beleidsplan

Beleidsplan SV Krimpen aan den IJssel 
Dit beleidsplan wil verwoorden wat volgens het bestuur de richting dient te zijn waarin SV Krimpen aan den IJssel zich dient te ontwikkelen.
SV Krimpen wil klaar zijn voor de toekomst en dus een moderne schaakverenigingworden. Wat is dat een moderne schaakvereniging?  In ieder geval een vereniging, die in staat is om de veranderingen in de samenleving (en dus onder de leden) te herkennen en zijn beleid hierop aan te passen. Kortom proactief en zeker niet passief afwachtend. Ook de inzet van technologie (met name internet) maakt hiervan een onderdeel uit. De afgelopen decennia stonden in het teken van individualisering in de maatschappij. De individuele belangen en voorkeuren van de leden dienen dan ook het uitgangpunt te zijn als we beleid voor de komende jaren opstellen. Tevens dient de moderne schaakvereniging flexibel te kunnen opereren en zijn beleid naar gelang de vereisten aan te passen. De inzet van het Internet met name onze website dient hierbij ondersteunend te zijn. De website is er niet alleen voor informatievoorziening, maar dient ook ingezet te worden als instrument om aan de persoonlijke wensen van de leden tegemoet te komen.
De basis van onze vereniging was en zal blijven de goede sfeer. De leden vormen het hart en een goed kader dient de activiteiten te ondersteunen. Een goed kader houdt in voldoende leden die een taak op zich willen nemen en goed kunnen uitvoeren. De historie geeft aan dat we konden bouwen op de inzet van onze leden om taken op te pakken; we verwachten dat dit zo zal blijven. In het verleden is er gesproken over het zoeken van een sponsor die met name het eerste team naar het hoogste niveau zou kunnen brengen. Daar is toen expliciet niet voor gekozen en dat beleid willen we voortzetten. We willen niet afhankelijk zijn van een grote sponsor, die alleen in het eerste team investeert. We zoeken sponsoren die de opbouw van onze activiteiten en de opzet van de structuur willen mede financieren. Dit zal vooral de investering zijn in de jeugdafdeling, maar denk ook aan de ondersteuning van de 2 toernooien die we jaarlijks organiseren.
Sponsoren die overtuigd zijn dat schaken voor de jeugd bijdraagt aan een persoonlijke ontwikkeling en voor de oudere schakers dementie uitstelt en vertraagt. Kortom een brede schaakvereniging, verankert en participerend in de maatschappij, met een nadruk op de ontwikkeling van de jeugd en het in standhouden van de zo belangrijke goede sfeer. Het is dus noodzakelijk om vast te stellen wat het profiel is van ieder lid; maw wat verwacht men van onze vereniging en welke voorkeuren heeft men. Kortom een totaalbeeld met individuele accenten. Hiertoe is het noodzakelijk dat per lid een schaakprofiel wordt vastgesteld zodat we onze acties hierop kunnen aanpassen. Inmiddels hebben we via een enquête een goed beeld gekregen van de wensen van onze leden. Voorop staat het plezier wat men ervaart als lid. De interne competitie wordt als belangrijkste element gezien. Dit leidt tot de conclusie dat het bestuur voor een aantrekkelijke interne competitie dient te zorgen en dat een goede sfeer daarbij voorop dient te staan. Wij zullen een Open kampioenschap opzetten in het seizoen 2019-2020. Dit Open wordt gehouden op de 12 maandagavonden, de vaste clubavond van onze schaakvereniging. Dit betekent dat de ene week de interne competitie gespeeld wordt en de andere week het Open, tot dat de 12 rondes zijn gespeeld. Leden van onze schaakvereniging kunnen gratis deelnemen aan het Open. Hiermee willen we andere schakers uit de regio kennis laten maken met onze schaakvereniging en geïnteresseerden lid maken.
  1. Interne competitie
Ieder competitieopzet is goed als de mensen maar op de clubavond komen. De ervaring leert echter dat deze wens een utopie is. Zo probeert het bestuur zo veel mogelijk aan de wensen van de leden tegemoet te komen. De nieuwe competitieopzet was daarvan het gevolg. Het Bestuur is echter van mening dat het competitieverloop het afgelopen seizoen geen verbetering is geweest. Daarom stelt het bestuur voor de competitieopzet met ingang van het seizoen 2018/2019 wederom te wijzigen.
Voorgesteld wordt om met ingang van het nieuwe seizoen weer te gaan spelen in twee groepen (A en B) van in principe 12 deelnemers. Deze groepen spelen dan een gesloten competitie van 22 partijen. Een dubbelrondige competitie met een partij met wit en één met zwart tegen elke deelnemer. Degenen die bij de laatste twee eindigen degraderen en de bovenste twee van Groep B promoveren. Dus geen tussentijdse promotie en degradatie zoals wij jarenlang gespeeld hebben. De huidige samenstelling van de op dit moment aanwezige leden geeft geen aanleiding om een versnelde promotie en degradatie als mogelijkheid te bieden. Rond half januari hoeft men dan ook niet noodzakelijk de helft gespeeld te hebben.
De overige deelnemers spelen in groep C volgens systeem Keizer gedurende het gehele seizoen. Om het voor de wat mindere schakers ook aantrekkelijk te maken worden de prijzen weer beschikbaar gesteld door de C-spelers weer te kwalificeren als C1 en C2 spelers. De bovenste twee spelers in de eindrangschikking promoveren naar groep B. De laatste twee C1 spelers worden volgend seizoen C2 speler en de bovenste twee C2 spelers worden volgend seizoen C1 speler.
Deze competitieopzet is door de ALV in augustus 2018 goedgekeurd en succesvol geïmplementeerd.
  1. Uitgangspunten
We stellen voor om 3 uitgangspunten te kiezen voor ons meerjarenplan. Deze uitgangspunten vormen de pijlers van onze vereniging, namelijk de 3 P’s. Dit staat voor:
Plezier:dit element dient een belangrijk onderdeel te vormen van ons verenigingsleven. De meeste schakers zullen dit een erg belangrijk element vinden en we dienen ons beleid daarop te richten. Een goede sfeer en uitstekende speelcondities vormen een onderdeel.
Prestatie:niet alleen de jeugd wil beter worden, ook veel senioren hebben de ambitie om sterker te worden. Structureel trainingen aanbieden en onze internetsite gebruiken om kennis en ervaring over te dragen zijn belangrijke onderdelen hiervan. Sterke externe teams zorgen voor een goede naam van de vereniging en aantrekkingskracht wat voor het verkrijgen van nieuwe leden belangrijk is.
Persoonlijk:dit is sterk verbonden met de sfeer in de vereniging. Het bestuur streeft ernaar dat ieder lid zich welkom en gewaardeerd voelt. De verhouding tussen Plezier en Prestatie en het belang wat men er aan hecht is persoonlijk.
Het spreekt voor zich dat de vereniging onderdeel uitmaakt van de maatschappij en dus mee participeert. Dit blijkt vooral uit het jeugdbeleid waar contacten met scholen een van de speerpunten is. Ook de contacten met ondernemingen hebben gezorgd voor sponsoren. We nemen als vereniging onze verantwoordelijkheid door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de jeugd en bieden volwassenen een plek om hun hobby uit te oefenen.
  1. Het belang van de schaaksport
De intrede van de computer in de schaakwereld betekende niet het einde van onze sport. Integendeel het heeft de kennis over het spel een enorme zet voorwaarts gegeven. De schaaksport is een sterk en goed voorbeeld hoe de computer ingezet kan worden, zonder dat het siliconen oordeel alles overheersend wordt. Dit element wordt steeds belangrijker in onze maatschappij en we zouden dit meer en beter moeten communiceren om mensen te overtuigen dat de schaaksport een uitstekend middel is om de jeugd te vormen. We kennen allemaal de andere voordelen, zoals het leren accepteren van nederlagen, het direct geconfronteerd worden met de consequenties van je beslissingen (na iedere zet), de fout ligt bij jezelf en niet bij een ander (vergelijk teamsporten), doorzettingsvermogen en concentratie worden getraind. Dit is geen uitputtende opsomming maar een greep uit de voordelen die beter gecommuniceerd dienen te worden. Schaken als essentieel onderdeel van de algemene vorming en opvoeding. In onze marketing en het zoeken van free publicity zou dit onze belangrijkste boodschap moeten zijn. Op donderdag 27 september 2018 organiseerden wij een thema-avond waarbij dit het hoofdthema is: “Schaken een belangrijke factor in de ontwikkeling van de jeugd”. Hans Böhm gaf tijdens deze avond een overzicht van de voordelen om de jeugd maar ook ouderen te leren schaken. Deze voordelen zijn o.a. belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen en de persoonlijkheid van de mens. Tevens is nu wetenschappelijk bewezen dat actief schaken het proces van dementie uitstelt. Voor een volledig overzicht van alle voordelen verwijzen wij naar de presentatie van Hans Böhm.
Om extra activiteiten te organiseren is vaak extra geld nodig. Voor het Open Kampioenschap Krimpenerwaard (OKK) hebben we een hoofdsponsor gevonden. Onze jeugdactiviteiten worden al jaren ondersteund door een sponsor. We blijven zoeken naar extra inkomsten om het mogelijk te maken om al onze plannen voortvloeiend uit het nieuwe beleidsplan mogelijk te maken. Het liefst sluiten we een partner/sponsorovereenkomst voor meerdere jaren met een partner, die het belang van schaken voor de jeugd en in het algemeen onderschrijft en ondersteunt.
De beide toernooien die we organiseren het OKK en de Chess Memorial (CM) zijn in opbouw. De nieuwe formule van het OKK slaat aan gezien het aantal enthousiaste reacties. Ook de CM blijkt zijn plek gevonden te hebben op de kalender van veel schakers. Beide toernooien vormen een uithangbord van onze vereniging en dat willen we in de toekomst behouden en zelfs versterken.
  1. Jeugd
Met ingang van het komende seizoen wordt Harold van Dijk aangesteld als jeugdleider. Hij wordt dan verantwoordelijk voor alle jeugdactiviteiten. Trainingsprogramma, kwaliteit van de trainers, opzet interne competitie, talentontwikkeling en alle andere activiteiten rond om de jeugd. In overleg met het bestuur zal hij een structuur neerzetten waar we de komende jaren mee verder kunnen groeien.
Onze levensader is de jeugdafdeling. Het bestuur heeft de afgelopen jaren geëvalueerd en is tot de slotsom gekomen dat we de maandagavond voor de jeugd moeten herstructureren. Het spelen van enkele partijtjes is onvoldoende. Tussen de rondes door spelen de jongeren op hun telefoon of rennen door de zaal. Dit geeft niet een echte schaaksfeer, want de focus op het schaken is dan ver te zoeken. Daarom is besloten om vanaf eind januari 2018 te starten met een nieuwe opzet. Alle kinderen starten de maandagavond met een training. We geven les volgens de stappenmethode en maken 2 groepen. Inmiddels zijn er 2 demonstratieborden aangeschaft, die gebruikt worden voor deze groepen. Er zal een derde groep gevormd worden met de sterkste spelers, die dan getraind gaan worden door Harold van Dijk. Inmiddels zijn er al enkele senioren bereid gevonden om de trainingen te verzorgen. Tevens stelt het bestuur voor om een professionele schaaktrainer als hoofdtrainer aan te stellen, zijnde Harold van Dijk; hij zal hiervoor een onkostenvergoeding ontvangen. Naast het trainen van groep 3 is hij ook verantwoordelijk voor het niveau van de andere trainingen en trainers. We willen vastleggen hoe er getraind moet worden, alsmede de vorderingen zodat er later conclusies getrokken en verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Na de training kunnen 1 of 2 partijen voor de interne competitie gespeeld worden. De ervaring heeft geleerd dat een jeugdspeler die een bepaald niveau heeft weten te bereiken (stap 4) interesse in de schaaksport houdt. Als het (jeugd)lid opzegt vanwege schoolwerk of studie elders in het land, dan bestaat er een goede kans dat men later het schaken weer wil oppakken en opnieuw lid wordt. Binnen onze vereniging zijn hiervan al verschillende voorbeelden te noemen. Ook geldt dit voor senioren die bijvoorbeeld door een drukke baan tijdelijk het schaken vaarwel hebben gezegd; het blijkt later een tot ziens geweest te zijn als men het weer oppakt. Kortom: het is van groot belang dat we onze leden naar een bepaald schaakniveau brengen. Een ander speerpunt van het jeugdbeleid dient het betrekken van de ouders bij de schaakactiviteiten te zijn. Bij een enkele schaakvereniging, die dit al consequent doet, zien we uitstekende resultaten. Niet alleen het niveau is hoog maar met name de verbondenheid met de vereniging en haar activiteiten is sterk. Dit kan het verloop onder de jeugd terugdringen met een verhoogde loyaliteit als gevolg.
Inmiddels is het bovenstaande succesvol geïmplementeerd en groeit onze jeugdafdeling weer sterk. Maart 2019 geeft een ledenaantal bij de jeugd van 22 weer en de verwachting is dat we dit jaar doorgroeien naar 30. Tevens hebben wij, in samenwerking met stichting Synerkri, een plan voor schoolschaak opgezet, Deze training heeft tot doel om basisschoolleerlingen kennis te laten te maken met de schaaksport en geïnteresseerd jeugd verder op te leiden. Momenteel (maart 2019) verzorgen wij een schaaktraining op een basisschool specifiek voor de betere leerlingen.
4.1 Structuur/organisatie
Een goede organisatie en invulling van de bemanning en de activiteiten op de clubavond is van levensbelang voor een succesvolle jeugdafdeling. Daarnaast is een regelmatige toernooigang van de kinderen noodzakelijk om het geleerde in de praktijk te kunnen brengen en ervaring op te doen. Voldoende eigen activiteiten door de jeugdafdeling zorgen voor een nog grotere stimulans van de schaaksport onder de jeugd in de Krimpenerwaard.
De minimale bemanning van de jeugdafdeling is:
1 Jeugdleider: eindverantwoordelijke voor de jeugdafdeling
4 trainers op de clubavond waarbij 1 eindverantwoordelijke voor de inhoud: 1x lessen voor beginners, 1x lessen voor stap 1, 1x lessen voor stap 2, 1x lessen voor stap 3
2 begeleiders interne competitie op de clubavond
2 begeleiders naar toernooien op zaterdagen
1 schrijver van stukjes voor de website
Het is mogelijk dat 1 persoon meerdere taken voor zijn rekening neemt. We streven ernaar met een grotere groep vrijwilligers te werken dan hierboven beschreven. Zoals genoemd zullen ouders en oudere of sterke jeugdleden zo veel als mogelijk betrokken worden bij de taken die uit te voeren zijn door de jeugdafdeling. Gezien het grote belang van de jeugdafdeling voor de club als geheel stellen we dat het voltallige bestuur verantwoordelijk is voor een goede bezetting van de jeugdafdeling.
4.2 Lesmethode
De lessen aan de kinderen zullen plaatsvinden volgens de officiële leermethode van de KNSB: de stappenmethode. Door het vastleggen van de vorderingen van de kinderen kan de schaakontwikkeling goed gevolgd worden. Door de geregistreerde lessen op de club te bewaren, wordt het mogelijk voor invallers om een schaakles te geven die aansluit bij de voorkennis en vaardigheid van de kinderen.
4.3 Talentontwikkeling
In onze opzet krijgt training en ontwikkeling al een sterke focus. Echter willen we de zeer talentvolle spelers meer bieden. Dit zou moeten leiden tot een sterke aantrekkingskracht in de regio, zodat talenten buiten onze vereniging zich aanmelden.  Het opzetten van meerdere activiteiten, zoals jeugdtoernooien en deelname aan toernooien met begeleiding, is noodzakelijk. We willen de meest aantrekkelijke schaakvereniging in de regio worden voor de jeugd. Aantrekkelijk voor beginnende jeugdige schakers tot zeer talentvolle en sterke jeugd. We gaan hierbij uit van het stimulerend effect wat een groep succesvolle jeugdige schakers op elkaar heeft. De sfeer is hierbij ook zeer belangrijk, iets wat altijd een van de krachtige punten van onze vereniging was en is. Uitdaging voor de toppers is belangrijk zonder dat dit ten koste gaat van schoolprestaties. We menen dat een gezonde balans tussen schaken enerzijds en school en andere activiteiten het uitgangspunt dient te zijn. Met name de mogelijkheid om talenten op zaterdag in de KNSB-competitie te laten spelen kan een extra stimulans zijn. Idee: volgen van trainerscursus of inzet bij trainingen van mindere schakers.
4.4 Activiteiten
-contact senioren en junioren verbeteren: gezamenlijk evenement bijv. zomerschaak
-schaakkamp
-interne competitie en training
-externe toernooien