Stukken en agenda ALV 2022

Beste leden van SV Krimpen,

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de 96e Algemene Ledenvergadering op maandag 29 augustus 2022 in Bowling- en Partycentrum Krimpenhof te Krimpen aan den IJssel. Aanvang 20.00 uur.

Voor de agenda en de vergaderstukken verwijs ik u naar de bijlage Jaarverslag 2021-2022.

Afgelopen schaakseizoen zijn twee algemene ledenvergaderingen gehouden. De reguliere ALV op 30 augustus 2021 en een bijzondere ALV op 1 november 2021. De notulen van deze vergaderingen zijn als bijlagen bij deze email gevoegd.

Voor het belangrijke punt Statutenwijziging kunt u zich in de eerste plaats oriƫnteren in de toelichting op blz. 9 t/m 12 van het Jaarverslag. Voor de volledigheid van informatie zijn twee verdere bijlagen toegevoegd waarin de volledige tekst van de huidige en van de voorgestelde nieuwe statuten is opgenomen. Ik maak u erop attent dat een besluit tot statutenwijziging slechts kan worden genomen met een 2/3 meerderheid van ten minste 3/4 van de stemgerechtigde leden. Daarom dringt het bestuur er bij u op aan om de ALV van 29 augustus a.s. bij te wonen, dan wel om een ander lid te machtigen om voor u te stemmen. Een voorbeeld van een schriftelijke volmacht is bijgevoegd.

Op de agenda staat ook het onderwerp Teamsamenstelling voor het aankomende seizoen vermeld. De extern wedstrijdleider zal op de vergadering een voorstel voor de samenstelling van de diverse teams aan u voorleggen.

Van harte hoop ik u te verwelkomen op de ALV van 29 augustus en voor de tussentijd wens ik u een prettige (vakantie)tijd.

Jos den Boer

secretaris SV Krimpen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *