Reglement Huishoudelijke Competitie

Reglement voor de huishoudelijke competitie van de Schaakvereniging Krimpen aan den IJssel

I. Inrichting

1. In elk schaakseizoen wordt een huishoudelijke competitie gespeeld in één periode.

2. De deelnemers aan deze competitie worden door de interne wedstrijdleider ingedeeld naar afnemende sterkte in drie groepen, te weten de groepen A,B en C. Uitgangspunt is het resultaat van de voorgaande periode, waarbij de dan vigerende bepalingen van promotie en degradatie in aanmerking worden genomen. Tegen de door de wedstrijdleider vastgestelde groepsindeling kan men binnen twee weken na aanvang van de betreffende periode schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur van de vereniging.

3. Voor de groepen A en B wordt gestreefd naar een bezetting van twaalf deelnemers; groep C wordt gevormd door de overige deelnemers.

4. Door het spelen van een partij in groep A of B heeft de deelnemer aangegeven de intentie te hebben alle in die periode te programmeren partijen te zullen spelen.

II. Competitie-systemen

5. In groepen A en B wordt een hele competitie gespeeld volgens rooster, waarbij elke deelnemer twéé maal tegen een andere deelnemer uit de groep speelt. In de tweede partij spelen deelnemers die elkaar in de eerste partij ontmoet hebben met tegengestelde kleur.

6. Voor een gewonnen partij krijgt men één matchpunt en voor een in remise geëindigde partij krijgt men een half matchpunt.

7. Groep C speelt volgens het “systeem Keizer”, hierbij geldt:
a. De hoogst geklasseerde speler krijgt als rangwaardecijfer zeventig en elke volgende deelnemer steeds één punt lager dan zijn voorganger.
b. De vergoedingen zijn als volgt
Resultaat Vergoeding
winst waardepunten tegenstander
remise 1/2 * waardepunten tegenstander
verlies 0
oneven 2/3 * eigen waardepunten
arbiter 2/3 * eigen waardepunten
spelen extern 2/3 * eigen waardepunten
Afwezig 1/3 * eigen waardepunten

c. Het behaalde punten totaal is bepalend voor de ranglijst.

8. Het in groep C gehanteerde “systeem Keizer”maakt dat iedereen kan spelen indien er een even aantal deelnemers aanwezig is. Bij de indeling zal, waar mogelijk, voorkomen worden dat een deelnemer meer dan één maal geen tegenstander heeft.

9. In groep C kan in een periode meerdere malen eenzelfde tegenstander worden aangewezen. De tweede partij wordt met tegengestelde kleuren gespeeld. De derde partij als partij één en de vierde partij als partij twee, enzovoorts.

10. Voor het geval een deelnemer verhinderd dan wel niet in staat is de op enig moment nog resterende partijen te spelen gelden de volgende regels:
a. voor groepen A en B:
-indien de deelnemer minder dan vijfenzeventig procent van de partijen heeft gespeeld worden
alle partijen geëlimineerd.
-indien de deelnemer vijfenzeventig procent of meer van de partijen heeft gespeeld worden de resterende partijen voor hem verloren verklaard.
b. voor groep C heeft de verhindering geen gevolg, behoudens het bepaalde in artikel 12.

III. Kampioenschap

11.a. Als clubkampioen van het seizoen wordt aangemerkt de hoogst geëindigde deelnemer van groep A.
b. Beslissing over clubkampioenschap indien twee deelnemers gelijk eindigen:
Eerst 2 partijen met normaal speeltempo, zoals in de reguliere huishoudelijke.
Indien geen beslissing, dan: 2 partijen met rapid speeltempo (+ increment per zet) met verwisselde kleur. Bedenktijd 20 minuten per persoon met een increment van 5 seconde per zet.
Indien geen beslissing, dan: 2 partijen met snelschaak tempo (+ increment per zet) ) met verwisselde kleur. Bedenktijd 5 minuten per persoon met een increment van 2 seconde per zet.
Indien geen beslissing, dan: 1 armageddon partij (snelschaak waarbij wit iets meer bedenktijd krijgt, maar moet winnen, bij remise is zwart de winnaar). Bedenktijden wit 6 minuten en zwart 5 minuten.
c. Indien meer dan twee deelnemers gelijk eindigen wordt beslist door het spelen van een enkelvoudige onderlinge competitie met reguliere bedenktijd. Eindigen daarin twee mensen gelijk dan wordt er vervolgd met rapidschaak als in artikel 11 lid b, eindigen er meer dan twee deelnemers gelijk dan volgt een enkelvoudige competitie rapidschaak met een bedenktijd als genoemd in artikel 11 lid b. Eindigen daarin twee mensen gelijk dan wordt er vervolgd met snelschaak als in artikel 11 lid b, eindigen er meer dan twee deelnemers gelijk dan volgt een enkelvoudige competitie snelschaak met een bedenktijd als genoemd in artikel 11 lid b. Eindigen daarin twee mensen gelijk dan wordt er vervolgd met een armageddonpartij als in artikel 11 lid b.

12.a. De groepen B en C kennen een kampioen en wel per groep de hoogst geëindigde deelnemer. Voor de bepaling van het kampioenschap van groep C geldt als voorwaarde dat de deelnemer minimaal twaalf partijen heeft gespeeld. Voor de vaststelling van dit aantal geldt dat absentie wegens een officiële vertegenwoordiging van of namens de vereniging wordt meegeteld.
b. Als in groep B meerdere spelers in punten gelijk eindigen met betrekking tot het kampioenschap dan wordt voor de volgorde van deze spelers gehandeld volgens artikel 13d.
c. Als in groep C meerdere spelers gelijk eindigen met betrekking tot het kampioenschap zal gehandeld worden overeenkomstig de regels geldend voor het kampioenschap als omschreven in
bovenstaand artikel nummer 11.

IV. Promotie en degradatie
13.a. Promotie en degradatie vindt éémaal per seizoen plaats en wel aan het eind van het seizoen.
b. De standaardregeling is als volgt:
– van groep B promoveren de 2 hoogst geëindigde deelnemers naar de eerstvolgende hogere groep.
– van groep C promoveren de 2 hoogst geëindigde deelnemers naar de eerstvolgende hogere groep.
– uit groep A degraderen de 2 laagst geëindigde deelnemers naar de eerstvolgende lagere groep.
– uit groep B degraderen de 2 laagst geëindigde deelnemers naar de eerstvolgende lagere groep.
c. Om voor promotie in aanmerking te komen dienen de deelnemers uit de groep C minimaal twaalf partijen te hebben gespeeld. Voor de vaststelling van dit aantal geldt dat absentie wegens een officiële vertegenwoordiging van of namens de vereniging wordt meegeteld.
d. Als in de eindranglijst van groep A of B meerdere deelnemers gelijk aantal punten hebben behaald zal zo nodig ter bepaling van de promotie en degradatieplaatsen de volgorde bepaald worden door toepassing van het systeem Sonneborn-Berger. Mocht dit geen beslissing leveren, dan wordt er gekeken naar het onderling resultaat van de spelers. Als op die wijze nog geen beslissing is gevallen zal gehandeld worden overeenkomstig de regels geldend voor het kampioenschap als omschreven in artikel 11.
e. Indien een speler uit groep A of B zich na het spelen van één of meerdere partijen terugtrekt kan hij in aanmerking komen voor degradatie.

14. Door (tussentijdse)wijziging van het ledenbestand of andere voor de indeling van de groepen relevante wijzigingen c.q. omstandigheden kan aan het eind van een gespeelde periode een versterkte promotie en/of een gereduceerde degradatie worden toegepast. Als volgorde wordt daarbij aangehouden eerst één extra promotie en daarna één verminderde degradatie en zo vervolgens.

15. Indien er afwijkingen zijn van de standaardregeling die meer degradatieplaatsen en/of minder promotieplaatsen tot gevolg hebben dan dienen deze uiterlijk in de derde week van de betreffende periode door de wedstrijdleider bekend worden gemaakt.

16.a. Als een deelnemer geen gebruik wenst te maken van zijn promotierecht blijft hij de volgende periode speelgerechtigd in de groep waarin hij dit recht heeft verworven. Voor de eerstvolgende periode is de deelname in die groep evenwel buiten mededinging voor een prijs en een promotieplaats.
b. Als een deelnemer vrijwillig in een lagere groep speelt dan die waar hij rechtens wordt
ingedeeld speelt hij in die lagere groep de eerste periode buiten mededinging voor een prijs en een promotieplaats.

V. Afmelden bij verhindering/aanmelding bij aanwezigheid

17.a. Zonder tegenbericht wordt ervan uitgegaan dat alle deelnemers uit groep A en B aanwezig zullen zijn. Een deelnemer die verhinderd is dient hiervan de betreffende groepsleider zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. De “afmelding” dient te geschieden uiterlijk 18:00 uur van de betreffende speelavond.
b. Verhindering wegens deelname aan een wedstrijd van een vertegenwoordigend team in een
bondswedstrijd wordt collectief door de betreffende teamleider gemeld.

18.Voor groep C geldt dat de deelnemers zich moeten aanmelden bij de groepsleider. Dit dient uiterlijk voor 19:45 van de betreffende speelavond te gebeuren. Niet aangemelde spelers worden niet ingedeeld voor de betreffende speelronde.

19.a. Te laat of in het geheel niet afmelden heeft voor de groepen A en B tot gevolg dat de deelnemer die verzuimd heeft van zijn verhindering melding te maken de voor hem geprogrammeerde partij verliest; zijn tegenstander wordt derhalve als winnaar aangemerkt.
Deze “reglementaire uitslag” wordt vastgesteld als betrokkene één uur na de aanvangstijd niet aan het bord is verschenen.
b. Sanctie blijft achterwege indien er sprake is van door betrokkene aangetoonde overmacht.

20.a. De aanvangstijd van de speelronden is 20:00 uur. Op dat tijdstip wordt de klok van de “witspelers” in werking gesteld.
b. Een latere aanvangstijd is mogelijk indien een speler daartoe de wens tevoren bekend maakt of in het geval de partij eerst na de aanvangstijd wordt geprogrammeerd. De aanvangstijd mag niet later dan 20:30 uur zijn.

VI. Speeltempo en tijdcontrole

21.Het gebruik van de schaakklok is verplicht; de klok mag tijdens de partij niet buiten werking
worden gesteld tenzij de wedstrijdleider c.q. de groepsleider daartoe toestemming of opdracht
geeft.

22. De speeltijd wordt via een digitale klok gereguleerd en is als volgt:
a. voor senioren(het zgn. seniorentempo):
90 minuten voor de gehele partij per speler, inclusief 15 seconden extra bedenktijd per zet.
De speler wiens tijd als eerste op is gebruikt verliest de partij. Er is in dit geval geen voorgeschreven aantal zetten. Wel is notatie verplicht tot voor de eerste maal door een speler vijf minuten voor het einde van de beschikbare speeltijd wordt bereikt.
b. voor jeugdleden(scholieren):
-jeugdlid tegen seniorlid:
1e keuze: de jeugdspeler kiest voor het speeltempo van de senioren. Zie hierboven art. 22 a.
2ekeuze: de jeugdspeler opteert voor het jeugdtempo. Dan wordt het speeltempo:
60 minuten voor de gehele partij per speler, inclusief 15 seconden extra bedenktijd
per zet. De speler wiens vlag bij de tijdcontrole als eerste valt verliest de partij. Er is in dit geval geen voorgeschreven aantal zetten. Wel is notatie verplicht tot vijf minuten voor het einde van de beschikbare speeltijd per speler.

-jeugdlid tegen jeugdlid:
De beide spelers geven aan of zij kiezen voor het jeugd-of seniorentempo. Er zijn 3 keuzes mogelijk:
1e keuze: Beide spelers kiezen voor het seniorentempo. Zie hierboven art. 22a.
2e keuze: Eén van de spelers kiest het jeugdtempo en de ander het seniorentempo. Er wordt gehandeld overeenkomstig de regels als omschreven onder jeugdlid tegen seniorlid. Zie hierboven art. 22b.
3e keuze: Beide spelers kiezen voor het jeugdtempo. Er wordt gespeeld zoals hierboven genoemd onder art. 22b.

23. De speler die gekozen heeft voor het jeugdtempo dient het gebouw waarin gespeeld wordt
uiterlijk om 22:45 uur te hebben verlaten. Sanctie op deze regel is dat de betreffende speler het recht verliest om het jeugdtempo te spelen.

VII. Spelregels

24. Gespeeld wordt volgens de regels opgesteld door de FIDE, in de meest recente officiële Nederlandse vertaling tenzij specifieke onderwerpen in dit reglement anders zijn bepaald.
25. Wat betreft gebruik en bijdragen van mobiele telefoons, wordt de regeling zoals die staat omschreven in het meest recente RSB competitiereglement gevolgd.

VIII. Uitvoering en geschillen

25. De huishoudelijke competitie vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de interne wedstrijdleider. Per groep kan deze zich laten bijstaan door groepsleiders.

26. Tegen beslissingen van een groepsleider staat beroep open bij de wedstrijdleider en tegen diens beslissingen kan binnen zeven kalenderdagen schriftelijk bezwaar worden aangetekend bij het bestuur. Uiterlijk tien kalenderdagen na ontvangst daarvan doet het bestuur een bindende uitspraak.

27. In gevallen en omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de vereniging.

Laatstelijk gewijzigd en aangepast overeenkomstig de besluiten genomen in de Algemene ledenvergadering gehouden op 27 augustus 2018.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *