinterklaastoernooi 2013. Eindstand
Pos
Naam
Prt
W
R
V
Score
1
Tom de Bruijne 5 5 0 0 5,0
2*
Tjeerd Bergshoeff 5 4 0 1 4,0
3
Bart Ligthart 5 4 0 1 4,0
4
Lara de Bruijne 5 4 0 1 4,0
5
Hans Broere 5 4 0 1 4,0
6
Niels Groeneveld 5 3 1 1 3,5
7
Lennart Pols 5 3 1 1 3,5
8
Jesse Riemens 5 3 0 2 3,0
9
Jacco Bloemendaal 5 3 0 2 3,0
10
Othniël de Jong 5 3 0 2 3,0
11*
Marit Offermans 5 3 0 2 3,0
12
Paulien de Groot 5 3 0 2 3,0
13
Marriët Pols 5 3 0 2 3,0
14
Lennard Chevalking 5 2 0 3 2,0
15
Arne Heikoop 5 2 0 3 2,0
16
Ramin Nieuwenhuis 5 2 0 3 2,0
17
Jan Kruisinga 4 1 0 3 2,0
18
Rens Boschaart 5 2 0 3 2,0
19
Johannes Bregman 5 2 0 3 2,0
20*
Bart van Dorp 5 2 0 3 2,0
21*
Niels de Groot 5 2 0 3 2,0
22*
Mark de Waard 5 2 0 3 2,0
23*
Gert de Waard 5 1 1 3 1,5
24*
Aron Opschoor 5 1 1 3 1,5
25
Efraïm de Jong 5 1 0 4 1,0
26*
Mark Schot 5 1 0 4 1,0
27
Eloïse Meulstee 5 1 0 4 1,0
28*
Sophie Heine 4 0 0 4 0,0
Foto: Rob Doolaard
Terug naar de inhoudsopgave

Geslaagd Klim-Op toernooi

Het was alweer het 34e editie van dit sfeervolle toernooi in de aanloop naar Kerstmis op basisschool Klim-Op in Capelle. Ruim een week ervoor sprak ik Jan Sijbesma die me zei dat de aanmeldingen nog nooit zo vroeg waren begonnen binnen te stromen als dit jaar.  “ Het zou wel eens volle bak kunnen worden” , voegde hij er nog aan toe en zover kwam het inderdaad. De eerste categorie met aanmeldstop was de jongste, t/m 8 jaar. Later in de week volgde de categorie t/m 10 jaar. Voor t /m 12 jaar kon wel tot het laatste moment worden ingeschreven.  Zelfs bleef er in het lokaal nog een tafeltje onbezet. Maar dat weet je allemaal niet vooraf.

Arne (Heijkoop) was al vroeg opgegeven en zeker van deelname. Later kwamen Tom en Lara erbij. Lara was de voorlaatste aanmelder in t/m 10 die kon worden geplaatst en mocht daarmee van geluk spreken. Tom en Arne speelden uiteraard in t / m 12. Ongelukkigerwijs was deze groep oneven. Dat is met name jammer voor de speler met de eerste bye. De bye en daarmee het reglementair punt gaat in principe naar de speler met de laagste rating. Die begint het toernooi dus met toekijken en gaat daarna dankzij het gratis punt tenminste één of twee ronden tegen (te) sterke tegenstanders. Als ik in de schaakwereld enige invloed had zou ik me sterk maken voor verbetering.  Bijvoorbeeld door gratis punten (bijna altijd via de bye) buiten beschouwing te laten bij volgende indelingen. Nu verwacht ik niet dat iedereen het onmiddellijk met me eens is maar voor commentaar en discussie sta ik natuurlijk open. Altijd interessant die discussies over randzaken zoals remise bij 3x dezelfde stelling (daar kreeg ik hier als scheidsrechter mee te maken, want Jan Sijbesma vergeet nooit mij voor die functie te vragen) en niet te vergeten de buitengewoon moeilijke artikel 10.2 kwesties. Wie meer wil weten schiete mij aan!

Jammer genoeg trof Arne het beschreven lot waarmee voor hem het toernooi eigenlijk pas na de pauze echt begon en hij uit die laatste vier ronden verdienstelijk twee echte punten wist te scoren. Tom bleef tot de pauze meedraaien in de kopgroep maar anderhalf uit de laatste drie ronden was toch niet genoeg om mee te blijven dingen naar de prijzen. Lara speelde met 4 uit 7 een evenwichtig toernooi maar had zelf waarschijnlijk ’ s morgens toch aan iets meer gedacht. Dinsdag nieuwe kansen op het OCJK, het Open Capels Jeugdkampioenschap.

Theo Heukels

Op de site van Ab Scheel staat weer een prachtige foto-reportage en ook zijn daar een kort verslag en de volledige uitslagen en standen te zien.

Klim-Op toernooi, Capelle a/d IJssel 21 december 2013
Groep Aantal Dlnmrs
Totaal Nr Rating TPR
Rnd Punten
t/m12 22
Tom de Bruijne
7 4.5 7 1032 910
   
Arne Heijkoop
7 3 15 120 308
9/10 32
Lara de Bruijne
7 4 12 621 576
Terug naar de inhoudsopgave

Open Capels Jeugdkampioenschap
24 december 2013

Het OCJK volgde dit jaar wel heel kort op het Klim-Op toernooi. Toch waren er ruimschoots meer deelnemers dan vorig jaar. Het jeugdschaak leeft! Van ons waren er 4 deelnemers onder de bijna 90. ’s Ochtends stonden er nog 7 Krimpenaren op de lijsten maar 3 van hen moesten jammer genoeg wegens ziekte verstek laten gaan.

Na langdurig heen-en- weer gepraat over de groepsindelingen en de speech van de wethouder ging het toernooi met een kleine vertraging van start met Arne, Wiggert, Meike in groep A en Lara in groep C.
Nu had ik gehoord dat het de avond ervoor bij ons snelschaakkampioenschap nogal laat was geworden en dat met name Arne en Wiggert daar heel sterk voor de dag waren gekomen. Zoiets kost natuurlijk energie wat wellicht het enigszins bescheiden optreden van de onzen hier verklaart.

In groep C pakte Lara na verlies in de eerste ronde de zaken daarna met 3x winst op rij energiek aan en deed mee om de topplaatsen. De vijfde ronde werd verloren maar daarna was het opnieuw tweemaal een vol punt wat een tweede plaats in de stand na 7 ronden betekende. Dat zou ook de eindstand geworden zijn ware het niet dat er ondertussen besloten was om er nog 2 ronden aan vast te plakken. Dus moest Lara nog tweemaal aan de bak en daarbij zien stand te houden.
 
De eerste tegenstander in de verlenging was een jongen uit Leiderdorp, een aardig en pittig kereltje. Toen ik de foto’s van de laatste GP in Leiden zag herkende ik direct Lennarts tegenstander uit de tweede ronde en groepswinnaar : Matthijs Salomons. Niet alleen kan dit ventje schaken, hij kent ook de spelregels. Dat merkte Lara toen zij een pion die een loper van haar aanviel en passant sloeg wat hier niet mocht zoals Matthijs uitlegde. Daarop zette Lara de pionnen maar terug en verplaatste de loper naar een veilige plek wat ook al niet op Matthijs’ instemming kon rekenen, want “aanraken is zetten”. Weliswaar kon de pion hoe dan ook niet slaan maar wel een veld naar voren worden gezet wat na tussenkomst van de tafelleider ook gebeurde. Met het daaropvolgende slaan van de loper werd het materiële evenwicht trouwens weer hersteld en volgde nog een spannende partij waarbij Lara nog steeds initiatief hield om op het laatst een pion over te houden. Die wist Matthijs echter vakkundig met z’n koning van promotie af te houden : remise.

Om zicht te houden op een prijs mocht er de laatste ronde niet verloren worden, maar winnen was natuurlijk veel beter. En dat punt werd heel snel en met vaste hand binnengehaald wat goed bleek voor een mooie 3e prijs. Mooi gedaan Lara!

Theo Heukels


Lara heeft zojuist de beker voor de derde prijs in ontvangst genomen.

Ab Scheel zorgde weer voor een goed verslag met de eindstanden en veel foto's

Terug naar de inhoudsopgave

Pathena JeugdSchaak Invitatie toernooi 2013

Het Pathena toernooi is op 9 februari gestart met de eerste twee ronden.

In het eerste Pathena toernooi waren 12 talentvolle jeugdspelers uitgenodigd waaronder Arne Pols. Dit jaar is daar een tweede groep van 12 "beloften" toegevoegd die in de toernooiverslaggeving als Ochtendgroep wordt aangeduid. Voor de eerste groep, de Middaggroep, is naast Arne ook Wiggert Pols uitgenodigd.

De elfde ronde wordt gespeeld op 11 oktober waarna de beste zes om het kampioenschap spelen en de overige zes zullen trachten zo hoog mogelijk in de tweede groep te eindigen. De laatste twee ronden staan op het programma op 30 november.

Vanaf september is Kevin Nguyen als derde Pathenaspeler aan de Krimpense vertegenwoordiging toegevoegd. Op 21 september kon hij niet in Pathena spelen omdat hij zijn debuut in Krimpen 1 maakte en daarmee als twaalfjarige de jongste Krimpen 1 speler ooit werd. Aan het achtste bord bracht hij een half punt binnen.
In het Pathena toernooi staat hij op de derde plaats en draait nog volop mee voor de topplaats.

De toernooisite is geheel vernieuwd en biedt zoveel gegevens, verslagen en foto's dat verder commentaar op deze pagina overbodig is.

Na de elfde ronde eindigde Arne Pols als nr. 5 en verovert daarmee een plaats in de Finale poule A.
Hij komt daar ook onze nieuwkomer Kevin Nguyen tegen.

Broer Wiggert komt met nr. 10 in de Finale poule B.

De organisatie verdient een compliment met Partijen 2013 waarin alle partijen naspeelbaar zijn

Finalerondes middaggroep

Rnd datum
tegenstander
Kevin Nguyen 1462 Poule A
naam
rating w/z Pnt Cum Nr TPR
1 19 okt
Ricky Schaap
1585 w 1 1 1 1979
2 2 nov
Arne Pols
1383 z 1 2 1 1882
3
Liam Vrolijk
1528 w ½ 1 1775
4 30 nov
Wang Yang
1719 z 1 3.5 1 1892
5
Bart Dubbeldam
1543 w 0 3.5 2 1701

Rnd datum
tegenstander
Arne Pols 1382 Poule A
naam
rating w/z Pnt Cum Nr TPR
1 19 okt
Wang Yang
1719 z ½ ½ 4 1727
2 2 nov
Kevin Nguyen
1482 w 0 ½ 5 1397
3
Ricky Schaap
1585 z 1 5 1585
4 30 nov
Bart Dubbeldam
1543 z ½ 2 5 1577
5
Liam Vrolijk
1535 w 0 2 5 1496

Rnd datum
tegenstander
Wiggert Pols 1285 Poule B
naam
w/z Pnt Cum Nr  
1 19 okt
Ting Ting Lu
z 1 1 1
2 2 nov
Sebastiaan Janse
z ½ 3
3
Mohammed Moussane
w 1 2 1  
4 30 nov
Alexander Janse
z ½ 3 1  
5
Jorik Klein
w 1 4 1  


Terug naar de inhoudsopgave

Grand Prix toernooi Leiden, 21 december 2013

De vier Krimpense deelnemers aan het Leidse Grand Prix toernooi hadden zaterdag 21 december een vol programma. ’s Ochtends bezochten Marriët, Lennart, Paulien en Niels de knutselclub, waar na afloop ook “oliebollen eten” op het programma stond. Eigenlijk was daar vanwege het strakke tijdschema weinig gelegenheid voor, maar ze wilden dat lekkers natuurlijk niet missen. In een snel tempo werden drie of vier oliebollen naar binnen gepropt. Vervolgens kwamen ze met vette handen (,,Hè bah, veeg maar af aan je sokken!”) naar buiten gerend, waar ik al op ze stond te wachten. Volgens de route-navigatie zouden we precies op tijd aanwezig zijn (en dat is dan wel een kwartier voor aanvang van de schaakpartijen, hoor! J).
Omdat mijn TomTom nog steeds niet gemaakt is en de locatie zich midden in Leiden bevond, vond ik het raadzaam ook deze keer de auto van mijn man te nemen. Die had dit weekend net met zijn collega geruild en zo reden we deze keer in een geleende Mercedes. Een prima auto, hoor, maar voor mij toch erg onwennig: ,,Waar zit die ruitenwisser toch?” Bovendien verdacht ik Paulien ervan mij steeds een por met haar knieën te geven. Navraag bij Paulien leerde me dat zij zich van geen kwaad bewust was en dat de autostoel gewoon kuren vertoonde (sportmassage ofzo, is me inmiddels duidelijk).
Gelukkig kwamen we voorspoedig in Leiden aan. Echter na het parkeren openbaarde zich een volgende eigenaardigheid van de auto. Ik ben namelijk altijd gewoon om de auto met afstandsbediening op slot te zetten en daarna de portieren te controleren. Maar elke keer als ik aan het portier voelde, hoorde ik een klik en ging de auto weer van slot. ,,Verdraaid!” dacht ik: ,,Die auto is gewoon niet op slot te zetten!” Na diverse pogingen bracht een belletje naar mijn man uitkomst. Omdat de autosleutel zich in de nabijheid van de auto bevond, gingen de portieren inderdaad gewoon open. Wie verzint dat nu weer??

Maar nu snel naar de schaakbelevenissen, want die waren er ook genoeg!
Het Leidse Denksportcentrum bood deze keer plaats aan 15 groepen van zo’n acht kinderen. Iedereen speelde zeven partijen van 15 minuten per persoon per partij.
Marriët was ingedeeld in groep 3. Deze groep was samen met de groepen 1 en 2 in een apart zaaltje ondergebracht, een beetje afzijdig van al het rumoer. Ja, Marriët gaat al echt een beetje bij de top horen op deze toernooien… Ze ging ook voortvarend van start. Drie winstpartijen op een rij brachten haar, in onze beleving, al dicht bij een beker. Maar als we goed hadden gekeken, hadden we gezien dat ze de sterkste spelers nog moest krijgen. Het was nu toch wel sneu dat de volgende vier partijen op rij werden verloren. Toch goed gespeeld, hoor Marriët!
Lennart stond als onderste geplaatst in groep 4. En al verhuisde hij voor aanvang van het toernooi om organisatorische redenen al een keer naar groep 5, hij bleek uiteindelijk toch (tot zijn tevredenheid) in groep 4 te mogen spelen: ,,Leuk om moeilijkere tegenstanders te krijgen!”.
Omdat ik de eerste ronde al zoveel mogelijk foto’s wilde nemen (dan kon ik dat tenminste niet meer vergeten), zette ik, na eerst een foto van de meiden genomen te hebben, koers naar Lennart. Hij was echter al klaar: ,,Gewonnen! Een partij met veel dreigingen!” was zijn commentaar.  De tweede partij ging ik dus maar weer naar Lennart toe. ’t Was een mooie partij om naar te kijken en Lennart speelde het heel goed. Er ontstond nog wel wat commotie, omdat Lennart een paard van zijn tegenstander met zijn mouw had aangeraakt en vervolgens rechtzette. De tegenstander vond nu dat Lennart het aangeraakte paard maar moest slaan. Dat kon echter alleen met Lennarts dame, die hij vervolgens kwijt zou raken… Oei! De wedstrijdleider werd erbij gehaald. Na onderzoek (en verschillende getuigenverklaringen) besloot die toch dat het waarschijnlijk was dat Lennart het paard per ongeluk had aangeraakt en mocht Lennart een andere zet doen. De buit was toen al snel binnen. Daarna verloor hij een keer, speelde nog een keer remise en won vervolgens twee keer. De laatste ronde was nu beslissend. Bij winst zou Lennart groepswinnaar worden… Spannend! Maar hoewel Lennart beter stond, kon zijn tegenstander door zetherhaling remise afdwingen. En dit halfje was dus net niet genoeg. Gelukkig wel genoeg voor de tweede plaats en daar was hij ook blij mee.
En nu als laatste een verslag van de verwikkelingen in groep 11, waar zich een waar strijdtoneel aftekende deze middag. Ik had deze keer een plaats dichtbij, maar dook af en toe maar wat dieper in mijn boek, vanwege oplopende spanningen…
Paulien en Niels waren beiden na het voorgaande Grand Prix toernooi op een (Leidse) rating van 191 uitgekomen. Het was dus niet verwonderlijk dat ze bij elkaar in groep 11 waren ingedeeld. Ze stonden qua rating bovenaan geplaatst en ze hoopten met een ‘beker’ huiswaarts te keren. En dat begon er in de loop van de middag steeds meer op te lijken, ja. Maar het begin verliep toch ietwat stroef. Niels had de eerste ronde een bye en moest de tweede ronde tegen zijn zus (die normaal gesproken altijd van hem wint). Paulien won wel haar eerste partij, maar verloor vervolgens verrassend, nadat ze een stuk had weggeven, van broer Niels. Daarna kreeg zij een bye en won Niels een partij. De volgende verloor hij helaas weer. Hij stond beter, maar had in tijdnood zo’n haast om te promoveren met z’n pionnen dat hij niet in de gaten had dat hij pardoes mat gezet werd met twee lopers en een paard. Paulien won wel en zo stonden beiden na 3 partijen op 2 punten (excl. de bye). Het kon nog alle kanten op… Maar toen begon de zegetocht voor de familie De Groot. Concurrent na concurrent werd uitgeschakeld. Paulien had zelfs nog een keer een mooie stikmat op het bord gezet. Ze oefende veel druk uit op een stelling, waarbij de koning als het ware opgesloten stond. Maar het lukte niet echt een doorbraak te forceren, totdat haar oog viel op een dapper paard, dat inderdaad uitkomst bood. Ze vertelde me na afloop ,,Ik dacht opeens, toen ik dat paard zag, wat ben ik toch dom bezig! Dat paard kan natuurlijk wel mat zetten.” Mooi gedaan, Paulien! En ook in deze groep was de laatste ronde beslissend. Behalve Paulien en Niels was er nog een kanshebber op de eerste prijs. Gelukkig versloeg Niels deze hardnekkige achtervolgster en zo werd het voor broer en zus een gedeeld eerste plaats. Maar op onderling resultaat kreeg Niels de eerste en Paulien de tweede prijs. (Wel even slikken voor Paulien: Dat ze nou net nu het om een prijs ging, een keer verloren had van haar broertje, zeg!) Maar natuurlijk een heel mooi resultaat!

Op de terugweg deden de kinderen het spelletje (echt waar!!) wie het langste stil kon zijn. Ik stelde dat eigenlijk wel zeer op prijs, want ik had al mijn aandacht nodig bij het chauffeuren. Het was namelijk donker en erg nat op de wegen. Dat spelletje mogen ze van mij veel vaker doen…

Marianne Pols

Picasa toont een negental goede foto's

Jeugd Grand Prix LeiSB, 21 december in Leiden
Groep
Totaal Nr Rating GPR
Rnd Punten
3
Marriët Pols
7 3 5 593 598
4
Lennart Pols
7 5 2 507 568
11
Niels de Groot
7 6 1 191 254
11
Paulien de Groot
7 6 2 191 254
Terug naar de inhoudsopgave

Vriendinnenmiddag

Terug naar de inhoudsopgave

Synerkri schaaktoernooi voor basisschoolviertallen.
15 januari 2014

Hoewel de deelname ver achterbleef bij die van voorgaande jaren werd er niet minder enthousiast geschaakt.

De Admiraal de Ruyterschool kwam met vier en De Fontein met twee teams in de strijd.
Het eerste team van de Admiraal de Ruyterschool was geen viertal maar een drietal. Deze vrijwillige handicap was gebaseerd op het idee dat gezien de schaakcapaciteit van het drietal, allen talentvolle jeugdspelers van de schaakvereniging, ook met een ingecalculeerd verliespunt in elke ronde de toernooiwinst toch wel tot de mogelijkheden behoorde.
Deze inschatting bleek juist te zijn, de drie spelers lieten zelfs geen half puntje liggen en waren dus ook de enigen die met een 100% score naar huis gingen.

Nr.
team MP BP spelers
1
Admiraal de Ruyterschool 1 10 15 Tom, Rens en Lara
2
Admiraal de Ruyterschool 2   7 14 Marriët, Marius, Lennard en Paulien
3
Admiraal de Ruyterschool 3   7 13½ Jacco, Mark, Hans en Marit
4
De Fontein 2   4   6½ Rick, Sander, Brenden en Mika
5
Admiraal de Ruyterschool 4   1   5½ Tim, Joost, Gert en Wiggert
6
De Fontein 1   1   5½ Luuk, Jack, Maarten en Colin
In deze tabel staat MP voor Matchpunten en BP voor Bordpunten
Het winnende team Admiraal de Ruyterschool 1
Tom en Lara de Bruijne en Rens Bosschaart.

Klik voor meer foto's op fotoserie

Terug naar de inhoudsopgave

De jeugd schaakt

Uw verslaggever beleeft drukke tijden. Vandaar dit wat late bericht. Zoals op onze website te lezen valt was vrijdagmiddag de opening van de schaaksoos in Het Facet en daar wilde ik natuurlijk bij zijn. Daarna snel naar huis, een hapje eten en naar De Tuyter waar ik het jeugdviertal dat in Gouda voor de Ron de Jong Groene Hartcup ging spelen zou oppikken. Ondertussen wil ik ook mijn eigen sportschema aanhouden en de gebeurtenissen in Wijk aan Zee een beetje blijven volgen.
En tussendoor nog de voorbereidingen voor het basisscholentoernooi voor viertallen aanstaande woensdagmiddag 15 januari in De Tuyter. Ja, vrijwilliger van het jaar worden brengt verplichtingen met zich mee!

De vorige speelronde in de Ron de Jong Groene Hartcup hadden we promotie naar poule 1 verdiend, dus waren we voorbereid op een spannende schaakavond. Want onder onze tegenstanders deze avond bevonden zich de gerenommeerde teams Klim-Op 1 en Messemaker 1. Nummer drie, RSR Ivoren Toren 1 schatten we wat minder sterk in. Maar toch beloofde het een hele kluif te worden om ons te handhaven. Van de vier teams in de poule moeten er immers twee degraderen. Het bleek achteraf allemaal best mee te vallen.

Onze eerste tegenstander, Messemaker 1, bleek ernstig verzwakt door het ontbreken van toppers Liam Vrolijk en Mohammed Moussane. Arne, Tom en Wiggert wonnen eigenlijk vrij gemakkelijk hun partijen. Allen Marriët had het moeilijk tegen François v.d. Rhee en moet helaas de koning omleggen. Maar de winst was binnen.
De ontmoeting tussen Klim-Op en RSR ging gemakkelijk mnet 3½ - ½ naar Klim-Op, mede geholpen doordat RSR de eerste paar minuten bord 1 en 2 onbezet had terwijl de klokken wel liepen. Die spelers waren, zo hoorden we later, per abuis naar de Bongerd afgereisd. Nog een wonder dat ze arriveerden voordat het kwartier bedenktijd om was.

De tweede ronde werd snel en soepel met 4-0 gewonnen van RSR en toen Klim-Op tegen Messemaker eveneens in 4-0 eindigde was de avond voor wat betreft handhaving/degradatie gespeeld. Alleen het prestigeduel met Klim-Op moest nog volgen en dat werd inderdaad een spannende affaire waarbij Klim-Op net aan het langste eind trok. Leuk was hoe Wiggert in moeilijke stand Wang Yang tructe (mat met twee torens) en Arne een verdiende remise behaalde tegen Jan Joost Pannebakker.
Marriët en Tom konden het jammer genoeg niet bolwerken waarmee de nipte nederlaag is verklaard.

Doordat redelijk op tijd begonnen was en er ook af en toe snelle uitslagen te noteren vielen konden we ook goed op tijd terug naar huis. Prettig vooral voor Arne, Wiggert en Marriët die de volgende ochtend alweer op het Libanon in Rotterdam moesten zijn voor de PJK. De jongens in de C en Marriet in de D categorie. Daar was het trouwens voor heel veel mensen een snel weerzien.

Voor Arne, Wiggert en Marriët zit de PJK er na aanstaande zaterdag alweer op. Tenzij er beslissingswedstrijden moeten volgen die niet meer op de dag zelf afgewerkt kunnen worden. Maar dat wachten we rustig af. Arne doet het goed en staat met 3½ uit 4 gedeeld eerste. Wiggert blijft met 2 punten hier wat bij z’n broer achter en kan tegen de ratingloze Jamie v.d. Straeten aan een inhaalrace beginnen.
De D categorie wordt aangevoerd door de neefjes Tommy Tran en Lucas Nguyen plus de in Gouda afwezige Liam Vrolijk. Met 5 NK plaatsen voor de jeugd en 4 voor de meisjes te verdelen is het ook daar een spannend geheel. In de sterke bezetting moet Marriët het voorlopig met 2 uit 5 doen maar is volop in de race voor een NK plaats bij de meisjes.
Aanstaande zaterdag 18 januari gaan en zien we verder. s’ Middags komen dan ook de categorieën F-G-H erbij met onze Lennart Pols in de F.

Dus eerst woensdagmiddag in De Tuyter het basisscholentoernooi voor viertallen met onder andere teams van De Admiraal de Ruyterschool en dan zaterdag weer naar het Libanon Lyceum in Rotterdan-Kralingen voor het spannende vervolg van de PJK.
Een bezoekje aan één van deze evenementen (allebei mag trouwens ook!) zal zeker gewaardeerd worden. 

Theo Heukels

Terug naar de inhoudsopgave

RSB Persoonlijk Jeugdkampioenschap 2014

PJK dag 2  Arne kampioen C-categorie

Het verslag van dag 1 is een onderdeel van "De jeugd schaakt"

Zaterdag stond ik om half tien voor de deur van de familie Pols om Arne, Wiggert en Marriët op te halen voor de rit naar het Libanon in Rotterdam. Zij gingen om 10 uur verder met de PJK en hadden er zin in.  Moeder Marianne zou ’s middags met Lennart komen die in de F - categorie ging meedoen.

Arne en Wiggert moesten in de C nog drie partijen spelen en Marriët vier in de D. Dat werden er actueel drie want beoogd tegenstandster Circe Janse was wegens ziekte afgemeld. Evenals drie anderen trouwens, wat resulteerde in vier reglementaire uitslagen.

Arne begon als mede-koploper tegen Sybe de Oude en won vrij gemakkelijk. De kampioenskansen stegen mede doordat Joost Jan Pannebakker een halfje moest afstaan aan Ting Ting Lu. Met spanning werd uitgekeken naar de volgende indeling. Het werd Lorena Kalkman. Deze partij ontwikkelde zich toch wat lastiger voor Arne maar kantelde bijtijds de goede kant op. Ook dit punt werd bijgeschreven. Nu kon alleen Bart Dubbeldam nog langszij komen of Arne zelfs voorbijgaan. De indeling voor de slotronde werd zoals verwacht of eigenlijk ook wel een beetje gevreesd, Arne tegen Wiggert!  Wiggert had weliswaar ook z’n beide dagpartijen gewonnen maar was desondanks uitgeschakeld voor de titel. Lastige uitgangsstelling voor deze bijzondere broederstrijd. Sportief als deze jongens zijn werd het een echte partij die Arne geconcentreerd spelend wist te winnen en daarmee jeugdkampioen C - categorie 2014 van de RSB werd. Gefeliciteed Arne, heel mooi!
Deze titel betekent tevens plaatsing voor het NK waarvan nog niet bekend is waar het zal worden gehouden. Op de KNSB site zien we echter “optie Rotterdam” staan.
Laten we hopen dat deze optie werkelijkheid wordt, dat zou mooi zijn voor de RSB en lekker dicht bij huis voor ons.
Door het verlies tegen Arne eindigde Wiggert als vierde maar ging toch niet met lege handen naar huis. Hij en Ting Ting Lu kregen de prijs voor de meest spectaculaire partij, een partij waarin beiden echt alles wat ze hadden zonder omkijken in de aanval hadden gegooid.

In de D haalde Marriët uit de drie echt gespeelde partijen 1.5 punt en werd daarmee derde in het meisjesklassement. En dat is goed voor een NK plaats in Rijswijk!

Ondertussen waren ook de F-G en H categorieën aan hun toernooi begonnen met Lennart in de F. Hier werd zonder klok gespeeld, maar bij de partijen die na een kwartier nog niet beëindigd waren werd er dan eentje bijgezet. En dat gebeurde best wel vaak. Lennart speelde een goed toernooi, begon met driemaal winst en ging daarna verlies en winst afwisselen. Dat bracht hem op een ongedeelde derde plaats in de eindstand wat beloond werd met een mooie beker, maar jammer genoeg net niet voldoende was voor een NK plaats op de pupillendag waar hij al twee maal eerder wel was. De slotconclusie van deze bijzondere en succesvolle schaakdag is dat niemand van onze deelnemende Polsjes met lege handen naar huis terugkeerde! 

Aanstaande zaterdag 25 januari gaat het toernooi verder met de laatste ronden in de gemengd spelende A-B categorie (waarin geen Krimpenaren) en ’s middags de E.
Hierin (geboortejaar 2004 of later) gaat van ons in elk geval Ramin meedoen.
Wie wil er nog meer met ons mee? Een leuke schaakmiddag is gegarandeerd!

Theo Heukels

Terug naar de inhoudsopgave

Slotdag PJK met Ramin Nieuwenhuis

Zaterdag 23 januari trok ik samen met Ramin voor de laatste dag van de PJK op naar het statige Libanon Lyceum bij de Kralingse Plas. Daar zou hij in de E-categorie gaan meespelen die om half een ging beginnen. Vanwege mijn functie moest ik er al om 10 uur zijn bij het begin van ronde 5 van de A-B.  Zodoende was Ramin als eerste van alle E deelnemers aanwezig en natuurlijk was de inschrijftafel zo vroeg nog niet bemand.

Het gaf ons de gelegenheid nog wat met het werkboek bezig te zijn, iets te lezen en zo links en rechts een praatje te maken. Een ideaal scenario om te vergeten waarvoor je eigenlijk gekomen was, want bijna waren we nog te laat bij de inschrijftafel toen die al lang en breed in bedrijf was. Oei !

Maar goed, om half een kwam dan toch voor Ramin een einde aan het lange wachten. De eerste ronde trof hij de sterke Daniël Kudlicka en die was volgens verwachting inderdaad een maatje te groot. Ook de tweede ronde werd verloren maar daarna ging het beter. Ronde drie bracht een snelle winst maar daarna was Kimmely Tran weer de beste. Nu vond Ramin toch echt dat er genoeg verloren was en had voldoende inhoud en energie om de laatse drie ronden allemaal te winnen. Een fraaie eindsprint aan het eind van een leuke middag die een gedeelde 8e t/m 14e plaats in de eindstand opleverde.

Theo Heukels

Het speelokaal. Op de achtergrond bij het raam Ramin in denkhouding.

RSB Persoonlijke Jeugdkampioenschappen 2014
 
Ronde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totaal Nr Rating TPR
Cat C
11 en 18 jan, 16 dlnmrs
                   
 
Arne Pols
1 1 ½ 1 1 1 1     1 1820 1757
 
Wiggert Pols
1 1 0 0 1 1 0     4 4 1317 1276
Cat D
11 en 18 jan, 34 dlnmrs
                         
 
Marrët Pols
0 0 1 1 0 - 1 ½ 0 17 614 651
Cat E
25 jan 31 dlnmrs
                         
 
Ramin Nieuwenhuis
0 0 1 0 1 1 1     4 14 422 354
Cat F
18 jan, 20 dlnmrs
                         
 
Lennart Pols
1 1 1 0 1 0 1     5 3 506 691

Terug naar de inhoudsopgave


Bestuur en medewerkers Schaakvereniging Krimpen aan den IJssel
Januari 2014

Bestuur      
Voorzitter  Hans van Nieuwenhuizen 
010- 
82 24 300
Secretaris        Dick van Buuren
0180-
51 87 45
Penningmeester   Adri van der Waal
0180-
52 34 61
  idem
06 37
30 75 85
Wedstrijdleider intern Evert Mulder
06 38
74 60 33
Wedstrijdleider extern Jason Zondag
0180-
41 65 38
Jeugdleider                Rob Doolaard
06 53
17 03 98
Materiaalcommissaris   Jos Visser
06 41
38 60 62
   
Groepsleiders   
A-groep    
Hans van Nieuwenhuizen 
010- 
82 24 300
 
B-groep
Mark Paul
0180-
52 41 33
 
C-groep
Remko Moerkerken  
06 20
35 66 98
   
Teamleiders Krimpen 1 Peter Glissenaar
0180-
52 34 33
  Krimpen 2 Jason Zondag   
0180-
41 65 38
  Krimpen 3 Michel van Cappellen
0180-
55 06 93
  Krimpen 4 Eduard Hoogenboom
010-
45 08 442
  Krimpen 5 Peter de Weerd
010-
20 21 949
   
Jeugdcommissie     Rob Doolaard
06 53
17 03 98
  Harold van Dijk
0180-
51 79 72
   
Jeugdtraining Harold van Dijk
0180-
51 79 72
  Michel van Cappellen 
0180-
55 06 93
    Mark Paul
0180-
52 41 33
   
Jeugdbegeleiding maandagavond   Rob Doolaard
06 53
17 03 98
  en een aantal medewerkers
   
Externe Jeugdtoernooien    Theo Heukels 
0180-
51 17 61
   
Evenementencommissie   Theo Heukels 
0180-
51 17 61
  Henk Verver   
0180-
51 44 56
       
Sponsorcommissie Arjen Postma
0180-
68 24 12
  Jos Visser
06 41
38 60 62
   
Webmaster    www.svkrimpen.nl   Henk Verver   
0180-
51 44 56
   
Secretariaatsadres: Dick van Buuren Olympiade 54
0180-
51 87 45
    2924 AM Krimpen a/d IJssel 
  E-mail: divabu@online.nl